Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.747.1.2020.AK

 

 

 

 

 

GPB-II.747.1.2020.AK

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w  Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji o  zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w  powiecie kutnowskim, łowickim i rawskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych  /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w  ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego":

dz. ewid. nr 31, obręb 0017 Wola Popowa, jednostka ewidencyjna 100211_5, Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 24100; dz. ewid. nr 32, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 35205; dz. ewid. nr  68, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej – brak; dz. ewid. nr 70, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 27234; dz. ewid. nr 81, obręb 0001 Biała, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 27234; dz. ewid. nr  25, obręb 0048 Zosinów-Klotyldów, jednostka ewidencyjna 100202_2 Bedlno, ozn. księgi wieczystej LD1K/00019638/9; dz. ewid. nr 52, obręb 0048 Zosinów-Klotyldów, jednostka ewidencyjna 100202_2 Bedlno, ozn. księgi wieczystej LD1K/00019638/9; dz. ewid. nr 78, obręb 0048 Zosinów-Klotyldów, jednostka ewidencyjna 100202_2 Bedlno, ozn. księgi wieczystej LD1K/00019638/9; dz. ewid. nr 610, obręb 0005 Jamno, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 795, obręb 0005 Jamno, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz.  ewid. nr 828/2, obręb 0005 Jamno, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn.  księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 852/1, obręb 0015 Stare Grudze, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD1O/00034746/4; dz. ewid. nr 63/1, obręb 0006 Kuczków, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD1O/00025209/2; dz. ewid. nr 217, obręb 0020 Zakulin, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD1O/00033549/6; dz. ewid. nr 250, obręb 0009 Kolonia Łyszkowice, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej - brak; dz.  ewid. nr 42, obręb 0041 Wilkowice, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej KW 6227; dz. ewid. nr 43, obręb 0041 Wilkowice, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej KW 6991; dz. ewid. nr 26/10, obręb 0052 Zakład Dośw. Rossocha, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej LD1R/00044846/0; dz. ewid. nr 74, obręb 0028 Pokrzywna, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej LD1R/00011763/4; dz. ewid. nr 645, obręb 0001 Bocheń, jednostka ewidencyjna 100507_2 Łowicz - gmina, ozn. księgi wieczystej LD1O/00047994/1; dz. ewid. nr  66, obręb 0014 Sokołówek, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin – obszar wiejski, ozn.  księgi wieczystej LD1K/00053630/3; dz. ewid. nr 118, obręb  0014 Oporów, jednostka ewidencyjna 100209_2 Oporów, ozn. księgi wieczystej KW 40513; dz. ewid. nr 120, obręb 0012 Kruki, jednostka ewidencyjna 100211_5 Żychlin - obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00016545/9; dz. ewid. nr 89, obręb 0015 Śleszyn, jednostka ewidencyjna 100211_5 – Żychlin obszar - wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 20938; dz. ewid. nr 18/1, obręb 0011 Kurów Parcel, jednostka ewidencyjna 100209_2 Oporów, ozn. księgi wieczystej LD1K/00013812/1; dz.  ewid. nr 19, obręb 0011 Kurów Parcel, jednostka ewidencyjna 100209_2 Oporów, ozn. księgi wieczystej LD1K/00013812/1; dz. ewid. nr 256, obręb 0015 Śleszyn, jednostka ewidencyjna 100211_5 – Żychlin - obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00035599/1; dz. ewid. nr 22, obręb 0017 Wola Popowa, jednostka ewidencyjna 100211_5 – Żychlin - obszar wiejski, ozn.  księgi wieczystej LD1K/00043234/4;

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, do czasu wydania decyzji strony mogą uzyskać informacje pod nr tel. 42 664 14 73 (lub 42 664 11 75 wew. 14 73) lub przesłać pisemne uwagi za  pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w  Łodzi, ul.  Piotrkowska 104. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 kpa). Publiczne ogłoszenie nastąpiło 24.03.2020 r.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
Kierownik Oddziału Administracji

Architektoniczno-Budowlanej

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

i  Budownictwa

 

(dokument podpisany elektronicznie)

 

 

Data Opublikowania: 24/03/2020

Czytaj więcej

Deklaracja - Ankieta dotycząca montażu instalacji OZE na terenie Gminy Bedlno - ostateczny termin składania wniosków do 27 marca 2020 roku

Informacja dotyczy prezentacja dot. instalacji OZE

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju  deklarację należy wysyłać na pocztę mailową na adres ug@bedlno.pl

Załączniki deklaracja do pobrania:

Data Opublikowania: 23/03/2020

Czytaj więcej

Powiat Kutnowski przedłuża do odwołania zawieszenie kursowania autobusów

  W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju, Powiat Kutnowski przedłuża do odwołania zawieszenie kursowania autobusów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez Operatora Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o. o. na liniach:

 
1. Strzelce-Kutno p. Przyzórz,
2. Strzelce-Kutno p. Niedrzew,
3. Dębowa Góra-Kutno p. Bedlno,
4. Dąbkowice-Kutno p. Oporów,
5. Kutno-Krośniewice p. Wolę Pierową.

Data Opublikowania: 23/03/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 23/03/2020

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- złożenie poprzez platformę ePUAP,

- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Data Opublikowania: 23/03/2020

Czytaj więcej