Aktualności

Data Opublikowania: 30/09/2019

Czytaj więcej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

 

 

 

  Bedlno, dn. 24.09.2019r.

RiOŚ.6232.6.2019

 

Informacja

Informuję, że Gmina Bedlno planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są do składania formularzy  wraz z klauzulą RODO w terminie do dn. 11 października 2019r. w Urzędzie Gminy w  Bedlnie w pok. Nr 28 lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@bedlno.pl.

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. Nr 28) oraz na stronie www.bedlno.pl

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Bedlno.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

 

Data Opublikowania: 25/09/2019

Czytaj więcej

NAWODNIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: nawodnienia w gospodarstwie

Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

 

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

   

Budżet programu:

400.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:

do 100.000 złotych, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).
Minimalne koszty inwestycji = 15.000 zł.

Wkład własny:

do 50% (40% w przypadku młodego rolnika).

Czas trwania projektu:

maks. 24 miesiące od dnia podpisania z ARiMR umowy o dofinansowaniu.

Partner zagraniczny:

NIE

Składanie wniosków przez internet:

TAK

Kto może złożyć wniosek ?

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1ha do 300 ha.
Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Limity dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych  nie łączą się z limitami z innych obszarów  „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli z obszarów A, B, C i D, a więc z pomocy na nawadnianie mogą korzystać rolnicy, którzy już otrzymali dotacje na zakup maszyn rolniczych czy na rozwój produkcji mleka, bydła mięsnego lub prosiąt.

Na co można uzyskać wsparcie ?

1. Operacje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające.
2. Operacje powiększające obszar nawadniania.
3. Operacje jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Opis:

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku ulepszenia istniejących instalacji nawadniających celem jest doprowadzenie do oszczędności wody na poziomie min. 10%  (każda z inwestycji tego rodzaju będzie musiała mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody).
Przykładowe  koszty kwalifikowane:
– nakłady poniesione na wykonanie ujęcia wody na potrzeby nawadniania (studnie, zbiorniki);
– zakup nowych maszyn i urządzeń do poboru wody, pomiaru zużycia wody,
– zakup urządzeń do magazynowania, uzdatniania i odzyskiwania wody;
– zakup urządzeń lub nowych instalacji do rozprowadzania wody;
– nabycie oraz montaż nowych systemów nawadniających.
Preferowane są wnioski  spełniające następujące kryteria:
– położenie gospodarstwa na terenie gminy zagrożonej suszą rolniczą;
– potencjalne oszczędności wody dla operacji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające;
– realizacja programu rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Nie ma konieczności wykazywania wzrostu wartości dodanej (GVA). Dla tego rodzaju pomocy nie będą stosowane także wymagania co do dolnej i górnej granicy wielkości ekonomicznej.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR oraz za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Termin składania wniosków:

22 listopada 2019

Źródło / Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ruszaja-dotacje-na-inwestycje-w-nawadnianie-gospodarstw.html

Kontakt:

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

 

Wysokość wsparciado 100.000 złotych, do 50% kosztów (60% dla młodego rolnika).

 

 

 

Data Opublikowania: 24/09/2019

Czytaj więcej

DOTACJE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WSI

PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

 

 

 

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Finansowanie:

ZALICZKA

   

Wysokość wsparcia:

– 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
– 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
– 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Wkład własny:

0%.

Partner zagraniczny:

NIE

Składanie wniosków przez internet:

NIE

Kto może złożyć wniosek ?

Rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie  co najmniej od 12 miesięcy  poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioskodawcy  nie mogą być  wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko rolnicy ubezpieczeni z mocy ustawy w KRUS, ale także ci, którzy ubezpieczyli się dobrowolnie (rolnicy, którzy mają mniej niż hektar przeliczeniowy, a gospodarują na słabych glebach mogą także ubiegać się o wsparcie).

Na co można uzyskać wsparcie ?

Rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.
Głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej wskazanym w CEiDG musi stanowić  miejscowość do 5.000 mieszkańców.
Pomoc  nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, “Premie dla młodych rolników”, “Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.
Wsparciu podlegają również operacje związane z  budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.  Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Opis:

Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Pomoc jest wypłacana w dwóch ratach:
I rata: 80% premii jest wypłacane gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy,
II rata: 20% premii beneficjent otrzymuje po realizacji biznesplanu.
Wypłata premii jest uzależniona od otrzymania jednolitej płatności obszarowej za rok, w którym złożony był wniosek – o ile nie przyznano płatności za rok poprzedni.

Termin składania wniosków:

30 września – 29 października 2019

Źródło / Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html 
https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-2.html

Kontakt:

http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

 

Wysokość wsparcia- 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

- 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

- 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

 

Data Opublikowania: 24/09/2019

Czytaj więcej

Ambrożego, Florentyny, Gawła