Aktualności

XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

 

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w  Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija  31 lipca 2020 r.

 

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.

 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora  www.fdpa.org.pl  oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail:  j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej  www.fdpa.org.pl/konkurs  oraz na  www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs

 

Z wyrazami szacunku

Jakub Zieliński

Data Opublikowania: 14/02/2020

Czytaj więcej

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej

 

 

I. Spotkanie Lokalne

 

 

Organizatorzy

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Data

6 luty 2019

Miejsce

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie, Bedlno 24A

 

Notatka ze Spotkania

 

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej była tematem spotkania w dniu 6 lutego 2020, w którym uczestniczył Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
i Wójtem Gminy w Bedlnie w ramach realizacji projektu WATERDRIVE.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ze szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, wójtowie gmin Bedlna, Kutna i Zdun, spółek wodnych z Kutna, Strzelec i Zdun przedstawiciele rolników, oraz eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, oraz z biura projektowego Aquaprojekt.

Rozpoczynając spotkanie Członek Zarządu Województwa Łódzkiego   Andrzej Górczyński podkreślił, że przeciwdziałanie skutkom suszy i odbudowanie retencji wody w krajobrazie   jest priorytetem zarządu województwa łódzkiego. Dlatego też tak istotna jest współpraca Urzędu Marszałkowskiego, spółek wodnych i PGW Wody Polskie dla wzmocnienia działań związanych z zapewnieniem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych na terenie regionu łódzkiego w szczególności regionu kutnowskiego.  Podkreślił że w tym roku zaplanowano w budżecie województwa kwotę 2 mln zł na wsparcie dla spółek wodnych.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podkreśli, że Wody Polskie realizują zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy zarówno poprzez działania planistyczne, jak i inwestycyjne. Zwrócili również uwagę, na istotną rolę rolników we właściwym planowaniu działań naprawczych na poziomie lokalnym, jako osób posiadających najlepsze rozeznanie potrzeb lokalnych. Pracownicy Wód Polskich zadeklarowali chęć współpracy i zapraszali do zgłaszania swoich uwag m.in. w ramach konsultacji społecznych projektu Planów przeciwdziałania skutkom suszy http://stopsuszy.pl/.

Opracowanie modeli współpracy w gospodarowaniu wodami w zlewni rolniczej, to jeden
z celów projektu międzynarodowego Waterdrive finansowanego z instrumentu Interreg Baltic Sea Region, w ramach którego odbyło się spotkanie. W ramach realizacji projektu ERCE PAN we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Gospodarki Wodnej UMWŁ podjęło się opracowania i przetestowania na terenie gminy Bedlno i obszarach sąsiednich procedur dla efektywnej współpracy w zakresie zwiększania retencji wody poprzez wykorzystaniu urządzeń melioracji wodnych (tzw. retencja korytowa).

W trakcie części warsztatowej spotkania wspólnie zastanawiano się nad wyborem obszaru do pilotażu. Planowane działania pilotażowe mają objąć zarówno cieki będące w posiadaniu Wód Polskich, jak i obszary gdzie zadania swoje realizuje spółka wodna Bedlno. Obecni na spotkaniu rolnicy zgłaszali problemy wiązane ze złym stanem infrastruktury hydrotechnicznej w szczególności jazów i zastawek, które powinny być wykorzystane do retencjonowania wody na wiosnę. Zwrócono uwagę, że konieczne jest opracowanie wytycznych do wspólnych działań ujmujących retencję w skali zlewni, jak również wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących urządzeń melioracji wodnych, czy też wskazanie lokalizacji nowych miejsc piętrzenia wody w tym na gruntach prywatnych. Podkreślano, że efektywne zarządzanie systemem melioracji wymaga współpracy i koordynacji działań ale przede wszystkich zrozumienia i akceptacji właścicieli przyległych gruntów.

Na konieczność podejmowania działań mających na celu gromadzenie wody w krajobrazie rolniczym zwracali uwagę przedstawiciele z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W trakcie warsztatów dyskutowano o możliwościach oraz ograniczeniach we wdrażaniu działań w zakresie kształtowania krajobrazu takich ja odbudowa strefy buforowych i terenów podmokłych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, oraz zalesień. Dyskutowano również o konieczności promocji praktyk rolnych sprzyjających retencji wody w glebie takich jak stosowanie poplonów, głęboszowanie, dobór kierunku siewu. Wśród wypracowanych wniosków przebijała się konieczność podnoszenia świadomości rolników, jak również opracowywania instrumentów finansowych zachęcających rolników do współpracy w obrębie zlewni.

 

Data Opublikowania: 12/02/2020

Czytaj więcej

Komunikat na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy: 

 
  •   temperatura ciała powyżej 38℃; 
  •   kaszel, duszność 
 
powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.   
 
Osoby nie spełniające powyższych kryteriów winny być leczone w  warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
           
 

 

Data Opublikowania: 05/02/2020

Czytaj więcej

Informacja dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki

 

Bedlno, 3.02.2020r.

 

RiOŚ.6142.2.2020

 

         

Informacja

dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki

 

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w znak PIW.PZ.5200.7-5/2020  z dn. 29 stycznia 2020r. dotyczącym występowania licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków informuję, że na obszarach wolnych od choroby obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem obecnie na terenie gminy Bedlno:

1) zakazuje się:

 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

 

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

 

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

 

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

 

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

 

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

 

W związku z obowiązkiem zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie ul. Sienkiewicz 25, 99-300 Kutno miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, w załączeniu przedstawiam formularz przedmiotowego zgłoszenia.

 

 

Formularze zgłoszeń dostępne są w:

1.        Inspektoracie Weterynarii w Kutnie,

2.        Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. Nr 28) oraz na stronie www.bedlno.pl

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

 

Data Opublikowania: 03/02/2020

Czytaj więcej

Gość Radia Q - Józef Ignaczewski 30.01.2020

 

 

Gościem Radia Q był Józef Ignaczewski - wójt gminy Bedlno.

 

Data Opublikowania: 31/01/2020

Czytaj więcej