Aktualności

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 grudnia 2016 roku godz. 10:00

Zaproszenie na  XIII     Sesję  Rady    Gminy    Bedlno

  29 grudnia  2016  roku  ( tj.  czwartek )    godz.   10:00

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: - Nr III/278/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok, - Nr III/279/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bedlno w 2017 roku, - Nr III/277/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020.

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020.

c) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych  w  2016 roku  oraz   zmiany  Uchwały  Nr VIII/66/2015  Rady  Gminy  Bedlno  z  dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok,

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

e) przyjęcia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”.

f) przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2017 rok.

i) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2017 rok.

  j) przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2017 rok.

k) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

l) zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Bedlnie.

5.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Bedlno.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Sprawy różne.

8.      Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

Marian Dysierowicz

 

 

Data Opublikowania: 27/12/2016

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informujemy, iż Główny Urząd Statystyczny przygotowuje w  2021 roku kolejną edycję Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań. Zachęcamy Państwa do  wypełnienia kwestionariusza online dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz na stronach urzędów statystycznych. Państwa opinia jest niezwykle ważna przy projektowaniu badania w  szczególności w  zakresie potrzeb osób z  niepełnosprawnością.

Data Opublikowania: 27/12/2016

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

Kartka Świąteczna, Boże Narodzenie

 

  Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, wiary, życzliwości i miłości do drugiego człowieka
płynącej z Betlejemskiej Stajenki
od Narodzonego Dzieciątka Jezus,
a na Nowy Rok wszelkiej pomyślności
oraz realizacji wszystkich marzeń i planów

życzą:

 

Przewodniczący Rady Gminy Bedlno                                Wójt Gminy Bedlno

Marian Dysierowicz                                                            Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 22/12/2016

Czytaj więcej

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na "Opracowanie PGN"


 

Informujemy, że w związku z Umową nr 718/BN/D/2016 zawartą dn. 14 grudnia 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowane jest przez Gminę Bedlno z dotacją udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 6750,00 zł. Całkowity koszt zadania: 13500,00 zł.


Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza działania strategiczne i szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wraz z opracowaniem dokumentu, przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, co pozwoliło na analizę możliwości redukcji zużycia energii i ocenę efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów ekologicznych.

 

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Data Opublikowania: 21/12/2016

Czytaj więcej

MILION ZŁOTYCH NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 1 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 20 stycznia 2017 roku.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W 2017 roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 50 000 złotych.
W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.
W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć. 
Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Data Opublikowania: 16/12/2016

Czytaj więcej