Aktualności

Bezpieczny i Aktywny Senior w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączył się do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior", organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie w tej sprawie z Elżbietą Rafalską minister rodziny pracy i polityki społecznej.

- To porozumienie jest ważne nie tylko dla resortu rodziny, ale dla wszystkich osób starszych. Polityka senioralna rządu jest związana z działaniami, które poprawią jakość życia osób starszych. Sprawią, że będą dłużej aktywne, poczują się bezpieczne, potrzebne, doceniane
i szanowane. Do jej realizacji szukamy ważnych partnerów
- mówiła na uroczystości podpisania porozumienia minister Elżbieta Rafalska i dodała: - Podpisanie dzisiejszego porozumienia nie jest przypadkiem. ZUS zawsze był sojusznikiem w zakresie polityki senioralnej.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wspierał i wspiera politykę senioralną państwa. My na co dzień mamy kontakt z dziesiątkami tysięcy seniorów, bo to ZUS dba o ich bezpieczeństwo finansowe, wypłacając zawsze na czas należne im świadczenie - podkreślała prof. Gertruda Uścińska, wskazując dodatkowo: - Podejmujemy też szereg działań, do których prawo nas nie obliguje, ale które służą naszym klientom w podeszłym wieku. Prowadzimy edukację w zakresie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego
i rentowego, organizujemy Dni Seniora, systematycznie ograniczamy wszelkie bariery architektoniczne na naszych salach obsługi i tworzymy miejsca przyjazne seniorom.

Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Bezpieczny Senior w woj. łódzkim

Każdy z oddziałów ZUS na terenie województwa łódzkiego  także dokłada swoją cegiełkę w zakresie dbania o bezpieczeństwo seniorów. Za każdym razem kiedy do Oddziałów dociera informacja o osobach podszywających się pod pracowników ZUS nachodzących emerytów w domu, alarmujemy o tym media i przestrzegamy by nie wpuszczać tych osób do domu. Podejmujemy także działania profilaktyczne wspólnie
z Policją.

W ramach Dni Seniora, Dni Osób z Niepełnosprawnością organizowanych
w I Oddziale ZUS w Łodzi, często goszczą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
z Wydziału Ruchu Drogowego. Prowadzą prelekcje, ostrzegają przed tym jak unikać niebezpiecznych sytuacji np. podczas wyciągania pieniędzy z bankomatu czy też udzielają informacji co do przepisów, które obowiązują w ruchu drogowym.

  II Oddział ZUS w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli podpisał w 2013 r.
z
Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli porozumienie o   współpracy w  zakresie wykrywania, zapobiegania przestępstwom, naruszeniom prawa godzącym (…)
w uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Instytucje wymieniają się informacjami i ostrzegają wspólnie świadczeniobiorców przed zagrożeniami.

Ciekawym przedsięwzięciem wykazał się także Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, który we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz członkami Uniwersytetu III wieku w Tomaszowie Mazowieckim przygotował dla lokalnej telewizji program ostrzegający emerytów przed wpuszczaniem nieznajomych podszywających się pod pracowników ZUS do domu. Widowisko przygotowane wspólnie z Seniorami być może bardziej potrafiło przemówić emerytom do rozsądku, kiedy zobaczyli w jakich sytuacjach znaleźli się ich rówieśnicy i jakie sposoby wymyślają oszuści by wzbogacić się kosztem emerytów. Pracownicy ZUS czuwali nad merytoryczną częścią przedsięwzięcia wskazując
np., że pracownicy ZUS nie chodzą po domach i nie proponują płatnego złożenia wniosku
o emeryturę, dodatek do niej czy korzystnego przeliczenia świadczenia.

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność - zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.

 

Obok ZUSu do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" przystąpiła Poczta Polska, której prezes Przemysław Sypniewski również podpisał z MRPiPS porozumienie o współpracy.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 09/02/2017

Czytaj więcej

"Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja konkursu

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1.            Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2.            Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w  zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z  kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w  postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, e-mail: m.b.samartzi@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22  864 03 90; fax 22  864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.fdpa.org.pl

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel: 22 864 03 90
fax: 22 864 03 61
www.facebook.com/Fundacja.FDPA

www.instagram.com/fundacja.fdpa/

www.fdpa.org.pl

m.b.samartzi@fdpa.org.pl

Data Opublikowania: 08/02/2017

Czytaj więcej

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r  Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we  współpracy z  Ministerstwem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i  Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad  XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i  finansowe –  w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o  mocy 75KM (relacja z  uroczystego finału XIV edycji Konkursu znajduje się na  stronie internetowej:

www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/ 

Konkurs jest jednym z  licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na  rzecz zmniejszenia liczby wypadków i  chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i  życia w  gospodarstwie rolnym. Udział w  konkursie mogą brać zarówno duże, jak i  małe gospodarstwa rolne.

Ich właściciele mają okazję zaprezentowania swoich warsztatów pracy i  osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a  także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który  przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i  życia są stosowane w  zgłoszonym gospodarstwie, a  także czy eliminowane są w  nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji wchodzą specjaliści z  zakresu bhp w  rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i  inne instytucje działające w  środowisku wiejskim. Zastosowanie się do  ich rad i  uwag przyczynia się do  wyeliminowania wielu zagrożeń, a  tym samym do  zmniejszenia ryzyka wypadków i  chorób zawodowych rolników oraz  ich rodzin.

Ważne terminy:

  • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
  • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
  • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Opens internal link in current windowRegulamin konkursu

Data Opublikowania: 07/02/2017

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 02/02/2017

Czytaj więcej

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2017

Wojewoda Łódzki po raz czternasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a  konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i  wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w  regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i  rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i  podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i  wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w  województwie, kraju i  za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i  trwały wkład w  unowocześnienie i  rozwój gospodarczy województwa.
 
W  roku 2017 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w  następujących kategoriach:

  • “Ład organizacyjny i  społeczna odpowiedzialność biznesu”
  • “Mikro i  małe przedsiębiorstwo”
  • “Gospodarstwo rolne”
  • “Innowacyjność”

Udział w  Konkursie jest bezpłatny. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w  Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w  Łodzi: www.lodzkie.eu w  banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2017.

Wypełniony wniosek kandydata w  formie papierowej i  elektronicznej należy przesłać na  adres Sekretariatu Nagrody, do dnia 24 marca 2017 r.

W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:
Juliana Wojtysiak, tel. (42) 664-12-52;
email juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl,
Estera Gajewska tel. (42) 664-12-52;
email estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl,
Michał Mikina, tel. (42) 664-15-00;
email: michal.mikina@lodz.uw.gov.pl,
Ziemowit Staszewski, tel. (42) 664-10-94;
email: ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl.
Wydział Funduszy Europejskich i  Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w  Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek E, pokój 237, faks: (42) 664-10-88.

Data Opublikowania: 01/02/2017

Czytaj więcej