Aktualności

Ogłoszenie w zakresie „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”. 28-03-2017

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2016 r poz. 1817 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XII/109/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.     dokonał  wyboru  oferty na realizację zadania publicznego

w zakresie „ Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

 

 

1.      Gminny Klub  Sportowy w Bedlnie – kwota dotacji 20.000,-

 

   

  Bedlno dnia 28 marca 2017 r

 

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż Krzysztof Kołach

Data Opublikowania: 28/03/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 marca 2017 roku godz. 9:00

  Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie    z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Odczytanie Uchwały Nr III/39/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie      opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Bedlno.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:     

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok;

b) zmiany Uchwały nr XIII/117/2016 rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020;

c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków  stanowiących fundusz sołecki;

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

e) zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia  20 maja 2013 roku w sprawie:

1)  określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych,

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

f) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Bedlno i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów;

g) określenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bedlno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

h) uchwalenia  ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2017 roku”; 

j) zmiany Uchwały Nr VII/65/2015  Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bedlno, zwanych ,, Strategią Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015 – 2025”; 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w  art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za 2016 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

8.  Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Bedlno.

9.  Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad

 

 

 

 

Data Opublikowania: 27/03/2017

Czytaj więcej

Wyniki z konsultacji społecznych

Bedlno, dnia 24 marca 2017r.

 

 


Wyniki z konsultacji społecznych


Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany

KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 16 marca 2017r. do dnia    23 marca 2017r. w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Bedlno w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy zamieszkali na terenie Gminy Bedlno.

 

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, cel konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji, ich zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie.

 

Projekt zmiany zapisów Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag, zamieszczony został w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem - ugbedlno.bip.org.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostały z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2017r.

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne wraz z ewentualnymi uwagami można było przesyłać pocztą elektroniczną na adres ug@bedlno.pl, albo złożyć osobiście w godzinach 7:30-15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14, lub też przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2017r. do godz. 15:30. W przypadku formularzy nadesłanych pocztą tradycyjną liczyła się data wpływu do Urzędu Gminy tzn. wpływ formularza najpóźniej w dniu 23 marca 2017r.

 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag i propozycji zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”.

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2017r. wyniki konsultacji zostają przekazane Mieszkańcom Gminy Bedlno w dniu 24 marca 2017r. poprzez:

1) umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami;

3) umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.

 

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Kinga Włodarczyk

Referent  ds. gosp. komunalnej i przestrzennej

 

 

Data Opublikowania: 24/03/2017

Czytaj więcej

Informacja dla uczestników projektu PL13

Informacja dla Uczestników projektu

„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”

realizowanego przez Powiat Kutnowski w ramach programu

PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 8 marca 2017 roku trwają pogłębione badania profilaktyczne w ramach rozszerzenia projektu.

I etap: Osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa w projekcie zapraszane są obecnie przez Wykonawcę pierwszego etapu badań tj. badań laboratoryjnych do 3 punktów pobrań znajdujących się w:

  1. Kutno, ul. Sowińskiego 1/VI czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do15:00; w soboty czynne w godz. godz. 07:00 do 12:00

(budynek znajduje się naprzeciwko Stadionu Miejskiego Kutno przy ul. Kościuszki);

  1. Kutno, ul. Grunwaldzka 2 (w Przychodni „Medyk”) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 10:00;
  2. Żychlin, ul. Marchlewskiego 5a czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30
    do 12:00.

II etap badań (badania kardiologiczne) odbywa się w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. Kutno, ul. Kościuszki 52 na IV piętrze – w SCANMEDZIE
(tel. 24 357 53 51)

Po badaniach laboratoryjnych Wykonawca zaprasza Uczestników na kolejny etap badań kardiologicznych tj. EKG, echo serca oraz konsultacje kardiologiczną. Po konsultacji wydawany jest komplet wyników badań bądź skierowanie na dalszą diagnostykę (np. próba wysiłkowa, ergospirometria, doppler żył i tętnic kończyn dolnych, doppler tętnic szyjnych, doppler ABillity, konsultacja angiologiczna bądź konsultacja neurologiczna).

Udział w pogłębionych badaniach kardiologicznych kończy się odebraniem od Wykonawcy kompletu wyników przeprowadzonych badań.

 

Zespół Projektu PL13

 

ŚLEDŹ NASZE PROZDROWOTNE DZIAŁANIA NA POWIATOWYM PORTALU ZDROWIA

TUTAJ

 

Przypominamy, że w Starostwie Powiatowym w Kutnie ul. Kościuszki 16, pokój nr 18 nadal trwa rekrutacja Uczestników projektu.

  Więcej o badaniach TUTAJ

Więcej o badaniach TUTAJ

Data Opublikowania: 21/03/2017

Czytaj więcej

II EDYCJA KONKURSU LEW KUTNOWSKI 2017

LEW KUTNOWSKI to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim.

Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm, przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału.


HARMONOGRAM II EDYCJI W ROKU 2017

 

15 MARCA
OGŁOSZENIE KONKURSU
16 MARCA - 15 MAJA
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
do 15 WRZEŚNIA
ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU
do 31 PAŹDZIERNIKA
GALA FINAŁOWA II EDYCJI KONKURSU

 

 

 


Laureatów konkursu uhonoruje Starosta Kutnowski

Nagroda główna - tytuł i statuetka „LEW Kutnowski”

Wyróżnienie - statuetka „Kłos”

Kryteria oceny Kandydatów zawarte są w Regulaminie

Dokumentacja konkursowa:

Obsługę i administrację konkursu prowadzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Data Opublikowania: 20/03/2017

Czytaj więcej