Aktualności

OCHRONA ZABYTKÓW 2018 - KONKURS

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nabór wniosków: 16.01.2018 – 28.02.2018
Budżet: 5 000 000 zł
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 80 tys. złotych.
Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.
 
6 lutego 2018 roku o godz.12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8. W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej i przesłać go na adres e-mail:  agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl  najpóźniej do dnia 31 stycznia br. 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI
Do pobrania:
Data publikacji: 16.01.2018 r.
 
Uchwała Nr XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Uwaga: W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego zmieniającej nazwę Urzędu na „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”, w dokumentacji konkursowej pod pojęciem Urząd Marszałkowski w Łodzi należy rozumieć nazwę „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”.
 
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Agnieszka Chmielewska, tel. 42 291 98 27, e-mail:  agnieszka.chmielewska@lodzkie.pl
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail:  aneta.winciorek@lodzkie.pl.

Data Opublikowania: 19/01/2018

Czytaj więcej

Wokulski Roku 2017

W celu promocji przedsiębiorczości i wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej Prezydent Miasta Skierniewice i Skierniewicka Izba Gospodarcza jak co roku przyznają tytuł i statuetkę „Wokulski Roku”.

 

Kandydatami do wyróżnienia mogą być właściciele przedsiębiorstw, firm i dużych gospodarstw rolnych, prezesi i dyrektorzy, osiągający dobre wyniki ekonomiczne, jednocześnie przestrzegający zasad etyki prowadzenia biznesu, wspierający działania społeczne i charytatywne.  Wnioski o wyróżnienie tytułem mogą składać: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje około biznesowe i społeczne oraz co najmniej trzech przedsiębiorców zgłaszających jedną kandydaturę. 

 

Tytuł i statuetka „Wokulski Roku” przyznawane są w czterech kategoriach: 

  • firmy mikro do 9 osób
  • firmy małe od 10 do 49 osób
  • firmy średnie i duże pow. 50 osób
  • grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne. 

 

Dokumenty przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2018 r. w Sekretariacie Kapituły pod adresem: Skierniewicka Izba Gospodarcza, 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 6/3. Na wniosku przesłanym pocztą musi widnieć data stempla pocztowego najpóźniej 31.01.2018.

 

Ogłoszenie nazwisk laureatów uhonorowanych tytułem „Wokulski Roku 2017” i wręczenie statuetek odbędzie się podczas Jubileuszowej Gali z okazji rocznicy nadania Skierniewicom praw miejskich w dniu 19 lutego 2018r.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

W załączeniu Regulamin konkursu oraz Wniosek + ankieta.

 

 

 

 

WYRÓŻNIENIE i STATUETKĘ WOKULSKI ROKU 2016 

OTRZYMALI

 

 

W kategorii „Firma mikro”

Państwo Anna i Marek Kierlańczyk  – właściciele Centrum Handlowo-Usługowego ARMOT w Skierniewicach

 

W kategorii „Firma mała”

Pan Piotr Dudek – właściciel firmy PED-BRUK  Zakładu Budowlanego w Kolonii Starorawskiej

 

W kategorii „Firma średnia”

Państwo Liliana i Konstanty Marat – właściciele firmyKOMA w Skierniewicach

 

W kategorii „Grupy producenckie i duże gospodarstwa rolne”

Państwo Krystyna i Jerzy Dominikowscy – właściciele firmy HORTPLANT Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie w Puszczy Mariańskiej.

                                                     

 

Data Opublikowania: 11/01/2018

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

3 / 31

28

28

25

23

20

18

14

12

10

7

5

Selektywna - żółte worki

16

13

13

10

8

5

3 / 31

28

25

23

20

18

Selektywna - niebieskie worki

 

 

13

 

8

 

3

28

 

23

 

18

Selektywna - zielone worki

 

13

 

10

 

5

31

 

25

 

20

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywał się będzie w formie tzw. ”wystawki” 05/03/2018r.

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 25/04/2018, 23/05/2018, 20/06/2018, 18/07/2018, 14/08/2018, 12/09/2018, 10/10/2018.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Data Opublikowania: 08/01/2018

Czytaj więcej

Ruszyła II edycja projektu pn. “Ucyfrowieni”

2 stycznia 2018 r. został otwarty nabór do udziału w warsztatach komputerowych dla osób z pokolenia 45+ chcących zdobyć umiejętności komputerowe oraz korzystania z Internetu. Zachęceni pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem uczestników I edycji projektu pn. “Ucyfrowieni” zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w br. 

Projekt pn. „Ucyfrowieni” zrealizowany w 2017 r. był częściową odpowiedzią na problem wykluczenia cyfrowego populacji 45+ zamieszkującej na terenie województwa łódzkiego. Warsztaty prowadzone w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Aby zaspokoić niesłabnącą potrzebę rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu w 2018 r. zostanie przeprowadzona II edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”, którego przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyku warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+.
W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”, współfinansowany z EFS w ramach PO KL i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.
W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowany był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd – Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jst WŁ” pracownicy UMWŁ nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL. W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.
Projekt pn. „Ucyfrowieni” wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI, jak również stanowi kontynuację idei podjętej w projektach PO KL. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”….
Grupy docelowe: „Ucyfrowieni” – osoby 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą podstawową wiedzę informatyczną.
Osoby szkolące: pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 pracowników departamentu.
Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony stronie internetowej www.lodzkie.pl, www.si.lodzkie.pl, przesłanie informacji o warsztatach do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają potencjalni uczestnicy warsztatów.
Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Każdy zainteresowany będzie mógł skontaktować się telefonicznie lub osobiście w siedzibie urzędu, gdzie zostanie zapisany na dany miesiąc.
Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Stworzona zostanie lista rezerwowa.
Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Miejsce szkoleń: sala UMWŁ dostępna w danym terminie.
Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).
Tematyka: e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.
Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ województwa łódzkiego.
Konferencja: zorganizowanie jednej konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na którą planuje się zaproszenie gości z pokolenia 45+, którzy posługują się komputerem (np. aktorzy, piosenkarze, politycy etc.) i opowiedzą o swojej przygodzie z komputerami. Zaplanowane zostało także zaproszenie wykładowców uczelni wyższych, którzy wygłoszą prelekcje nt. nowych technologii. Uczestnikami konferencji będą Ucyfrowieni obu edycji projektu oraz osoby zainteresowane, które dzięki udziałowi w spotkaniu mogą nabrać przekonania do uczestnictwa w podobnych warsztatach.
Dodatkowo w ramach zajęć prowadzone mogą być krótkie prezentacje nt. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (SIP WŁ), e-PUAP, ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), PUE (Platforma Usług Elektronicznych), portali społecznościowych, blogów czy vlogów. Poprowadzą je zaproszeni pracownicy UMWŁ, NFZ Oddział Łódź, MPK. Dla zainteresowanych będzie możliwość założenia konta ZIP.
Zakłada się organizowanie kolejnych edycji projektu pn. „Ucyfrowieni” w latach następnych.

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+
Zakres:
– podstawowa obsługa komputera i Internetu, Zintegrowany Informator Pacjenta,
– udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w czerwcu 2018 r. i obchodach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
– udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce
Terminy szkoleń:
I grupa – 01,08,15,22 lutego lista zamykana 31.01.2018 r. II grupa – 08,15,22,29 marca lista zamykana 28.02.2018 r.
III grupa – 05,12,19,26 kwietnia lista zamykana 31.03.2018 r.
IV grupa – 09,16,24,30 maja lista zamykana 30.04.2018 r.
V grupa – 07,14,21,28 czerwca lista zamykana 31.05.2018 r.
VI grupa – 06,13,20,27 września lista zamykana 31.08.2018 r.
VII grupa – 04,11,18,25 października lista zamykana 30.09.2018 r.
VIII grupa – 08,15,22,29 listopada lista zamykana 31.10.2018 r.
Liczba miejsc: maksymalnie 10 w każdej grupie
Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa
Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!
Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły
W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament Cyfryzacji,
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego,
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
tel. 42 663 37 10 lub 42 291 97 38

 

Terminy warsztatów

Data Opublikowania: 04/01/2018

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) godz. 10:00

Zaproszenie na  XIX Sesję Rady Gminy Bedlno

dzień 28 grudnia 2017 roku ( tj. czwartek ) godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: - Nr III/268/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok, - Nr III/269/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bedlno w 2018 roku, - Nr III/270/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021,

c) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok, 

d)  zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w Wojszycach,

g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

h) rozpatrzenia skargi z dnia 04 grudnia 2017 roku na działalność Wójta Gminy Bedlno,

i) przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

k) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2018 rok,

l) zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Mateuszew,

ł) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2018 rok,

m) przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2018 rok,

n) wprowadzenia aneksu Nr 3 do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/148/2009 z dnia 06.IV.2009 r.,

o) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.

5. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

6. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy – art. 25 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

 

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                      Marian      Dysierowicz

Data Opublikowania: 21/12/2017

Czytaj więcej