Aktualności

INFORMACJA

 

 


 

 

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU

 

30  marca   2018 roku   (tj. piątek )

 

URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY  od godziny 7:30- 12:00.

 

 

 


Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

 

 


 

Data Opublikowania: 28/03/2018

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ - KONTROLE

W dniu 28 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. Poz. 360).

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że od miesiąca kwietnia 2018 r. będą realizowane kontrole przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Kontrole będą obejmowały zagadnienia dotyczące przestrzegania przez hodowców zasad identyfikacji i rejestracji świń oraz zasada bioasekuracji.

Data Opublikowania: 28/03/2018

Czytaj więcej

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 marca 2018 roku ( tj. środa ) godz. 10:00

 

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2018 rok,

b)  zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021,

c) zmiany w Statucie Gminy Bedlno,

d) podziału Gminy Bedlno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e) podziału Gminy Bedlno na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  f) przejęcia zadania od Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2018,

  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Trzciniec obrębie Kamilew,

h) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2018 roku.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za 2017 rok.

6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

7. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Bedlno.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Dysierowicz

 

Data Opublikowania: 26/03/2018

Czytaj więcej

INFORMACJE NA TEMAT ZABEZPIECZENIA GOSPODARSTW PRZED WIRUSEM ASF


Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw:

1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie

3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,

3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom ,

4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Ważne daty:

  Od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii:

1) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy; lub

2) zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;

3) zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);

4) za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

5) Nie wcześniej niż po upływie roku od czasowego wstrzymania utrzymywania świń, hodowca może zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii, że spełnił wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić zakaz utrzymywania w gospodarstwie świń.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywane jest wsparcie w wysokości 132 PLN/za 1 sztukę świni/rok przez 3 lata za każdy rok nie utrzymywania świń:

1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,

2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina!!!!!

Afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku. To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego.

Jak rozpoznać ASF?

U zwierząt występuję gorączka, może osiągać nawet do 42°C, przyśpieszony oddech, osowiałość, możliwa utrata apetytu i pragnienia (niekoniecznie), przekrwienia lub zasinienia mogą wystąpić na uszach, ogonie, kończynach i klatce piersiowej. Zazwyczaj pierwsze w stadzie chorują duże sztuki: lochy, knury, tuczniki. Padnięcia nawet pojedynczych świń w stadzie mogą być skutkiem rozwijania się zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwie. Nie należy zatem zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do najbliższej lecznicy dla zwierząt. W przypadku wykrycia ASF w gospodarstwie, w którym przestrzegane są przepisy prawa dotyczące zdrowia zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji świń – właścicielowi przysługuje pełne odszkodowanie za zabite zwierzęta, zniszczone produkty i sprzęt w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje na stronach: https://www.wetgiw.gov.pl/ASF lub u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Data Opublikowania: 23/03/2018

Czytaj więcej

Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy

Bedlno, dn. 21.03.2018r.

 

Szanowni Przedsiębiorcy !

 

                        Pragnę Państwa zaprosić do udziału w organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. spotkaniach informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy", które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca - 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów. 

Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników. Uczestnicy spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniach jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego.


                        Spotkania uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.


Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniach, które są bezpłatne, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl. W tytule należy wpisać datę spotkania.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań wraz z rejestracją, dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes oraz na Facebooku Promuje Lodzkie .

 

WÓJT GMINY BEDLNO

 

mgr inż. KRZYSZTOF KOŁACH

 

 

Data Opublikowania: 21/03/2018

Czytaj więcej