Aktualności

NOWE PERSPEKTYWY W WOJ. ŁÓDZKIM

PLUSK POLSKA sp. z  o. o. sp. k. - firma szkoleniowa z  bogatym doświadczeniem w  realizacji projektów i  organizacji szkoleń - informuje, że na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pt.: „Nowe perspektywy w  woj. łódzkim!” skierowany do 80 osób (48 kobiet i  32 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i  bierne zawodowo) znajdujących się w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z  niepełnosprawnościami, osoby o  niskich kwalifikacjach), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC).

Obraz na stronie ulotkaa5.jpg

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pochodzących z  obszarów wiejskich woj. łódzkiego (zgodnie z  Degurba 3).
Biorąc pod uwagę trudną sytuację na lokalnym rynku pracy zwracamy się z  ogromną prośbą o  wsparcie procesu rekrutacji poprzez upowszechnianie informacji o  projekcie wśród osób bezrobotnych spełniających warunki uczestnictwa w  projekcie.
Informujemy, iż  rekrutacja już trwa – zaplanowana jest do 31.01.2017r.
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z  4 następujących elementów pomocy:
- doradztwa zawodowego połączonego z  opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
- szkolenia zawodowego z  egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z  zapotrzebowaniem rynku pracy;
- stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
- pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;
Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dla osób biorących udział w  projekcie zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • profesjonalną kadrę trenerską,
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
  • catering podczas szkoleń zawodowych,
  • stypendium stażowe.

UDZIAŁ W  PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z  pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „Nowe perspektywy w  woj. łódzkim!” Ul. Gdańska 91/93, bud. D, piętro IV, pokój 43, 90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl

Data Opublikowania: 03/01/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 grudnia 2016 roku godz. 10:00

Zaproszenie na  XIII     Sesję  Rady    Gminy    Bedlno

  29 grudnia  2016  roku  ( tj.  czwartek )    godz.   10:00

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3. Odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: - Nr III/278/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok, - Nr III/279/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Bedlno w 2017 roku, - Nr III/277/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020.

4.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020.

c) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych  w  2016 roku  oraz   zmiany  Uchwały  Nr VIII/66/2015  Rady  Gminy  Bedlno  z  dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok,

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

e) przyjęcia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”.

f) przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2017 rok.

i) przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2017 rok.

  j) przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2017 rok.

k) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

l) zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Bedlnie.

5.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Bedlno.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Sprawy różne.

8.      Zakończenie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

Marian Dysierowicz

 

 

Data Opublikowania: 27/12/2016

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informujemy, iż Główny Urząd Statystyczny przygotowuje w  2021 roku kolejną edycję Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań. Zachęcamy Państwa do  wypełnienia kwestionariusza online dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz na stronach urzędów statystycznych. Państwa opinia jest niezwykle ważna przy projektowaniu badania w  szczególności w  zakresie potrzeb osób z  niepełnosprawnością.

Data Opublikowania: 27/12/2016

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

Kartka Świąteczna, Boże Narodzenie

 

  Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła, wiary, życzliwości i miłości do drugiego człowieka
płynącej z Betlejemskiej Stajenki
od Narodzonego Dzieciątka Jezus,
a na Nowy Rok wszelkiej pomyślności
oraz realizacji wszystkich marzeń i planów

życzą:

 

Przewodniczący Rady Gminy Bedlno                                Wójt Gminy Bedlno

Marian Dysierowicz                                                            Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 22/12/2016

Czytaj więcej

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na "Opracowanie PGN"


 

Informujemy, że w związku z Umową nr 718/BN/D/2016 zawartą dn. 14 grudnia 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowane jest przez Gminę Bedlno z dotacją udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 6750,00 zł. Całkowity koszt zadania: 13500,00 zł.


Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza działania strategiczne i szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wraz z opracowaniem dokumentu, przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, co pozwoliło na analizę możliwości redukcji zużycia energii i ocenę efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów ekologicznych.

 

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Data Opublikowania: 21/12/2016

Czytaj więcej