Aktualności

ZUS ostrzega, nie daj się nabrać fałszywym doradcom

Łódź,  19 września 2017 r.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

ZUS ostrzega: Nie daj się nabrać fałszywym doradcom

Od 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje bardzo dużo wniosków o emeryturę w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Każdy przyszły świadczeniobiorca chciałby aby jego emerytura była jak najwyższa. Na tej potrzebie bazują oszuści mamiący przyszłych emerytów obietnicą korzystniejszego obliczenia emerytury. W woj. łódzkim nie mieliśmy jeszcze takiego przypadku, warto jednak uprzedzić przyszłych emerytów, aby nie dali się nabrać.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w woj. śląskim dotarły niepokojące sygnały, że do przyszłych świadczeniobiorców zgłaszają się osoby, które odpłatnie oferują korzystniejsze obliczenie wysokości emerytury, aniżeli czynią to doradcy emerytalni ZUS. Ostrzegamy przed korzystaniem
z usług fałszywych doradców, których jedynym celem wydaje się być narażenie na straty finansowe przyszłych emerytów. Oszuści nie dysponują ani odpowiednią wiedzą, ani precyzyjnymi narzędziami, które pozwalają im spełnić swoje obietnice.

Przy tej okazji warto dodać, że wnioski o emeryturę pomogą wypełnić doradcy emerytalni, którzy działają na Salach Obsługi Klientów, nie ma więc także potrzeby korzystania z płatnej pomocy przy   uzupełnianiu dokumentów.

Wspomnijmy też w jakich okolicznościach pracownik ZUS może nam złożyć wizytę w domu. Taka wizyta możliwa jest tylko wówczas gdy:

  • Przeprowadza się kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich – jeśli jesteś zdrowy nie masz co spodziewać się takiej kontroli,
  • Przeprowadza się kontrolę płatnika składek i siedziba firmy jest w tym samym miejscu co adres zamieszkania płatnika. Na kontrolę płatnika, inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.

Poza wymienionymi przypadkami, każda inna niespodziewana wizyta pracownika ZUS powinna budzić nasze wątpliwości.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 20/09/2017

Czytaj więcej

Fundusz sołecki krok po kroku

 

Gmina Bedlno wyodrębniła fundusz sołecki na 2021 r.

Gmina Bedlno po raz kolejny zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2021 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. O przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego mogą ubiegać się Sołtysi wraz z Radą Sołecką.

Sołectwa mają do dyspozycji określony budżet, w ramach którego mogą działać, realizując inwestycje w obrębie swoich wsi takie jak   np. budowa chodnika przy drodze gminnej, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, budowa placu zabaw dla dzieci, doposażenie szkoły w materiały edukacyjne, organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych, oświetlenie drogi gminnej, remont wiaty przystankowej, sadzenie drzew lub krzewów.

Dodatkowo ustawa o funduszu sołeckim daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. W takim przypadku każde sołectwo uchwala oddzielnie wniosek, który dotyczy wspólnego przedsięwzięcia np.: mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 placu zabaw ulokowanego na terenie jednego z nich – sołectwo A będzie mogło sfinansować np.: zakup nowych zabawek dla dzieci, a sołectwo B np.: ogrodzenie.         

Wnioski sołectw muszą spełniać następujące kryteria: muszą mieścić się w   zadaniach własnych gminy, zapewniać poprawę warunków życia mieszkańców oraz być zgodne ze  strategią rozwoju gminy (wypełnione łącznie).

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwości wystąpienia przez sołectwo do wójta o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego. Mam nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkańców naszej gminy.
Od kwoty wydanej na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa.

Wójt Gminy Bedlno

 

Fundusz sołecki krok po kroku

Poniżej przedstawiamy „krok po kroku” schemat wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego w gminach wraz z wyjaśnieniami

Krok 1:

Przyjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego

Rada Gminy podejmę uchwałę do 31 marca o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Ma ona charakter permanentny, tzn. obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Jeśli Gmina nie chce wyodrębnić funduszu sołeckiego, to co roku musi podejmować uchwalę o jego nieutworzeniu.

Krok 2:
Wyliczenie przez wójta środków jakie będą przysługiwały sołectwom

Jeżeli w twojej gminie został wyodrębniony fundusz sołecki kolejną ważną datą jest 31 lipca. To do tego dnia wójt gminy musi przekazać sołtysom informację na temat wysokości środków na każde sołectwo. Informacja o dokładnej kwocie powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do 31 lipca każdego roku.

Krok 3:
Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców

Sołtys wiedząc jaką kwotę sołectwo ma do dyspozycji powinien najpóźniej do 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Już wcześniej, przed zebraniem, można myśleć i dyskutować na temat tego jaki można włożyć wniosek i co sfinansować.

Porady:

·                organizując zebranie wiejskie przygotuj informację, w której będzie wyraźnie powiedziane, że zebranie dotyczy podjęcia decyzji na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.

·                w zaproszeniu na zebranie podaj kwotę funduszu o jakiej mieszkańcy będą decydować.

·                wytłumacz w zaproszeniu, że to mieszkańcy sami podejmą decyzję o tym, czy pieniądze zostaną wydane na wiatę przystankową, imprezę integracyjną czy na coś innego i że ta decyzja będzie ostateczna.

·                postaraj się przekazać informację, tak aby dotarła do możliwie wielu mieszkańców. Często sołtysi informując o zebraniu wiejskim ograniczają się do wywieszenia kilku ogłoszeń na tablicy, w sklepie lub innych miejscach. Zastanów się czy nie warto potraktować tego zebrania w szczególny sposób i nie spróbować innych metod przekazania zaproszeń mieszkańcom.

Pamiętaj – żeby fundusz sołecki okazał się sukcesem, ważne jest aby jak najwięcej mieszkańców sołectwa brało udział w decydowaniu o projekcie, a później w jego wykonaniu. Jednym z głównych celów funduszu sołeckiego jest angażowanie mieszkańców w sprawy wsi. Rola mieszkańców nie kończy się na uchwaleniu wniosku!

Krok 4:
Zebranie wiejskie

Jak zostało powiedziane, o przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. A zatem to zebranie wiejskie podejmuje decyzję, a sołtys jest organem wykonawczym. Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys

2) rada sołecka

3) 15 dorosłych mieszkańców sołectwa

Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad),w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie uchwał oraz protokołu z zebrania wójtowi).

Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

·                przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,

·                są zgodne ze strategią rozwoju,

·                służą poprawie warunków życia mieszkańców

 

Krok 5:

Przedłożenie wniosku sołectwa do wójta

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

1.  wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,

2.  oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,

3.  uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

4.  wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny)

Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem wójta może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym. W razie wątpliwości warto jeszcze przed uchwaleniem wniosku skonsultować się z kimś z urzędu gminy jeśli chodzi o formalne przygotowanie wniosku, jak również jeśli chodzi o oszacowanie kosztów przedsięwzięcia – pozwoli to obu stronom uniknąć nieścisłości i późniejszych problemów.

Zalecamy, aby oprócz wniosku na ręce wójta złożyć: protokół z zebrania podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz listę obecności z zebrania wiejskiego.

Pamiętaj, aby po zebraniu wiejskim podczas którego uchwalono wniosek, poinformować o treści wniosku mieszkańców, którzy byli nieobecni na zebraniu. Jest to dobry sposób na pokazanie wszystkim mieszkańcom, że zależy nam na tym, aby wiedzieli co się dzieje we wsi. Pozwoli to również osobom nieobecnym podczas zebrania na włączenie się w działania związane z realizacją wniosku.

Krok 6:

Uchwalony wniosek, które spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala Rada Gminy w kolejnych miesiącach.

Rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

·                wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,

·                są zgodne ze strategią rozwoju,

·                służą poprawie warunków życia mieszkańców

Krok 7:
Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest wójt.

Rolą sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi, na:

·                kontroli terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia,

·                udziale w realizacji przedsięwzięcia, jeżeli tak zdecydowali podczas zebrania. Może to być ich praca lub wkład rzeczowy.

Data Opublikowania: 20/08/2020

Czytaj więcej

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 rok

  Realizując uchwałę Nr XV/137/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że  wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo w Gminie Bedlno na 2021 rok, wyliczona na  podstawie algorytmu zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z  2014  r. poz. 301) wynosi:

L.p.

Nazwa sołectwa

Kwota

Funduszu soleckiego

przypadająca na 2021 r.

1

Annetów

17 153,96 zł

2

Antoniew

13 079,89 zł

3

Bedlno Parcel

18 054,54 zł

4

Bedlno Wieś

20 413,21 zł

5

Dębowa Góra

15 481,45 zł

6

Ernestynów

15 052,60 zł

7

Florianów

12 908,35 zł

8

Garbów

14 194,90 zł

9

Głuchów

14 709,52 zł

10

Gosławice

12 951,24 zł

11

Groszki

11 836,23 zł

12

Janów

16 725,11 zł

13

Jaroszówka

10 421,03 zł

14

Józefów

11 493,15 zł

15

Kamilew

10 978,53 zł

16

Kazimierek

10 421,03 zł

17

Konstantynów

13 637,40 zł

18

Kręcieszki

14 109,13 zł

19

Mateuszew

12 779,70 zł

20

Orłów – Kolonia

14 537,98 zł

21

Orłów – Parcel

12 693,93 zł

22

Pniewo

35 251,39 zł

23

Potok

10 120,84 zł

24

Plecka Dąbrowa

19 855,71 zł

25

Stanisławice

13 251,43 zł

26

Stradzew

13 037,01 zł

27

Szewce Nadolne

12 307,97 zł

28

Szewce Owsiane

12 779,70 zł

29

Szewce Walentyna

14 194,90 zł

30

Waliszew

12 050,66 zł

31

Wewiórz

11 922,00 zł

32

Wojszyce Parcel

21 699,76 zł

33

Wojszyce Kolonia

14 066,25 zł

34

Wola Kałkowa

14 537,98 zł

35

Wyrów

12 436,62 zł

36

Załusin

15 567,22 zł

37

Zleszyn

13 680,28 zł

38

Zosinów

12 307,97 zł

39

Żeronice

14  838,18 zł

Razem wysokość funduszu sołeckiego

567.538,75

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim, Wójt, w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku przekazuje sołtysom   informację o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo w 2021 roku.

Warunkiem korzystania przez sołectwo w 2021 roku ze środków stanowiących fundusz sołecki, jest złożenie przez sołtysa do Wójta Gminy Bedlno stosownego wniosku sołectwa w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku.

Wniosek sołectwa musi zostać uchwalony przez Zebranie Wiejskie, zwołane w celu wskazania przedsięwzięć do  realizacji w  2021 roku wraz z ich zakresem i  określeniem prognozy kwoty wydatków (ustawa o funduszu sołeckim art.5 ust. 1 – 4).

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 20/08/2020

Czytaj więcej

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2020

  PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE  NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2020 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.


  W sołectwie Groszki realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki” realizacja zadania polegać będzie na
wykonaniu prac związanych z przygotowaniem i wyrównaniem terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej   oraz montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. orbit rek, rowerek, biegacz, prasa nożna „N”, wyciskanie siedząc.

W sołectwie Orłów – Kolonia realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia” realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz na instalacji ogrzewania (piec wolnostojący) świetlicy.

W sołectwie Szewce Nadolne realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” realizacja zadania polegać będzie na   pracach remontowych w pomieszczeniach kuchenno – gospodarczych.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2020 r.

 

 

W dniu 8 lipca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński wręczył granty w wysokości po 10000,00 zł dla sołectw: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE 2019

 

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE
NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2019 ROKU

W 2019 roku na terenie Gminy Bedlno zrealizowano ze środków budżetu Samorządowego Województwa Łódzkiego trzy zadania w ramach pomocy finansowej udzielnej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych.

Granty sołeckie otrzymały: Sołectwo Głuchów, Sołectwo Stanisławice, Sołectwo Załusin.

SOŁECTWO GŁUCHÓW

Sołectwo Głuchów   zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegała na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu. Remont elewacji poprawił wizerunek obiektu. Przyciągnął lokalną społeczność zachęcił do wspólnego działania i integracji.

Dzięki wykonaniu prac remontowych świetlicy znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 16  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO STANISŁAWICE

Sołectwo Stanisławice zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegał na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy. Świetlica miała starą podłogę i nie była wyposażona w system ogrzewania co uniemożliwiało korzystanie z niej w czasie, kiedy temperatury są niesprzyjające. Dzięki wykonaniu nowej podłogi i zamontowaniu ogrzewania znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności nie tylko w czasie letnim.

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  580,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO ZAŁUSIN

Sołectwo   Załusin zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegała na wymianie podłogi. Świetlica miała starą, zniszczoną podłogę. Wykonanie nowej podłogi znacznie poprawiło funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwość wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności. Działająca tam Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła organizować pokazy, zbiórki i szkolenia dla młodzieży i dorosłych a także zaszczepienie chęci ratowania życia ludzkiego u dzieci.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej