Aktualności

MASECZKI OCHRONNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BEDLNO

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Bedlno!

 

Rozpoczęliśmy akcję rozwożenia maseczek dla wszystkich zamieszkałych posesji na terenie naszej gminy.

 

Maseczki są bawełniane  wielokrotnego użytku przy zastosowaniu się do instrukcji załączonej do rozwożonych maseczek.

 

Maseczki będą rozwożone przez druhów z jednostek OSP funkcjonujących w gminie Bedlno z zachowaniem wszelkich procedur w zakresie bezpieczeństwa ich dostarczenia.  Informujemy, że dla każdego mieszkańca gminy jest zakupiona maseczka i zostanie przydzielona na podstawie ilości osób zgłoszonych deklaracji w sprawie odpadów komunalnych. 

Nie  jest możliwe jednoczesne rozwiezienie maseczek dla wszystkich mieszkańców dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny /24/ 282 17 70 .

Proszę Państwa drodzy Mieszkańcy o noszenie maseczek i dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

 

 

Zachęcamy również do korzystania bezpiecznego systemu powiadamiania Samorządowego Informatora SMSBLISKO ogólnopolska aplikacja – informacje lokalne.

 

W załączeniu sposób używania maseczki oraz logowania się do aplikacji BLISKO

Gmina Bedlno BLISKO mieszkańców - jak się zalogować do aplikacji.

Data Opublikowania: 08/04/2020

Czytaj więcej

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

  Z okazji Świąt Wielkanocnych

Data Opublikowania: 07/04/2020

Czytaj więcej

PT KRUS w Kutnie zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy

pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba  wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie zgłoszono 88 wypadków przy pracy rolniczej.
Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne,  jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.
W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania  przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane  są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak  w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania  prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc  naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej  stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne  KRUS.
 
Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech
najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym.
Przechodząc do zakładki Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz  wszyscy hodowcy zwierząt znajdą porady na temat  zasad bhp podczas pracy ze zwierzętami gospodarskimi.  Uzyskają odpowiedzi na szereg pytań, np. jak się zachować  przy obsłudze zwierząt? Jakich urządzeń używać, by zwierzę  nie zrobiło krzywdy podczas zabiegów pielęgnacyjnych  i weterynaryjnych? Oprócz tego w artykule wymienione  są wymogi, jakie muszą spełnić budynki inwentarskie  i środki ochrony osobistej, by praca ze zwierzętami  była bezpieczna dla rolnika.  Z kolei w zakładce Rola rolnika, by upadku unikał zainteresowani  znajdą informacje, jak ograniczyć ryzyko upadków,  zwłaszcza na terenie podwórek i obejść, z drabin, z  maszyn i ciągników, czy w budynkach inwentarskich. To  tu rolnik dowie się o konieczności stosowania atestowanych
drabin i bezpiecznego obuwia roboczego. Dodatkowo  w materiałach znajduje się odnośnik do listy kontrolnej,  którą mogą się posługiwać właściciele gospodarstw.
Lista pozwala sprawdzić, jakie zagrożenia występują na  terenie obejścia i co należy poprawić, by miejsce pracy  nie sprzyjało upadkom.  Następna zakładka, Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz,  przenosi rolnika do zasad bhp, które należy zachowywać  podczas pracy z maszynami i urządzeniami  rolniczymi. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz większa  liczba prac w rolnictwie jest zmechanizowana. Dodatkowo,
wypadki z udziałem maszyn urządzeń powodują najgroźniejsze  obrażenia u poszkodowanych. Stąd też nacisk,  kładziony w materiałach na stosowanie osłon ruchomych  elementów maszyn, zapoznanie się z instrukcjami obsługi  urządzeń, właściwe zabezpieczeniu przewożonych ładunków  czy dobrą koordynację prac przy zbiorach. 
 
Na stronie Kasy dostępne są ponadto elektroniczne wersje broszur i ulotek, wyczerpująco  opisujących pozostałe tematy z zakresu zasad bhp i zagrożeń występujących w pracy  rolnika (zakładka: Broszury prewencyjne), a także film prewencyjny (zakładka: Film –  Upadek to nie przypadek). 
Z uwagi na zwiększenie liczby chorób zawodowych wywoływanych  przez kleszcze zapraszamy do lektury broszury  Borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych,
w której opisano zalecenia dla rolników, które pozwalają  zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób  przenoszonych przez kleszcze. Tymi sposobami są m.in.  szczelne okrywanie ciała, czy stosowanie środków odstraszających  owady (repelenty). W broszurze opisano  również, jakie działania podjąć w przypadku, gdy znajdziemy
wbitego w skórę kleszcza.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na
temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych  na niej materiałów informacyjnych. Liczymy, że w ciągu roku 2020 będziemy  mogli powrócić do tradycyjnej formy szkoleń dla rolników, podczas których pracownicy  Kasy będą mogli bezpośrednio omawiać z Państwem zagadnienia z zakresu bezpiecznej  pracy na wsi.
Przypominamy jednocześnie, że zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej należy dokonywać  niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W okresie zagrożenia epidemiologicznego  wypadek powinno się zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Kutnie – telefonicznie  (tel. 24 251 04 15), za pośrednictwem poczty (Aleja ZHP 8, 99-300 Kutno) lub drogą elektroniczną  (e-mail: kutno@krus.gov.pl). Zbyt późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie  postępowania powypadkowego i może skutkować odmową prawa do jednorazowego  odszkodowania.
Na koniec pragnę przypomnieć raz jeszcze o konieczności przestrzegania przez wszystkich  obywateli zaleceń władz sanitarnych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się  koronawirusa, o konieczności wzmożenia opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz  życzyć Państwu jak najwięcej zdrowia – szczęść Boże!
 
Tomasz Nowicki
dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Data Opublikowania: 02/04/2020

Czytaj więcej

Informacja dot. Słupków granicznych pasa drogowego dróg krajowych i autostrad

  W załączeniu pismo z dnia 24.03.2020  r. znak O.Ł.Z-11.51.1.2020.mj dot. Słupków granicznych pasa drogowego dróg krajowych i autostrad

Data Opublikowania: 01/04/2020

Czytaj więcej

Informacja dot. stwierdzania własnoręczności podpisu lub daty zawarcia na umowie dzierżawy

  SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych przez mieszkańców umowach dzierżawy. Poświadczenia własnoręczności podpisu zgodnie z art. 96 może dokonać tylko notariusz,   z wyjątkiem niektórych czynności określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej z dnia 7 lutego 2007 r., do poświadczania własnoręczności podpisu jest upoważniony wójt, jedynie na:

 

  •   pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji;
  •   oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

oraz:

  •       do poświadczania pozostawania osoby przy  życiu lub w określonym  miejscu,  w celu  otrzymania  emerytury,  renty  lub  innych  świadczeń z ubezpieczenia  społecznego.

 

Wówczas poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone na podstawie tego rozporządzenia wywołuje takie same skutki jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

 

W świetle powyższego  poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, a co za tym idzie nie ma  podstawy  prawnej do  poświadczenia własnoręczności podpisu i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

Nie ma również możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników Urzędu Gminy. Są to szczególne uprawnienia Wójta. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu. Jednocześnie poświadczenie podpisu przez innego pracownika
z upoważnienia Wójta nie będzie urzędowym poświadczeniem podpisu. 

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Podstawa prawna:

 

1.        Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn. zm.)

2.        Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. nr 27, poz. 185).

Data Opublikowania: 31/03/2020

Czytaj więcej