Aktualności

Data Opublikowania: 10/04/2020

Czytaj więcej

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

Komunikat w związku  z  rozpoczynającym  się  sezonem  intensywnej  chemicznej
ochrony  roślin
  • WYKONUJ ZABIEGI OCHRONNE WIECZOREM, PO OBLOCIE PSZCZÓŁ
  •   ZACHOWUJ PODCZAS ZABIEGU ODPOWIEDNIE ODLEGŁOŚCI OD PASIEK – 20 m
  • ZAPOBIEGAJ ZNOSZENIU CIECZY ROBOCZEJ
  • PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY BŁĄD MOŻE SPOWODOWAĆ ZATRUCIA I ŚMIERĆ ZAPYLACZY
  • PRZESTRZEGAJ OKRESÓW PREWENCJI
  • INFORMUJ WŁAŚCICIELI PASIEK O PLANOWANYCH ZABIEGACH
  • ZAPOZNAJ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z TREŚCIĄ ETYKIETY
  • STOSUJ TYLKO ŚRODKI DOPUSZCZONE DO OBROTU

Data Opublikowania: 10/04/2020

Czytaj więcej

Laptopy trafią do uczniów. Ruszył program „ZDALNA SZKOŁA” – wniosek z dofinansowaniem!

Komisja Europejska zdecydowała, by zaoszczędzone do tej pory – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – środki w wysokości 186 mln zł przekazać na zakup sprzętu dla szkół. W dniu 1 kwietnia ruszył program „ZDALNA SZKOŁA”. W  ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o  dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Jak czytamy na stronie cppc.gov.pl złożenie wniosku przez JST jest gwarancją wypłaty środków na zakup sprzętu dla szkół.

Gmina Bedlno niezwłocznie przystąpiła do projektu. Wójt Gminy Bedlno zlecił dyrektorom placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym, przeprowadzenie szybkiego rozeznania w zakresie określenia zapotrzebowania na niezbędny sprzęt do zdalnej nauki.

Wysokość dofinansowania określona została przez ministerstwo w sześciu kategoriach. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Gmina Bedlno zaszeregowana została do III kategorii określającej wartość dofinansowania na poziomie 60 000 zł.
Kierując się wytycznymi ministerstwa dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wysokością dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Dzięki szybkim, działaniom i zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie udało się zakupić 31 szt. laptopów, które już trafiają do szkół, gdzie obecnie są przygotowywane do przekazania/użyczenia uczniom.

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że złożony do CPPC w dniu 2 kwietnia 2020r. wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 9 kwietnia 2020r. znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski


 


 

 


 

Data Opublikowania: 10/04/2020

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,   otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie.

Materiały uzupełniające:

Gertruda Uścińska, prezes ZUS o wnioskach dot. ulg w opłacaniu składek (link do YouTube)

Tarcza Antykryzysowa - pytania i odpowiedzi (plik doc 134kb)

Zwolnienie z opłacania składek ZUS (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne (link do YouTube)

Odroczenie terminu płatności składek (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność  (link do YouTube)

Układ ratalny (link do YouTube)

Zwolnienie z opłacania składek – spółka komandytowa  (link do YouTube)

Układ ratalny – przykład 2  (link do YouYube)

Świadczenie postojowe przy różnych rodzajach umów (link do YouTube)

Świadczenie postojowe przy zawieszonej działalności gospodarczej (link do YouYube)

Świadczenie postojowe dla działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – przykład 1  (link do YouYube)

Świadczenie postojowe dla działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (link do YouYube)

Karta - świadczenie postojowe (pdf 1,1mb)

Karta - ulgi w opłacaniu składek (pdf 1,1mb)

Karta - zwolnienie z opłacania składek (pdf 1,1mb)

Infografika - Tarcza Antykryzysowa (pdf 1,1mb)

Inforgrafika - zwolnienie z opłacania składek (pdf 1mb)

Infografika -  świadczenie postojowe  - umowy cywiloprawne (pdf 1,2mb)

Infografika - świadczenie postojowe - działaność gospodarcza (pdf 1,1mb)

Infografika - śwadczenie postojowe - karta podatkowa (pdf 1,1mb)

Infografika - ulga w opłacaniu składek (pdf 1,1mb)

Data Opublikowania: 10/04/2020

Czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE POMOCY DLA SENIORÓW I OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z TERENU GMINY BEDLNO

  Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego dla osób niepełnosprawnych, chorych, osób starszych zamieszkujących samotnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie prosi o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 24  282-17-64    lub  24  282-17-70 w celu zrobienia ewentualnych zakupów podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych, wykupienia niezbędnych leków i środków opatrunkowych.

Data Opublikowania: 08/04/2020

Czytaj więcej