Aktualności

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Bedlno - 30 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) godz. 09:00

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1 .Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1.      zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bedlno na lata 2019-2022;

2.2.      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok;

2.3.      określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2.4.      przekazania Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycji adw. Renaty Sutor w zakresie punktów 2-11;

2.5.      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bedlno;

3.Sprawy różne.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Data Opublikowania: 23/12/2019

Czytaj więcej

Uwaga przedsiębiorcy i rolnicy Informacja o BDO

 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w skrócie BDO została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami.

Do końca 2019 roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązane do rejestracji BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego i oferują reklamówki m.in. rolnicy posiadający ziemię o powierzchni 75 ha i więcej, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady mechaniki samochodowej, firmy świadczące usługi budowlane.

Wykaz podmiotów podlegającym rejestracji

https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Wniosek rejestrowy należy złożyć w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

90-051 ŁódźInformacje można uzyskać:

1.          https://www.bip.lodzkie.pl/

2.            https://bdo.mos.gov.pl/

 

Telefony do kontaktu: 
42 663 3496
42 663 3497
42 663 3530

 

 

 

Uwaga!

Za brak wymaganego wpisu do BDO grożą wysokie kary.

Data Opublikowania: 23/12/2019

Czytaj więcej

500+ Dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W lipcu 2019 r. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. „500+” dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia dla tych osób wypłacane jest już   od października bieżącego roku. Spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji to dwa podstawowe warunki otrzymania tej formy pomocy.

Jak tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa - celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną. (...) Zaproponowane przez nas rozwiązanie ma charakter systemowy, nie jednorazowy, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej.

Kto będzie mógł pobierać świadczenie 500 plus  dla niepełnosprawnych?

Nowe świadczenie uzupełniające jest skierowane przede wszystkim do osób, które:

  ukończyły 18 lat i  których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o  całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji   albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.

2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z  wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w  art.  68 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z  2019  r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i  świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek. Wniosek można złożyć w placówce ZUS lub KRUS, w zależności od wcześniej przyznaje emerytury ,  renty   lub renty socjalnej Osoby które nie mają przyznaj emerytury lub renty a posiadają orzeczenie o znacznej niepełnosprawności ze wskazaniami składają wniosek w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych.

  We wniosku należy wpisać lub dołączyć:

  • dane osobowe i sposób wypłaty świadczenia
  • jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nam przysługują
  • jaka jest wysokość tych świadczeń i kto je wypłaca
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , można je także pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie.

Ile dokładnie wynosi świadczenie?

Warto zauważyć, że 500 zł otrzyma osoba, która nie posiada żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych publicznie jak np. emerytury czy renty lub jeżeli jej dochód brutto wynosi 1100,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wszystkich świadczeń nie może bowiem przekroczyć 1600 zł w miesiącu.

Dla niepełnosprawnych z trochę wyższą emeryturą lub rentą świadczenie uzupełniające będzie wypłacane w obniżonej wysokości, tak aby kwoty razem nie przekraczały 1.600,00 zł. Emeryci i renciści z wyższym świadczeniem nie będą mieli przyznanego 500+.

Świadczenie uzupełniające przyznane zostanie od miesiąca spełniającego wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca , w którym został złożony wniosek o to świadczenie.

 

 

 

 

Data Opublikowania: 23/12/2019

Czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU

 


 

Bedlno dn, 20.12.2019r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA

USUWANIA AZBESTU

                                                       

                        Gmina Bedlno planuje  złożyć w 2020 roku wniosek  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi    na    dofinansowanie  zadania z zakresu usuwania  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych    na terenie Gminy Bedlno.

                        W związku z powyższym właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których: zalega azbest składowany luzem    lub planowana jest wymiana pokrycia dachowego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Bedlnie o udzielenie dofinansowania na realizację    przedmiotowego zadania.

                        Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dnia 24 stycznia 2020 r.

                        Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby    fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno,    będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

                        Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców  wyniesie 100% kosztów    demontażu, przygotowania do transportu,  transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w Łodzi.

                        Procedura realizacji zadania:

1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje  z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Formularze wniosków dostępne są    w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl  i www.bedlno.pl.    W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez    te osoby.

2. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany    zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa    zezwolenia). Wnioskodawca    zostanie poinformowany  o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

3. Termin    odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy  z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

4. Po zakończeniu    prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.

5. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

6. Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów  i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).                                       

7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił  podmiotowi ich demontaż, usuwanie  i unieszkodliwienie.

                        Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

  Wójt Gminy Bedlno

/-/Józef Ignaczewski

 

 

Data Opublikowania: 20/12/2019

Czytaj więcej

Podatki - uchwały i formularze obowiązujące w 2020 roku

  WZORY FORMULARZY

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Informacja i Deklaracja w sprawie podatku      od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 rok z załącznikami

 

 

Osoby fizyczne

​​IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”

​ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

​ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

Deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1):

DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości ”

Dane o nieruchomościach  :

ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości:

ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

 

 

 

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku      rolnego obowiązująca od 01.07.2019 rok z załącznikami

 

Osoby fizyczne

​IR-1-„Informacja o gruntach”

​ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

​ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

​DR-1-„Deklaracja na podatek rolny”

​ZDR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZDR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

 

 

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku      leśnego obowiązująca od 01.07.2019 rok z załącznikami

 

Osoby fizyczne

​​IL-1-„Informacja o lasach”

​ZIL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZIL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

​ZIL-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

​DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”

​ZDL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZDL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 ROK   


UCHWAŁA  Nr IX/95/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2019roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

 

 

Nr XII/107/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie -        określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości -      wersja *.pdf   


 

Nr VIII/69/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie      zwolnień w podatku od nieruchomości -    wersja *.pdf

 

Nr VII/60/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie      określenia stawek podatku od środków transportowych -    wersja *.pdf

 

 

UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁAT NA 2020 ROK

 

 

 

Nr VIII/71/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie      zmieniającą uchwałę Nr VII/62/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Bedlno -      wersja *.pdf

 

Nr VII/62/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie      opłaty targowej na ternie Gminy Bedlno -    wersja *.pdf


Data Opublikowania: 20/12/2019

Czytaj więcej