Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 maja 2020 roku

 

W związku z  wejściem w  życie z  dniem 25 maja  2020  Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 16 maja 2020 roku w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i  zakazów w  związku z  wystąpieniem  stanu epidemii  informuję, iż  obecnie w  Urzędzie Gminy Bedlno    dostosowywane są  stanowiska pracy do częściowej bezpośredniej obsługi interesantów   w  sprawach, których nie ma możliwości załatwić w  formie korespondencyjnej lub elektronicznej.

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Bedlnie prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.

W Punkcie Obsługi Interesanta może przebywać jedna osoba zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Bedlno, Interesantów, a także Pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie,   w dalszym ciągu zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie za pośrednictwem usług internetowych, telefonicznie, korespondencyjnie.

 

Wszelkie pisma do Urzędu należy w dalszym ciągu składać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug@bedlno.pl,
  • za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie adres:  /xrr5kv833j/skrytka
  • faksem na numer telefonu: 24  282 17 50,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Bedlno 99-311 Bedlno, Bedlno 24,
  • poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.
  • Kontakt telefoniczny – Sekretariat tel. 24 282-14-20; 282-17-70;

Proszę o dokonywanie wpłat podatków, opłat za wodę i ścieki, czynsz, opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych  za pomocą bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY " Wspólna Praca" Bedlno  

nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

 

Dalsze wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów będą wdrażane niezwłocznie, po zapewnieniu interesantom i  pracownikom Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków, o  których mowa w  ww. Rozporządzeniu.

 

Informacja o  terminie wznowienia dalszej bezpośredniej częściowej obsługi interesantów zostanie podana do publicznej wiadomości,  m.in. na stronie Urzędu Gminy w Bedlnie   www.bedlno.pl.

 

                                Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                                                                                      /-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 23/05/2020

Czytaj więcej

Piętrzenie wody na jazie w m. Orłów Parcel

Pan  Wójt  Gminy  Bedlno

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód  informuje  Pana  Wójta,  iż  w  roku
bieżącym  również  będzie  prowadzona  obsługa  i  utrzymanie  budowli
piętrzącej  -  jazu  w  m.  Orłów  Parcel  na  rzece  Moszczenica  (km  1+102)
na  potrzeby  retencjonowania  wody  i  nawodnień  rolniczych.  Czynności  te
realizowane  będą  przez  Wykonawcę,  wyłonionego  w  ramach
przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego.  Nadmieniamy,  że  zgodnie  z
udzielonym  pozwoleniem  wodnoprawnym  wyłącznie  PGW  Wody  Polskie
uprawnione  są  do  piętrzenia  wód  rzeki  Moszczenicy  i  gospodarowania
wodą  na  wspomnianej  budowli.

Tut.  Nadzór  Wodny  zwraca  się  do  Pana  Wójta  z  uprzejmą  prośbą  o
powiadomienie  swoich  jednostek  terenowych  (sołectw)  o  powyższym  fakcie
i  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  samowolne  manewrowanie  zamknięciami
jazu  przez  osoby  trzecie.  Prowadzenie  tej  czynności  przez  osoby
nieuprawnione  może  doprowadzić  do  uszkodzenia  budowli  piętrzącej  lub
katastrofy  budowlanej.

Z  poważaniem

Radosław  Chwieduk

Kierownik  Nadzoru  Wodnego  Łódź  Wschód

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód
ul.  Północna  27/29
91-420  Łódź

tel.  (42)  616  97  68

e-mail:  nw-lodz2@wody.gov.pl

Data Opublikowania: 19/05/2020

Czytaj więcej

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

  Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać

w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Biuro Prasowe ARiMR

Data Opublikowania: 14/05/2020

Czytaj więcej