Aktualności

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na "Opracowanie PGN"


 

Informujemy, że w związku z Umową nr 718/BN/D/2016 zawartą dn. 14 grudnia 2016r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” realizowane jest przez Gminę Bedlno z dotacją udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 6750,00 zł. Całkowity koszt zadania: 13500,00 zł.


Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wyznacza działania strategiczne i szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wraz z opracowaniem dokumentu, przeprowadzona została kompleksowa inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, co pozwoliło na analizę możliwości redukcji zużycia energii i ocenę efektywności działań pod względem korzyści finansowych i efektów ekologicznych.

 

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Data Opublikowania: 21/12/2016

Czytaj więcej

MILION ZŁOTYCH NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 1 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 20 stycznia 2017 roku.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W 2017 roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 50 000 złotych.
W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.
W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć. 
Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Data Opublikowania: 16/12/2016

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Zakres:
- podstawowa obsługa komputera i Internetu, wniosek elektroniczny, Zintegrowany Informator Pacjenta, e-Pity etc.
- udział w minikonferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w miesiącach czerwcu i listopadzie 2017 r.


Terminy szkoleń:
I grupa - 01,08,15,22 lutego lista zamykana 31.01.2017 r.

II grupa - 02,09,16,23 marca lista zamykana 28.02.2017 r.

III grupa - 05,12,19,26 kwietnia lista zamykana 31.03.2017 r.

IV grupa - 10,17,24,31 maja lista zamykana 30.04.2017 r.

V grupa - 07,14,21,28 czerwca lista zamykana 31.05.2017 r.

VI grupa - 07,14,21,28 września lista zamykana 31.08.2017 r.

VII grupa - 02,09,16,23 października lista zamykana 30.09.2017 r.

VIII grupa - 08,15,22.29 listopada lista zamykana 31.10.2017 r.


Liczba miejsc: maksymalnie 10 na daną grupę
Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa
Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły


Miejsce szkolenia: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Czas trwania szkolenia: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.
Adresaci szkolenia: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.
Każdy uczestnik szkoleń otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!
W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Departament Cyfryzacji,
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, tel 42 291 98 94

Data Opublikowania: 15/12/2016

Czytaj więcej

Bezpłatne badania dla rolników.

Bedlno, dnia 13 grudnia 2016r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych Mieszkańców Gminy do skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań zdrowotnych dla rolników. Badania wykonywane będą w ramach Programu Ogólnopolskich Przesiewowych Badań Zdrowotnych dla rolników, ich rodzin, emerytów i rencistów objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznym.

W badaniach może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Badania będą wykonywane w dniu 27 i 29 grudnia 2016r. w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 13.

 

Warunkiem przystąpienia do badań jest zgłoszenie osobiste lub telefoniczne (pod numer tel. 24  282 17 65, 24  282 17 65) chęci udziału w w/w badaniach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia do godz. 12:00 i podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu kontaktowego. Przystępując do badań należy pamiętać o tym, aby być na czczo, lub 4-5 godzin po jedzeniu.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bedlnie, tel. 24  282 17 64, 24  282 17 65 lub bezpośrednio z koordynatorem programu Panią Jolantą Michalską, tel. 516  180  959.

W załączeniu przedstawiam Państwu informacje otrzymane od organizatorów programu.

 

Zapraszam i zachęcam do udziału w badaniach.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 13/12/2016

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Pana Zbigniewa Rau – Wojewody Łódzkiego, mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

W spotkaniu  weźmie udział reprezentant Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przedstawi założenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Termin i miejsce: 15 grudnia 2016 roku w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, sala 116 A, ul. Piotrkowska 4, Łódź, w godz. 11.00 - 13.30.

 

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

 

Ilona Balcerczyk

Pełnomocnik Wojewody ds. Społeczeństwa Obywatelskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź
tel. 42 664-16-22
ilona.balcerczyk@lodz.uw.gov.pl

Data Opublikowania: 09/12/2016

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - terminarz na miesiąc grudzień 2016 roku

Siłownia nieczynna w dniach

  • 9 grudnia
  • 15 grudnia
  • 16 grudnia
  • 21 grudnia
  • 23 grudnia
  • 29 grudnia

 

 

 

 

Data Opublikowania: 07/12/2016

Czytaj więcej

Dyrektorzy oddziałów ZUS wybrani

Znani już są wszyscy 43 dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich są osoby, które potwierdziły swoje kompetencje i będą kontynuować kierowanie oddziałem. Duża grupa nowych dyrektorów pochodzi z awansu wewnątrz ZUS. Wszyscy będą oficjalnie powołani na swoje stanowiska z końcem listopada.

Po zakończeniu całego procesu konkursowego, na który składał się test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną i finalnie z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłonionych zostało 30 dyrektorów oddziału. Na pozostałe 13 stanowisk powołani zostaną pełniący obowiązki, gdyż nie wyłoniono kandydatów, którzy spełnialiby stawiane przez zarząd Zakładu wymogi. Nadal swoje obowiązki sprawować będzie 14 dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili wysokie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Spośród nowych dyrektorów aż 13 to osoby z wewnątrz ZUS, które dotychczas zajmowały niższe stanowiska, w tym zastępców dyrektorów, czy naczelników wydziałów, a które wykazały się w konkursie dużą wiedzą i kompetencjami kierowniczymi. Natomiast 7 osób, które obejmie stanowiska dyrektorskie to kandydaci spoza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w większości pracownicy samorządów oraz centralnych i lokalnych instytucji publicznych. W oddziałach, w których stanowiska dyrektorskie obejmą pełniący obowiązki zostanie ogłoszony konkurs. Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS, nowi dyrektorzy odbiorą 30 listopada w centrali Zakładu. Swoje stanowiska obejmą zaś z 1 grudnia.

Konkurs na Dyrektora I Oddziału ZUS w Łodzi wygrała Romana Mierzejewska, która dotychczas przez wiele lat związana była z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Pracę w  PZU rozpoczęła w 1984 r. na stanowisku Inspektora   i zakończyła w 2016 r. na stanowisku Dyrektora Centrum Operacji. W międzyczasie pełniła też funkcję Głównego Księgowego oraz Dyrektora Obsługi Sprzedaży. Brała udział w projektach i pracach mających na celu usprawnienie struktury organizacyjnej w firmie po wdrożeniu nowego systemu informatycznego, w pracach restrukturyzacyjnych, projekcie automatyzacji rozliczania płatności i wielu innych. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, specjalność
  - Ekonomika i organizacja obrotu i usług,   studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego oraz w zakresie Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Przeszła szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania procesami, pracownikami i in. Preferuje aktywne spędzanie czasu wolnego, jeździ na nartach, rowerze, uprawia fitness, gra w badmintona. Z przyjemnością czyta książki, chodzi do kina i do teatru.

Monika Kiełczyńska

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 30/11/2016

Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki cukrzycy

Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz firma Abbott Laboratories Poland w ramach projektu Akademia Edukacyjna Abbott zapraszają mieszkańców Powiatu Kutnowskiego na bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki cukrzycy.  

Cukrzyca stanowi ogromny problem zdrowotny nie tylko w naszym kraju, ale także na świecie. O jego skali stanowi fakt, iż na tą chorobę choruje około 400 mln osób, w Polsce jest około 2,1 mln pacjentów z cukrzycą. Do 2030 cukrzycę może mieć 4,8 mln Polaków. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wybiera temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który dotyczy globalnych, poważnych problemów zdrowotnych z obszaru zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia 2016 roku poświęcony jest walce z cukrzycą.

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy, o tym jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia. Działania takie prowadzone są między innymi przez Edukacyjną Akademię Abbott w ramach szeroko zakrojonego programu edukacji pacjentów diabetologicznych, mający na celu poprawę jakości życia chorego oraz jego rodziny, poprzez zwiększenie wiedzy nt. choroby jak i  wykształcenie w chorym świadomości, wystąpienia powikłań w cukrzycy.

Bezpłatne szkolenia odbędą się w dniach:

- 29 listopada 2016 o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie,  ul. Kościuszki 16 – „Z cukrzycą na Ty”.

- 1 grudnia 2016 o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16 – „Prawidłowe żywienie w cukrzycy”.

- 6 grudnia 2016 o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16 – „Wysiłek fizyczny w cukrzycy”.

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 30/11/2016

Czytaj więcej

Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS – 2 grudnia 2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza 2 grudnia na Dzień osób z  niepełnosprawnością. Oddziały i  podległe im jednostki przygotowały na ten dzień specjalne wydarzenia.
 
Zgromadzenie specjalistów na co dzień zajmujących się sprawami związanymi z  niepełnosprawnością pozwoli zainteresowanym tematem klientom oszczędzić czas. Nie będą musieli jeździć od instytucji do instytucji po informacje. Tego dnia będzie można uzyskać je w  jednym miejscu.
  W  siedzibie I  Oddziału ZUS w  Łodzi przy ul. Zamenhofa 2 w  godzinach od 10:00 do 13:00 będzie można skorzystać z  informacji udzielanych przez pracowników samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych i  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 w  siedzibie II Inspektoratu (w części orzeczniczej budynku) także zorganizowana zostanie wystawa w  połączeniu z  kiermaszem prac bożonarodzeniowych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, będzie też   można się spotkać z  pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Na Sali Obsługi Klientów Inspektoratu II Oddziału przy ul. Łęczyckiej także zbierze się zespół ekspertów z  wielu instytucji, do tego będzie zorganizowany kiermasz prac  pracowników Zakładów Chemicznych „MORS w  Łodzi”. W  samej siedzibie II Oddziału mieszczącej się w  Zduńskiej Woli można będzie też zapoznać się z  wystawą prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej PHSI „BONEX”. Na miejscu także obecni będą eksperci z  ZUS, MOPS, PUP, PCPR czy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.
  W  tomaszowskim Oddziale ZUS, prócz wystawy i  kiermaszu prac tomaszowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejski – Powiatowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków udzieli informacji „Jak żyć z  cukrzycą” oraz uruchomi punkt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru we krwi. Natomiast przedszkolaki z  19-stki będą uczestniczyły w  warsztatach savoir-vivre wobec osób z  niepełnosprawnością. Przedszkolna grupa dziennikarska przeprowadzi też wśród klientów sondę na temat „Co wiesz o  niepełnosprawności?”.
      W  tym dniu w  jednostkach ZUS będą też dostępne informatory i  materiały związane z  poradnictwem dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń w  poszczególnych placówkach znajdą Państwo w  załącznikach i  na stronie www.zus.pl. Zapraszamy do naszych placówek.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

2 grudnia 2016r. w godz. 10.00 – 13.00

I Oddział w Łodzi

Ul. Zamenhofa 2

90-431 Łódź

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

● Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

● Narodowy Fundusz Zdrowia

● Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

● Polski Związek Niewidomych

● Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych

 

II Inspektorat w Łodzi

Ul. Lipiec Reymontowskich 11

91-120 Łódź

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

● Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź-Bałuty

● Wystawa połączona z kiermaszem prac bożonarodzeniowych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

Inspektorat w Zgierzu

Ul. Długa 43

95-100 Zgierz

 

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

● spotkanie w Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu ul. Cezaka 12

● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizujący zadania w zakresie osób niepełnosprawnych.

 

 

Inspektorat w Kutnie

Ul. W.Jagiełły 12

99-301 Kutno

 

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

● Kiermasz świątecznych prac artystycznych wykonywanych przez            uczniów Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie

 

Inspektorat w Łowiczu

Ul. Kaliska 8

99-400 Łowicz

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

● Łowickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Daj szansę”

● Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”, wystawa prac uczestników terapii zajęciowej

Biuro Terenowe w Brzezinach

Ul. Głowackiego 43

95-060 Brzeziny

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

Biuro Terenowe w Łęczycy

Ul. Zachodnia 8

99-100 Łęczyca

 

● Stanowisko informacyjne obsługiwane przez pracowników ZUS

 

Data Opublikowania: 29/11/2016

Czytaj więcej

Przycisk Sieci Życia®: mała rzecz - wielka sprawa!

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej zachęca do korzystania z działań prowadzonych w ramach Sieci Życia ®. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, cukrzyca lub napad) uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy, poprzez wciśnięcie jednego przycisku.

Przycisk Sieci Życia - mała rzecz, wielka sprawa!

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć. Nie liczyć na to, że nam i naszym bliskim nic złego nigdy się nie przytrafi. Warto wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i tych, których kochamy. Warto spać spokojnie.
-Napadli twoją dziewczynę, koleżankę, siostrę?
-Twój ojciec zasłabł w mieszkaniu, kiedy cię nie było, i nie zdążyłeś mu pomóc?
-Sąsiad, którego tak lubiłeś, zapomniał wziąć insulinę i doszło do tragedii?
Ile takich sytuacji mógłbyś wymienić? Ile razy myślałeś „gdybym wtedy tam był, gdybym nie wyszedł z domu, gdybym …” Fakt, każdej z tych sytuacji można było uniknąć. Do tego w bardzo prosty, skuteczny i tani sposób – dzięki breloczkowi do natychmiastowego wezwania pomocy. Co kryje się pod tą nazwą?
Doświadczeni ratownicy z Krajowej Sieci Alarmowej, prowadzonej przez działający na zasadach non-profit Sztab Ratownictwa SKSR, udostępnili supernowoczesne i wyjątkowo skuteczne rozwiązanie: „Przycisk Sieci Życia” do wzywania pomocy w takich sytuacjach jak napad czy nagłe zagrożenie życia w wyniku zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, astmy, cukrzycy. Korzystanie z Krajowej Sieci Alarmowej SKSR jest bezpłatne - wystarczy przystąpić do naszego stowarzyszenia. To, co zyskujemy jest bezcenne – pewność, że w sytuacji zagrożenia my i nasi bliscy otrzymamy natychmiastową, w pełni profesjonalną pomoc.


Z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, funkcją szybkiego wybierania (wciskasz jeden przycisk przypisany do Sieci Życia®) możesz w każdej chwili wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci, nie musisz nic mówić - nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie.
Jak to dokładnie działa?
Mieszkający samotnie, chory na serce starszy mężczyzna zaczyna nagle odczuwać silny ból w klatce piersiowej. Chce zadzwonić po pogotowie, ale nie ma siły wybrać odpowiedni numer i powiedzieć, co się dzieje. Pozostawiony samemu sobie jest w tym momencie bez szans. Tak samo jak każda inna osoba – chora, starsza, niepełnosprawna - w podobnej sytuacji. Ale wcale nie musi tak być. Aby w każdej chwili uzyskać pomoc, wystarczy mieć przy sobie niewielki breloczek alarmowy i w sytuacji zagrożenia po prostu wcisnąć przycisk. To wystarczy do uruchomienia prowadzonego
przez SKSR całodobowego systemu alarmowego i otrzymania błyskawicznej pomocy ze strony odpowiednich służb, w tym wypadku Pogotowia. Inna sytuacja. Młoda kobieta (twoja dziewczyna, siostra, żona) wraca wieczorem do domu.
Przed domem lub na klatce schodowej pojawia się grupka chuliganów. Ich intencje są jednoznaczne – sprawa nie skończy się na słownych zaczepkach. Jeśli jednak kobieta będzie miała przy sobie breloczek alarmowy i wciśnie przycisk, na miejscu szybko pojawi się policja i udzieli jej pomocy. Powyższe wypadki pokazują, że Sieć Życia® umożliwia skuteczną ochronę bliskich nam osób:
starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych. Sprawia, że czują się one na co dzień o wiele bezpieczniej i pewniej. Ważne jest też to, że dzięki wyposażeniu bliskich w breloczek, sami zyskujemy większy komfort życia. Nie musimy już siedzieć w pracy jak na szpilkach, zadręczając się, czy w tym czasie coś złego nie przytrafiło się naszym matkom, ojcom, żonom. Nie musimy co pięć minut nerwowo wydzwaniać do domu, żeby sprawdzić, czy chorujący na nadciśnienie mąż nie dostał wylewu. Nie musimy zamieniać swojego życia w koszmar niepewności i nieustannego lęku. Zapewnijmy sobie i naszym bliskim poczucie bezpieczeństwa...


Powiedz o nas znajomym - może w ten sposób uratujesz komuś życie!
Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.ratownictwo.org
Oraz pod numerem telefonu: 42 637-04-04

 

Data Opublikowania: 29/11/2016

Czytaj więcej

Konkurs FLORIANY

  Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach: Patronaty Honorowe Organizatorzy Partner Konkursu FLORIANY infrastruktura bezpieczeństwo środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura, tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu, współpraca zagraniczna, Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska. Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016. Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej:  http://www.floriany.pl/

Data Opublikowania: 25/11/2016

Czytaj więcej

Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt poinformować, że 29 listopada br., w Auli Zachodniej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się konferencja pn. „Aktywne życie i zdrowe starzenie się w Łodzi i regionie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniu, którego celem jest podsumowanie projektu Healthy Ageing Research Centre (HARC) realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w latach 2013-2016 oraz przedstawienie nowej inicjatywy - Łódzkiego Ośrodka Referencyjnego powołanego do życia w  ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i  Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA).

Projekt Healthy Ageing Research Centre (HARC), finansowany przez 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej (REGPOT), skupiał interdyscyplinarne grupy badawcze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmujące się problematyką zdrowia i chorób osób starszych. Podczas spotkania zostaną omówione osiągnięcia projektu, a także nowe inicjatywy i możliwości współpracy z władzami miasta i regionu oraz partnerami lokalnymi w obszarze problematyki poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych.

Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli władz miasta, regionu, uczelni wyższych, a także firm i instytucji zainteresowanych współpracą oraz wymianą dobrych praktyk w  obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.harc.umed.pl.

 

 

 

Biuro Rektora
Rzecznik Prasowy

T: +48 42 272 58 05
E: press@umed.lodz.pl
www.umed.pl

Data Opublikowania: 22/11/2016

Czytaj więcej