Aktualności

Zapuść korzenie w Powiecie Kutnowskim!

21 kwietnia w godzinach 7:30 - 18:00 przy ul. Królowej Jadwigi 7 Wydział Rolnictwa,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska rozda 1000 sadzonek drzew.

Przyjdź! Odbierz i Stwórz z nami zielony Powiat!

Zdjęcie użytkownika Powiat Kutnowski.

Data Opublikowania: 18/04/2017

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 14/04/2017

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

  Obwieszczenie nr IR-II.7840.171.2016.IK - uzupełnienie -  wersja *.pdf

Data Opublikowania: 14/04/2017

Czytaj więcej

Ogłoszenie w zakresie „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”. 11-04-2017

WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r , poz 1817 z późn. zm. ), oraz Uchwały Nr XII /109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-                organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-                organizację własnych imprez sportowych,

-                opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

(przewidywana kwota dotacji wynosi 30.000,-)

Środki wydatkowane na w/w zadanie w roku 2016 – 50.000,-

 

TERMIN  REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od  01 czerwca 2017 r  do 20 grudnia 2017 r

 

OGÓLNE  WARUNKI  REALIZACJI  W/W ZADANIA ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz U. z 2016 r, poz 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r )

3.      Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz 1817.z późn.zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 04.05. 2017 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS  NA  ZADANIE  Z  ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.


 

WYMOGI  FORMALNE  OFERTY:

 

1.      Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.      Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-          szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-          termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-          kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-          informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-          informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-          deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-          aktualny statut organizacji pozarządowej,

-          aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-          aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-          inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

1.      Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 05 maja 2017 roku o godz 10.00 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-          doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-          przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-          dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-          dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.      Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 05 maja 2017 r

 

 

W ROKU BIEŻĄCYM JEST  REALIZOWANE ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU, CO W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.

WARTOŚĆ  DOTACJI – 20.000,-

W ROKU POPRZEDNIM ZREALIZOWANO ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU.

WARTOŚĆ DOTACJI W 2016 ROKU – 50.000,-

 

 

OFERTY  WADLIWE  ALBO  NIEKOMPLETNE  POZOSTAWIA  SIĘ  BEZ  ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

  Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

 

 

 

 

Bedlno, dn. 10 kwietnia 2017 roku

Data Opublikowania: 11/04/2017

Czytaj więcej

ZMIANA PRAWA W ZWIĄZKU Z PTASIĄ GRYPĄ

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. weszło  w życie  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), które uchyliło poprzednie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczące  ptasiej grypy. Nowe rozporządzenie  wprowadza zmiany w zakazach i nakazach obowiązujących hodowców drobiu i  inne osoby utrzymujące ptaki.

 

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem :

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1)  zwiększonej śmiertelności;

2)  znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3)  objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4)  duszności;

5)  sinicy i wybroczyn;

6)  biegunki;

7)  nagłego spadku nieśności.


   

Od  dnia    6 kwietnia 2017r. zniesiony został  nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz zakaz organizowania targów wystaw i pokazów z udziałem ptaków oraz ich sprzedaży na targowiskach.

 

Zgłoszenia  utrzymywania drobiu lub innych ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych) należy dokonać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno.

Druki zgłoszenia można pobrać ze stron: www.piw.kutno.pl lub www.bedlno.pl albo w siedzibie  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii w Kutnie lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28).

 

 

Data Opublikowania: 11/04/2017

Czytaj więcej

DARMOWA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

WÓJT GMINY BEDLNO SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY DO SKORZYSTANIA ZE SPRZĘTU ROWEROWEGO WYPOŻYCZONEGO W RAMACH CENTRUM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIAŁAJĄCEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY  W BEDLNIE

 

 

Wypożyczalnia rowerów czynna jest
od 01 kwietnia do 31 października 
od poniedziałku do  piątku
w godz. 7:30 - 19:00
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie
Bedlno 28 A
tel. 24 282 10 36

Data Opublikowania: 07/04/2017

Czytaj więcej

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok - wersja *.pdf

Data Opublikowania: 31/03/2017

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kutnie w dniu 1 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie,

w imieniu własnym i pracowników, serdecznie zaprasza na "Dzień Otwarty", który zostanie zorganizowany w sobotę, 01 kwietnia w godzinach od 900 do 1300.Pełniący dyżur pracownicy urzędu będą służyć pomocą i informacją

w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań podatkowych za 2016r.

W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne w  tradycyjnej formie lub wysłać e-PITa przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem systemu e-deklaracje lub usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR), złożyć elektroniczny wniosek o  sporządzenie zeznania PIT-WZ.

W dniu 01 kwietnia kasa urzędu będzie czynna w godzinach 900-1300.


 

Serdecznie zapraszamy


 

 

Data Opublikowania: 28/03/2017

Czytaj więcej

Ogłoszenie w zakresie „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”. 28-03-2017

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2016 r poz. 1817 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XII/109/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.     dokonał  wyboru  oferty na realizację zadania publicznego

w zakresie „ Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

 

 

1.      Gminny Klub  Sportowy w Bedlnie – kwota dotacji 20.000,-

 

   

  Bedlno dnia 28 marca 2017 r

 

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż Krzysztof Kołach

Data Opublikowania: 28/03/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 marca 2017 roku godz. 9:00

  Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie    z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Odczytanie Uchwały Nr III/39/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie      opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Bedlno.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:     

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok;

b) zmiany Uchwały nr XIII/117/2016 rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020;

c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków  stanowiących fundusz sołecki;

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

e) zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia  20 maja 2013 roku w sprawie:

1)  określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych,

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

f) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Bedlno i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów;

g) określenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bedlno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

h) uchwalenia  ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2017 roku”; 

j) zmiany Uchwały Nr VII/65/2015  Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bedlno, zwanych ,, Strategią Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015 – 2025”; 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w  art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za 2016 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

8.  Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Bedlno.

9.  Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad

 

 

 

 

Data Opublikowania: 27/03/2017

Czytaj więcej

Wyniki z konsultacji społecznych

Bedlno, dnia 24 marca 2017r.

 

 


Wyniki z konsultacji społecznych


Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany

KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 16 marca 2017r. do dnia    23 marca 2017r. w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Bedlno w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy zamieszkali na terenie Gminy Bedlno.

 

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, cel konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji, ich zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie.

 

Projekt zmiany zapisów Strategii wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag, zamieszczony został w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem - ugbedlno.bip.org.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostały z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2017r.

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne wraz z ewentualnymi uwagami można było przesyłać pocztą elektroniczną na adres ug@bedlno.pl, albo złożyć osobiście w godzinach 7:30-15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14, lub też przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2017r. do godz. 15:30. W przypadku formularzy nadesłanych pocztą tradycyjną liczyła się data wpływu do Urzędu Gminy tzn. wpływ formularza najpóźniej w dniu 23 marca 2017r.

 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag i propozycji zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”.

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 marca 2017r. wyniki konsultacji zostają przekazane Mieszkańcom Gminy Bedlno w dniu 24 marca 2017r. poprzez:

1) umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w innych miejscach zamieszczania ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami;

3) umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy.

 

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Kinga Włodarczyk

Referent  ds. gosp. komunalnej i przestrzennej

 

 

Data Opublikowania: 24/03/2017

Czytaj więcej