Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 maja 2020 roku

 

W związku z  wejściem w  życie z  dniem 25 maja  2020  Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 16 maja 2020 roku w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i  zakazów w  związku z  wystąpieniem  stanu epidemii  informuję, iż  obecnie w  Urzędzie Gminy Bedlno    dostosowywane są  stanowiska pracy do częściowej bezpośredniej obsługi interesantów   w  sprawach, których nie ma możliwości załatwić w  formie korespondencyjnej lub elektronicznej.

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Bedlnie prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.

W Punkcie Obsługi Interesanta może przebywać jedna osoba zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Bedlno, Interesantów, a także Pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie,   w dalszym ciągu zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie za pośrednictwem usług internetowych, telefonicznie, korespondencyjnie.

 

Wszelkie pisma do Urzędu należy w dalszym ciągu składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug@bedlno.pl,
 • za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie adres:  /xrr5kv833j/skrytka
 • faksem na numer telefonu: 24  282 17 50,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Bedlno 99-311 Bedlno, Bedlno 24,
 • poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.
 • Kontakt telefoniczny – Sekretariat tel. 24 282-14-20; 282-17-70;

Proszę o dokonywanie wpłat podatków, opłat za wodę i ścieki, czynsz, opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych  za pomocą bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY " Wspólna Praca" Bedlno  

nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

Natomiast wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać na konto: 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117 

 

Dalsze wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów będą wdrażane niezwłocznie, po zapewnieniu interesantom i  pracownikom Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków, o  których mowa w  ww. Rozporządzeniu.

 

Informacja o  terminie wznowienia dalszej bezpośredniej częściowej obsługi interesantów zostanie podana do publicznej wiadomości,  m.in. na stronie Urzędu Gminy w Bedlnie   www.bedlno.pl.

 

                                Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                                                                                      /-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 23/05/2020

Czytaj więcej

Piętrzenie wody na jazie w m. Orłów Parcel

Pan  Wójt  Gminy  Bedlno

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód  informuje  Pana  Wójta,  iż  w  roku
bieżącym  również  będzie  prowadzona  obsługa  i  utrzymanie  budowli
piętrzącej  -  jazu  w  m.  Orłów  Parcel  na  rzece  Moszczenica  (km  1+102)
na  potrzeby  retencjonowania  wody  i  nawodnień  rolniczych.  Czynności  te
realizowane  będą  przez  Wykonawcę,  wyłonionego  w  ramach
przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego.  Nadmieniamy,  że  zgodnie  z
udzielonym  pozwoleniem  wodnoprawnym  wyłącznie  PGW  Wody  Polskie
uprawnione  są  do  piętrzenia  wód  rzeki  Moszczenicy  i  gospodarowania
wodą  na  wspomnianej  budowli.

Tut.  Nadzór  Wodny  zwraca  się  do  Pana  Wójta  z  uprzejmą  prośbą  o
powiadomienie  swoich  jednostek  terenowych  (sołectw)  o  powyższym  fakcie
i  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  samowolne  manewrowanie  zamknięciami
jazu  przez  osoby  trzecie.  Prowadzenie  tej  czynności  przez  osoby
nieuprawnione  może  doprowadzić  do  uszkodzenia  budowli  piętrzącej  lub
katastrofy  budowlanej.

Z  poważaniem

Radosław  Chwieduk

Kierownik  Nadzoru  Wodnego  Łódź  Wschód

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód
ul.  Północna  27/29
91-420  Łódź

tel.  (42)  616  97  68

e-mail:  nw-lodz2@wody.gov.pl

Data Opublikowania: 19/05/2020

Czytaj więcej

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

  Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać

w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Biuro Prasowe ARiMR

Data Opublikowania: 14/05/2020

Czytaj więcej

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

 

Czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy:

·                klasycznych oczek wodnych (w  tym na ogródkach działkowych),

·                studni na potrzeby gospodarstwa domowego,

·                zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

Zasady i  kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w  gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz. 1371 z  późn. zm.).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc przyznaje się na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą w celach zarobkowych i  działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy jedynie osób, które prowadzą działalność rolniczą krócej niż ww. 12 miesięcy).

Pomoc w ww. obszarze wsparcia przyznawana jest, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia również niżej wymienione warunki określone w art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dalej: „rozporządzenie 1305/2013”.

Do rodzajów inwestycji podlegających wsparciu, należą inwestycje:

 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
 • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 w związku z akapitem pierwszym),
 • w istniejącą instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące do wykorzystywania odzyskanej wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 46 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 1305/2013),
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru, na stanie wód co najmniej dobrym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013),
 • które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z  inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej niż dobrym (art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 1305/2013).

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in. wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w  gospodarstwie.

Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty:

- wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;
-
zakupu nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

- budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;

- opłat za patenty lub licencje oraz

- ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej).

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja…”, został określony w § 13 ust.  3 rozporządzenia. Niektóre z tych dokumentów składa się w zależności od rodzaju realizowanej operacji, czy też podmiotu, który planuje ubiegać się o pomoc w tym instrumencie wsparcia. Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporządzenia, wskazane zostały tzw. dokumenty preselekcyjne, których niedostarczenie w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Do dokumentów tych, w naborze prowadzonym w dniach 21.02.2020 r.20.07.2020 r., w zależności od zakresu realizowanej inwestycji, (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie) należą, składane w formie kopii:

1)          decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i  górniczego – w  przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub

2)          pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o  przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub

3)          pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w  celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty o których mowa w pkt. 1, lub

4)          zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub

5)          opinia w  zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w  gospodarstwie z  wód podziemnych, sporządzona przez osobę posiadającą kwalifikacje w zawodzie geolog, w  zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i  kierowaniu pracami geologicznymi - w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze, opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w  ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.

Podsumowując, pomoc na wykonanie zbiornika wodnego lub studni może zostać udzielona w ramach operacji typu „Modernizacja…” jeżeli zostaną spełnione kryteria dostępu dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji określone w art. 46 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w  rozporządzeniu wykonawczym dla ww. typu operacji.

Co do zasady, nie podlegają więc dofinansowaniu klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy też na ogródkach działkowych, jak również inne zbiorniki nie użytkowane w celach nawadniania upraw rolniczych a służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody, jak również inwestycje wpisujące się w ww. założenia jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych (nie będąc osobą, która prowadzi działalność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż ww. 12 mies., nie mogą udokumentować przychodu z takiej działalności). Tym samym nie podlega także wsparciu w tym obszarze budowa studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego ani studnia w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę do  celów wyłącznie pojenia zwierząt.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dotyczące nawadniania znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania / Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór 21 lutego do 20 lipca 2020  r.

Dodatkowo, zwracam uwagę że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowuje Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”. Rada Ministrów Uchwałą nr 92 z dnia 10 września 2019 r. przyjęła  „Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” (M.P. z 2019 r. poz. 941).

Głównym celem Programu będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. Program będzie uwzględniać wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. Program przeciwdziałania niedoborowi wody obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową. W  ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m. in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna. W Założeniach do  Programu przewidziano się m.in.:

 • realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,
 • promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową,
 • realizację i odtwarzanie stawów hodowlanych,
 • przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym.

 

Biuro Prasowe ARiMR

Data Opublikowania: 14/05/2020

Czytaj więcej

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z

PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc.
w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13  337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni
w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się
o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

Data Opublikowania: 14/05/2020

Czytaj więcej

INFORMACJA - Obiekty sportowe w Gminie Bedlno

Gmina Bedlno informuje, iż uruchomione są obiekty sportowe: boiska wielofunkcyjnego Orlik w Bedlnie i stadion środowiskowy w Pniewie. Informujemy jednocześnie, że kompleks boisk Orlik w Żeronicach jest czasowo wyłączony z użytkowania ze względu na zalecenia Nadzoru Budowlanego – planowany remont.

  Obiekty sportowe zostają uruchomione, jedynie dla Gminnego Klubu Sportowego (GKS) w Bedlnie.

Godziny korzystania z obiektów sportowych winny być każdorazowo uzgodnione z zarządcą obiektu z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

O wszelkich zmianach w zakresie korzystania z obiektów będziemy informować na bieżąco.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 06/05/2020

Czytaj więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO W SPRAWIE OTWARCIA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W związku  z odmrażaniem gospodarki i zapowiedzią możliwości otwarcia z dniem 6 maja 2020 roku punktów i oddziałów przedszkolnych w szkołach, po zapoznaniu się z Wytycznymi  epidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz opiniami przedłożonymi  przez dyrektorów szkół, uwzględniając krótki czas, jaki otrzymał  samorząd na wcielenie w życie wytycznych, traktując priorytetowo potrzebę stworzenia bezpiecznych warunków  pobytu dzieci  oraz pracy nauczycieli i personelu szkół   informuje, że

punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno nie zostaną otwarte w dniu 6 maja 2020 r.

Głównymi powodami  podjęcia takiej decyzji , wskazanymi przez dyrektorów  jest:

 1. brak możliwości pełnego przygotowania pomieszczeń i organizacji pracy punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych do reżimów sanitarnych określonych w wytycznych,
 2. konieczność dokonania zakupu dużych ilości środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych,
 3. konieczność dostosowania minimalnych przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci z uwzględnieniem 4 m ² na jedno dziecko i opiekuna,
 4. konieczność zorganizowania pracy punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w taki sposób aby zrealizowany został obowiązek zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni (w przypadku opiekunów wynoszącym min. 1,5 m, brak możliwości kontaktowania się z dziećmi i nauczycielami przez personel pomocniczy i kuchenny, konieczność zapewnienia dystansu społecznego w odniesieniu do rodziców i opiekunów podczas przyprowadzania i odbierania dzieci wynoszącym min. 2m oraz wydzielenie przestrzeni wspólnych wynoszących 15 m ² na 1 rodzica z dzieckiem) oraz brak precyzji przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa w grupach podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż trwają intensywne prace mające na celu jak najszybsze dostosowanie punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych do reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych oraz przygotowania bezpiecznych warunków dla dzieci i personelu. O możliwym terminie otwarcia punków przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych poinformujemy w kolejnym komunikacie.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 06/05/2020

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 02/05/2020

Czytaj więcej

Informacja dotycząca instalacji OZE - ostateczny termin składania wniosków do 15 maja 2020 roku

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 oraz uzyskanymi informacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi termin na składanie wniosku dotyczącego instalacji OZE został tymczasowo wstrzymany.

Z tej przyczyny przedłuża się termin na składanie do Urzędu Gminy w Bedlnie deklaracji dotyczącej instalacji OZE do 15 maja 2020 r. W obecnym czasie trwania w kraju epidemii deklarację należy wysyłać na pocztę mailową na adres ug@bedlno.pl.

 

Złożenie deklaracji przez zainteresowanych mieszkańców gminy spowoduje, że w przypadku ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi terminu naboru wniosku na dofinansowanie do instalacji OZE zostanie złożony bez zbędnej zwłoki wniosek na przedmiotowe zadanie przez Gminę Bedlno.

 

Im większa ilości złożonych deklaracji tym większe prawdopodobieństwo pozyskania środków finansowych.

Załączniki deklaracja do pobrania:

Data Opublikowania: 29/04/2020

Czytaj więcej