Aktualności

Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

  Bedlno, dn. 08.06.2020r.

 

            Szanowni Przedsiębiorcy

 

            Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, który został uruchomiony w dniu 12 maja 2020 roku poprzez podpisanie przez Zarząd  Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Łączna kwota udzielanych pożyczek wyniesie 58  823  000 z czego 8  823  000 to wkład własny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1  000  000 zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy.   Pożyczka jest udzielana bez prowizji, bez marży, bez WIBOR oraz nie są pobierane opłaty za przyjmowanie i rozpatrzenie wniosków.

Pożyczek w ramach opisanego Projektu udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji i wniosek na stronie ww.larr.pl

 

  Wójt Gminy Bedlno

  Józef Ignaczewski 

Data Opublikowania: 08/06/2020

Czytaj więcej

Komunikat - Boiska Orlik w Gminie Bedlno

Gmina  Bedlno informuje  , że od  dnia  01 czerwca  2020r  są czynne boiska wielofunkcyjne  ORLIK w Bedlnie  i   w Żeronicach.

*Przy Szkole Podstawowej  w Żeronicach

  Animator: P. Grzegorz Kłosik  Tel.664233126

  Animator:  P.   Jacek Walczak   Tel. 605220386

*Przy  Szkole Podstawowej   w Bedlnie

Animator: P. Kamil Gałązka   Tel. 6076608947

Animator:  P.   Łukasz Znyk   Tel. 698788624

Podczas korzystania z obiektów  Orlik obowiązują   zasady wynikające z Rozporządzenia    Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .

  Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski 

Data Opublikowania: 05/06/2020

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacjana terenie Powiatu Kutnowskiego

 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 24/2020 z dniem3 czerwca 2020 r.przywrócona
została bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 poz. 875)  wPowiecie Kutnowskim funkcjonują następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-30 Kutno, pokój nr 50,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,

- Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

- Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizytyProsimy o punktualne przychodzenie na umówioną wizytę.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie

w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

pod numerami telefonów

24 355 47 92  – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

-      Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

-      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

24 355 47 64  – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

-      Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

-      Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

_______________________________________________________________________________________

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Uwaga!

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują
także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy osoba, która skorzystała z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej może przekazać anonimową opinię o udzieleniu pomocy poprzez wypełnienie części B - KARTY POMOCY.

Część B karty pomocy pobiera się od radcy prawnego lub adwokata, który udzielił nieopłatnej pomocy prawnej
i po jej wypełnieniu należy zostawić w urnie przy drzwiach.

Data Opublikowania: 05/06/2020

Czytaj więcej

Weź pieniądze na posadzenie lasu - informacja prasowa

 

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12  707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w  wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3  palikami  w  wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

  Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12  707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w  wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3  palikami  w  wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

  Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12  707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w  wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3  palikami  w  wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

 

Data Opublikowania: 03/06/2020

Czytaj więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BEDLNO w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

  Bedlno, dn. 28.05. 2020 r.

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY BEDLNO

w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

 

W związku z możliwością otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z oceną sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 dla powiatu kutnowskiego oraz opinii przedłożonych przez dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Bedlno w zakresie spełnienia Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, informuję, że:

 1. punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach – zostanie otwarty od dnia 01. 06. 2020 r.,

 2. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych – zostanie otwarty od dnia 01.06.2020 r.,

 3. punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie – zostanie otwarty od dnia 08. 06. 2020 r.,

 4. punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bedlnie- zostaną otwarte w chwili zadeklarowania przez rodziców uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych,

 5. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie zostanie otwarty w chwili zadeklarowania przez rodziców uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż systematycznie analizujemy sytuację epidemiologiczną oraz komunikaty przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, służby Wojewody Łódzkiego oraz inspekcje sanitarne. o ewentualnych zmianach wynikających z decyzji władz centralnych, wojewódzkich i gminnych będziemy informować w kolejnych komunikatach.

 

Wójt Gminy 

Józef Ignaczewski

   

 

Data Opublikowania: 29/05/2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 maja 2020 roku

 

W związku z  wejściem w  życie z  dniem 25 maja  2020  Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 16 maja 2020 roku w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i  zakazów w  związku z  wystąpieniem  stanu epidemii  informuję, iż  obecnie w  Urzędzie Gminy Bedlno    dostosowywane są  stanowiska pracy do częściowej bezpośredniej obsługi interesantów   w  sprawach, których nie ma możliwości załatwić w  formie korespondencyjnej lub elektronicznej.

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Bedlnie prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.

W Punkcie Obsługi Interesanta może przebywać jedna osoba zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Bedlno, Interesantów, a także Pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie,   w dalszym ciągu zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie za pośrednictwem usług internetowych, telefonicznie, korespondencyjnie.

 

Wszelkie pisma do Urzędu należy w dalszym ciągu składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug@bedlno.pl,
 • za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie adres:  /xrr5kv833j/skrytka
 • faksem na numer telefonu: 24  282 17 50,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Bedlno 99-311 Bedlno, Bedlno 24,
 • poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.
 • Kontakt telefoniczny – Sekretariat tel. 24 282-14-20; 282-17-70;

Proszę o dokonywanie wpłat podatków, opłat za wodę i ścieki, czynsz, opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych  za pomocą bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY " Wspólna Praca" Bedlno  

nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

Natomiast wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać na konto: 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117 

 

Dalsze wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów będą wdrażane niezwłocznie, po zapewnieniu interesantom i  pracownikom Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków, o  których mowa w  ww. Rozporządzeniu.

 

Informacja o  terminie wznowienia dalszej bezpośredniej częściowej obsługi interesantów zostanie podana do publicznej wiadomości,  m.in. na stronie Urzędu Gminy w Bedlnie   www.bedlno.pl.

 

                                Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                                                                                      /-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 23/05/2020

Czytaj więcej

Piętrzenie wody na jazie w m. Orłów Parcel

Pan  Wójt  Gminy  Bedlno

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód  informuje  Pana  Wójta,  iż  w  roku
bieżącym  również  będzie  prowadzona  obsługa  i  utrzymanie  budowli
piętrzącej  -  jazu  w  m.  Orłów  Parcel  na  rzece  Moszczenica  (km  1+102)
na  potrzeby  retencjonowania  wody  i  nawodnień  rolniczych.  Czynności  te
realizowane  będą  przez  Wykonawcę,  wyłonionego  w  ramach
przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego.  Nadmieniamy,  że  zgodnie  z
udzielonym  pozwoleniem  wodnoprawnym  wyłącznie  PGW  Wody  Polskie
uprawnione  są  do  piętrzenia  wód  rzeki  Moszczenicy  i  gospodarowania
wodą  na  wspomnianej  budowli.

Tut.  Nadzór  Wodny  zwraca  się  do  Pana  Wójta  z  uprzejmą  prośbą  o
powiadomienie  swoich  jednostek  terenowych  (sołectw)  o  powyższym  fakcie
i  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  samowolne  manewrowanie  zamknięciami
jazu  przez  osoby  trzecie.  Prowadzenie  tej  czynności  przez  osoby
nieuprawnione  może  doprowadzić  do  uszkodzenia  budowli  piętrzącej  lub
katastrofy  budowlanej.

Z  poważaniem

Radosław  Chwieduk

Kierownik  Nadzoru  Wodnego  Łódź  Wschód

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód
ul.  Północna  27/29
91-420  Łódź

tel.  (42)  616  97  68

e-mail:  nw-lodz2@wody.gov.pl

Data Opublikowania: 19/05/2020

Czytaj więcej

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

  Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać

w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Biuro Prasowe ARiMR

Data Opublikowania: 14/05/2020

Czytaj więcej