Aktualności

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  W dniach  11-12 grudnia 2019 r.  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego oraz pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego na wydarzenie pn.  Forum Organizacji Pozarządowych,  które odbędzie się w  INESS HOTEL ul. Wróblewskiego 19/23, 93-578 Łódź.

Szczegóły na stronie internetowej  https://ngo.lodzkie.pl/forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-lodzkiego/

Data Opublikowania: 10/12/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Bedlno 29 listopada 2019 roku (tj. piątek) godz. 11:30

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1.Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:


2.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2019 rok;

2.2. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bedlno
na lata 2019-2022;

2.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

2.4. przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Bedlno;

2.5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bedlno;

2.6. wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

2.7. wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Wojszycach.

 

3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno o oświadczeniach majątkowych Radnych.

4. Informacja Wójta Gminy o oświadczenia majątkowych pracowników.

5.Informacja Wójta Gminy Bedlno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawy różne.

 

  Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

 

Data Opublikowania: 22/11/2019

Czytaj więcej

06 listopada miała miejsce uroczysta inauguracja Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.


To ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku w skład którego wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni.
Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji oraz zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia.
W uroczystości brali udział: Wójt Gminy Bedlno- Pan Józef Ignaczewski, Przewodnicząca Rady -Pani Anna Ratajczyk, Dyrektor Szkoły- Pani Beata Kwiatkowska, Radni- Pani Ewa Pilarska, Pan Stanisław Gajewski i Pan Krzysztof Trusiński, Sołtys Pleckiej Dąbrowy -Pani Monika Dzięgielewska, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie.

 

 

 

Data Opublikowania: 15/11/2019

Czytaj więcej

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości  jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z  dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Środki Funduszu przeznaczane są na:

·                pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,

·                pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych 
oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

·                działalność podejmowaną lub powierzoną przez Dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej,
a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:

·                promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,

·                podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn
i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,

·                pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,

·                podejmowaniu, organizowaniu i zlecaniu badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,

·                promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,

·                upowszechnianiu wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,

·                działaniu wspierającym rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Pełny zakres świadczonej pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości został wymieniony w Dz. U. §36–37 i §39
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w  sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 

 

Data Opublikowania: 12/11/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 12 listopada 2019 roku, (tj. wtorek) o godz. 8:30

  Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 listopada 2019 roku, (tj. wtorek) o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno celem rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2019 roku.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o punktualne  i niezawodne przybycie.

 

 

Przewodniczący

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 

Nowicki Piotr


Data Opublikowania: 06/11/2019

Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Bedlno

  Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 listopada 2019 roku, (tj. wtorek) godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie wspólne stałych Komisji Rady Gminy Bedlno.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

  2. Rozpatrzenie wniosków.

  3. Analiza projektu budżetu wraz z załącznikami na 2020 rok.

  4. Sprawy różne.

 

Materiały zostaną przedłożone na posiedzeniu Komisji.

 

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o punktualne

i niezawodne przybycie.

 

Postawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Bedlno

Anna Ratajczyk

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stanisław Gajewski

 

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Piotr Nowicki

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki,
Mienia, Kosztów i Cen

Konrad Olejniczak

 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska

Grzegorz Kucharski

 

Przewodniczący Komisji Socjalnej,
Oświaty i Kultury

Ewa Pilarska

Data Opublikowania: 06/11/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 04/11/2019

Czytaj więcej

Straż Pożarna w Dębowej Górze otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 79 450,00 zł.

  Z radością informujemy, że w dniu 21 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 79 450,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Górze, znajdująca się na terenie obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. Podpisaną umowę, życząc powodzenia w realizacji projektu, wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Data Opublikowania: 01/11/2019

Czytaj więcej

Informacja w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Bedlno do programu „Maluch+” 2020

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

RODZICE DZIECI W WIEKU DO LAT 3

 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Bedlno do programu „Maluch+” 2020, a tym samym utworzeniem żłobka w Bedlnie prosimy zainteresowanych rodziców dzieci w wieku do lat 3 o kontakt telefoniczny pod numer 24  282 14 20 do dnia 31 października 2019 r.

Od Państwa zainteresowania zależy przystąpienie do programu „Maluch+” 2020 i utworzenie żłobka.

Czekamy na Państwa telefony.

Wójt Gminy 

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 17/10/2019

Czytaj więcej