Aktualności

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 23 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na temat projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno www.ugbedlno.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy www.bedlno.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag z zastosowaniem formularza konsultacyjnego poprzez jego przesłanie wraz z ewentualnymi uwagami pocztą elektroniczną na adres e-mail ug@bedlno.pl., bądź osobiście w Urzędzie Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, cel konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji i ich zasięg terytorialny. Konsultacje przeprowadzane były w terminie od  23 października 2020 r. do 30 października 2020 r. włącznie.    W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag ani propozycji zmian projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno www.ugbedlno.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy www.bedlno.pl, dodatkowo także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przedstawia się je również Radzie Gminy Bedlno w uzasadnieniu do projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Wójt Gminy Bedlno

 

/-/ Józef Ignaczewski

Załączniki:

« Powrót