Aktualności

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 sierpnia 2020 roku  (tj. piątek) godz. 11:00.

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 sierpnia 2020 roku  (tj. piątek) godz. 11:00.

  LINK DO TRANSMISJI NA ŻYWO 

  Z przyczyn technicznych rozpoczęcie sesji odbędzie się o 11:30.

Bedlno, dnia 21.08.2020 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 15zzx ust 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

 

Zwołuję XVI  Sesję Rady Gminy Bedlno 

na dzień 28 sierpnia 2020 roku (tj. piątek) godz. 11:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bedlno.
 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy Bedlno.

4. Sprawy różne.

Informuje się, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. sesja odbędzie się o godz. 11:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 
 

« Powrót