Aktualności

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 czerwca 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 14:00.

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 czerwca 2020 roku  (tj. poniedziałek) godz. 14:00.

 

Bedlno, dnia 22.06.2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 15zzx ust 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

Zwołuję XV Sesję Rady Gminy Bedlno

na dzień 29 czerwca 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 14:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

  2. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Bedlno za 2019 rok.

  3. Debata.

  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacja o stanie mienia JST.

  5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno wydanej w dniu 27 maja 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Bedlno za 2019 rok w odniesieniu do przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacji o stanie mienia JST.

  6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2019 rok.

  7. Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2019 rok.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno wotum zaufania za rok 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,

c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2019 rok,

d) rozpatrzenia petycji,

e) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

f) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

g) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

h) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIV Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.

10. Sprawy różne.

Informuje się, że w dniu 29 czerwca 2020 r. sesja odbędzie się o godz. 14:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-coV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

« Powrót