Aktualności

Piętrzenie wody na jazie w m. Orłów Parcel

Piętrzenie wody na jazie w m. Orłów Parcel

Pan  Wójt  Gminy  Bedlno

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód  informuje  Pana  Wójta,  iż  w  roku
bieżącym  również  będzie  prowadzona  obsługa  i  utrzymanie  budowli
piętrzącej  -  jazu  w  m.  Orłów  Parcel  na  rzece  Moszczenica  (km  1+102)
na  potrzeby  retencjonowania  wody  i  nawodnień  rolniczych.  Czynności  te
realizowane  będą  przez  Wykonawcę,  wyłonionego  w  ramach
przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego.  Nadmieniamy,  że  zgodnie  z
udzielonym  pozwoleniem  wodnoprawnym  wyłącznie  PGW  Wody  Polskie
uprawnione  są  do  piętrzenia  wód  rzeki  Moszczenicy  i  gospodarowania
wodą  na  wspomnianej  budowli.

Tut.  Nadzór  Wodny  zwraca  się  do  Pana  Wójta  z  uprzejmą  prośbą  o
powiadomienie  swoich  jednostek  terenowych  (sołectw)  o  powyższym  fakcie
i  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  samowolne  manewrowanie  zamknięciami
jazu  przez  osoby  trzecie.  Prowadzenie  tej  czynności  przez  osoby
nieuprawnione  może  doprowadzić  do  uszkodzenia  budowli  piętrzącej  lub
katastrofy  budowlanej.

Z  poważaniem

Radosław  Chwieduk

Kierownik  Nadzoru  Wodnego  Łódź  Wschód

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód
ul.  Północna  27/29
91-420  Łódź

tel.  (42)  616  97  68

e-mail:  nw-lodz2@wody.gov.pl

« Powrót