Aktualności

Laptopy trafią do uczniów. Ruszył program „ZDALNA SZKOŁA” – wniosek z dofinansowaniem!

Laptopy trafią do uczniów. Ruszył program „ZDALNA SZKOŁA” – wniosek z dofinansowaniem!

Komisja Europejska zdecydowała, by zaoszczędzone do tej pory – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – środki w wysokości 186 mln zł przekazać na zakup sprzętu dla szkół. W dniu 1 kwietnia ruszył program „ZDALNA SZKOŁA”. W  ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o  dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Jak czytamy na stronie cppc.gov.pl złożenie wniosku przez JST jest gwarancją wypłaty środków na zakup sprzętu dla szkół.

Gmina Bedlno niezwłocznie przystąpiła do projektu. Wójt Gminy Bedlno zlecił dyrektorom placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym, przeprowadzenie szybkiego rozeznania w zakresie określenia zapotrzebowania na niezbędny sprzęt do zdalnej nauki.

Wysokość dofinansowania określona została przez ministerstwo w sześciu kategoriach. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Gmina Bedlno zaszeregowana została do III kategorii określającej wartość dofinansowania na poziomie 60 000 zł.
Kierując się wytycznymi ministerstwa dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wysokością dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Dzięki szybkim, działaniom i zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie udało się zakupić 31 szt. laptopów, które już trafiają do szkół, gdzie obecnie są przygotowywane do przekazania/użyczenia uczniom.

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że złożony do CPPC w dniu 2 kwietnia 2020r. wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 9 kwietnia 2020r. znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski


 


 

 


 

« Powrót