Aktualności

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Bedlno w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Bedlno w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku  z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 

\

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020

Wójta Gminy Bedlno
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku
z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem.

                      Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. z 2020. Poz. 433)

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Bedlno zwany dalej Urzędem prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w ograniczonym zakresie.

            2. W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów udostępniony zostanie punkt Obsługi Interesantów – Kancelaria znajdująca się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w Bedlnie.

            3. W uzasadnionym pilnym terminie załatwienia sprawy (np. rejestracja aktu zgonu) interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu terminu i konieczności wizyty
z pracownikiem merytorycznym.

          4. We wszystkich pozostałych przypadkach należy korzystać z podanych na stronie internetowej kontaktów telefonicznych, internetowych oraz z poczty tradycyjnej.

          5. Zobowiązuje pracowników Urzędu przy podejmowaniu czynności związanych
z bezpośrednim kontaktem z interesantami do ich ograniczenia do spraw o których mowa
w ust. 3.

        6. W związku z ograniczeniem wizyt i zamknięciem kasy w Urzędzie wszelkie opłaty należy wnosić przelewem bankowym .

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji o ewentualnych podejrzeniach wystąpienia objawów chorobowych
u pracownika celem podjęcia stosownych działań, w tym podjęcia decyzji o odsunięciu go od dalszych obowiązków pracowniczych.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu są upoważnieni do odmowy obsługi interesanta w przypadku podejrzenia istnienia symptomów chorobowych.

              2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego w celu oceny konieczności podjęcia dalszych czynności, w szczególności zawiadomienia służb medycznych i sanitarno-epidemiologicznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski   

 

Załączniki:

« Powrót