Aktualności

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

Komunikat Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

  KOMUNIKAT

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE

 

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w  Polsce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie prosi klientów Urzędu o  ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w  Urzędzie w  okresie  od  16  marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

Uwaga!

Osoby chore wykazujące oznaki przeziębienia, grypy nie  będą obsługiwane.

 

Każdą ewentualną wizytę w Urzędzie prosimy wcześniej potwierdzać kontaktem telefonicznym pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

 

24 355-70-50

sekretariat Urzędu

24 355-70-78

informacja

24 355-70-71

doradca klienta, realizacja ofert pracy

24 355-70-72

24 355-70-75

24 355-70-53

24 355-70-73

szkolenia

24 355-70-74

cudzoziemcy

24 355-70-69

rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy

24  355-70-70

24  355-70-58

dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24  355-70-57

staże

24  355-70-54

przyjmowanie ofert pracy

24  355-70-61

prace interwencyjne, roboty publiczne,

dodatki aktywizacyjne

24  355-70-80

naliczanie i wypłata świadczeń

24  355-70-81

24  355-70-77

zaświadczenia

 

Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy kierować pocztą tradycyjną lub elektroniczną; Ośrodki Pomocy Społecznej prosimy o wykorzystywanie systemu SEPI.

24  355-70-82

odwołania

24  351-20-65

24  351-20-64

Filia w Żychlinie

 

 

Przy załatwianiu spraw zaleca się korzystanie z narzędzi informatycznych.

 

Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:

 

Portal: www.praca.gov.pl

Portal: epuap.gov.pl

 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP Kutno: /pupkutno/Skrytka ESP

 

Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy nie wymagające podpisu można przesłać drogą mailową na adres:

e-mail: loku@praca.gov.pl

e-mail: lokuzy@praca.gov.pl    (Filia w Żychlinie)

 

bądź za pomocą fax-u:

24  355-70-51

24  351-20-64 (Filia w Żychlinie)

 

Można również korzystać z poczty tradycyjnej:

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 11

99-300 Kutno

 

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a

99-320 Żychlin

 

 

Pracownicy Urzędu również w kontaktach z Państwem będą wykorzystywali powyższe sposoby komunikacji. 

Prosimy o:

·              odbieranie rozmów telefonicznych, wiadomości sms ze wskazanych poniżej numerów telefonów: 

24 355-70-53

24 355-70-54

24 355-70-55

24 355-70-56

24 355-70-57

24 355-70-58

24 355-70-59

24 355-70-61

24 355-70-64

24 355-70-69

24 355-70-70

24 355-70-71

24 355-70-72

24 355-70-73

24 355-70-74

24 355-70-75

24 355-70-77

24 355-70-78

24 355-70-79

24 355-70-80

24 355-70-81

24 355-70-82

24 355-70-89

669101334

669101365

669101371

669101384

669101427

669101451

669101485

669101512

669101548

731770680

665654488

669502267

(Filia w Żychlinie)

669502134

(Filia w Żychlinie)

 

 

·              sprawdzanie poczty elektronicznej,

·              śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PUP Kutno: www.praca.gov.pl.

 

 

Informacja dla bezrobotnych

 

ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY

 

W okresie 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w  Powiatowym Urzędzie Pracy w  Kutnie system telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.

Osoby, które mają wyznaczone wizyty w Urzędzie, w celu potwierdzenia gotowości do  podjęcia pracy, nie muszą stawiać się osobiście. W przeddzień lub w dniu ustalonego terminu obowiązkowej wizyty skontaktuje się z  Państwem telefonicznie Doradca Klienta w  celu wyznaczenia kolejnego terminu. W przypadku osób, z którymi nie będzie możliwości nawiązania kontaktu, termin kolejnej wizyty zostanie wysłany listem poleconym.

Informacja dla bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że nałożony na bezrobotnego obowiązek zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  o  zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku jest możliwy do wypełnienia bez  osobistego kontaktu z Urzędem, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pomocą faksu.

 

 

 

Informacja dla pracodawców

 

NABORY WNIOSKÓW

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie informuje, że w planowane w dniach                     od 23 do 27 marca 2020 r. nabory wniosków w ramach RPO WŁ:

·                  na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,

·                  na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

·                  na staże

nie odbędą się.

 

Informacja dla podmiotów składających oświadczenia i wnioski na pracę sezonową dla  cudzoziemców

 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

 

W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem informujemy, że  oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz  wnioski o wydanie zezwoleń na  pracę sezonową w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. należy składać i  odbierać raz w  tygodniu, w  każdy poniedziałek.

 

Prosimy o uiszczanie opłat za:

·              oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

·              zezwolenia na pracę sezonową

za pośrednictwem podanego poniżej konta bankowego:

Bank Pekao SA

nr 87 1240 3190 1111 0010 7742 5730

 

Kasa Urzędu nie będzie przyjmowała powyższych wpłat.

 

 

« Powrót