Aktualności

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej

 

 

I. Spotkanie Lokalne

 

 

Organizatorzy

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Data

6 luty 2019

Miejsce

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie, Bedlno 24A

 

Notatka ze Spotkania

 

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej była tematem spotkania w dniu 6 lutego 2020, w którym uczestniczył Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
i Wójtem Gminy w Bedlnie w ramach realizacji projektu WATERDRIVE.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ze szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, wójtowie gmin Bedlna, Kutna i Zdun, spółek wodnych z Kutna, Strzelec i Zdun przedstawiciele rolników, oraz eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, oraz z biura projektowego Aquaprojekt.

Rozpoczynając spotkanie Członek Zarządu Województwa Łódzkiego   Andrzej Górczyński podkreślił, że przeciwdziałanie skutkom suszy i odbudowanie retencji wody w krajobrazie   jest priorytetem zarządu województwa łódzkiego. Dlatego też tak istotna jest współpraca Urzędu Marszałkowskiego, spółek wodnych i PGW Wody Polskie dla wzmocnienia działań związanych z zapewnieniem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych na terenie regionu łódzkiego w szczególności regionu kutnowskiego.  Podkreślił że w tym roku zaplanowano w budżecie województwa kwotę 2 mln zł na wsparcie dla spółek wodnych.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podkreśli, że Wody Polskie realizują zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy zarówno poprzez działania planistyczne, jak i inwestycyjne. Zwrócili również uwagę, na istotną rolę rolników we właściwym planowaniu działań naprawczych na poziomie lokalnym, jako osób posiadających najlepsze rozeznanie potrzeb lokalnych. Pracownicy Wód Polskich zadeklarowali chęć współpracy i zapraszali do zgłaszania swoich uwag m.in. w ramach konsultacji społecznych projektu Planów przeciwdziałania skutkom suszy http://stopsuszy.pl/.

Opracowanie modeli współpracy w gospodarowaniu wodami w zlewni rolniczej, to jeden
z celów projektu międzynarodowego Waterdrive finansowanego z instrumentu Interreg Baltic Sea Region, w ramach którego odbyło się spotkanie. W ramach realizacji projektu ERCE PAN we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Gospodarki Wodnej UMWŁ podjęło się opracowania i przetestowania na terenie gminy Bedlno i obszarach sąsiednich procedur dla efektywnej współpracy w zakresie zwiększania retencji wody poprzez wykorzystaniu urządzeń melioracji wodnych (tzw. retencja korytowa).

W trakcie części warsztatowej spotkania wspólnie zastanawiano się nad wyborem obszaru do pilotażu. Planowane działania pilotażowe mają objąć zarówno cieki będące w posiadaniu Wód Polskich, jak i obszary gdzie zadania swoje realizuje spółka wodna Bedlno. Obecni na spotkaniu rolnicy zgłaszali problemy wiązane ze złym stanem infrastruktury hydrotechnicznej w szczególności jazów i zastawek, które powinny być wykorzystane do retencjonowania wody na wiosnę. Zwrócono uwagę, że konieczne jest opracowanie wytycznych do wspólnych działań ujmujących retencję w skali zlewni, jak również wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących urządzeń melioracji wodnych, czy też wskazanie lokalizacji nowych miejsc piętrzenia wody w tym na gruntach prywatnych. Podkreślano, że efektywne zarządzanie systemem melioracji wymaga współpracy i koordynacji działań ale przede wszystkich zrozumienia i akceptacji właścicieli przyległych gruntów.

Na konieczność podejmowania działań mających na celu gromadzenie wody w krajobrazie rolniczym zwracali uwagę przedstawiciele z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W trakcie warsztatów dyskutowano o możliwościach oraz ograniczeniach we wdrażaniu działań w zakresie kształtowania krajobrazu takich ja odbudowa strefy buforowych i terenów podmokłych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, oraz zalesień. Dyskutowano również o konieczności promocji praktyk rolnych sprzyjających retencji wody w glebie takich jak stosowanie poplonów, głęboszowanie, dobór kierunku siewu. Wśród wypracowanych wniosków przebijała się konieczność podnoszenia świadomości rolników, jak również opracowywania instrumentów finansowych zachęcających rolników do współpracy w obrębie zlewni.

 

« Powrót