Aktualności

Informacja dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki

Informacja dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki

 

Bedlno, 3.02.2020r.

 

RiOŚ.6142.2.2020

 

         

Informacja

dla osób utrzymujących drób lub inne ptaki

 

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w znak PIW.PZ.5200.7-5/2020  z dn. 29 stycznia 2020r. dotyczącym występowania licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków informuję, że na obszarach wolnych od choroby obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem obecnie na terenie gminy Bedlno:

1) zakazuje się:

 

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

 

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

 

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

 

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

 

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

 

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

 

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

 

W związku z obowiązkiem zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie ul. Sienkiewicz 25, 99-300 Kutno miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, w załączeniu przedstawiam formularz przedmiotowego zgłoszenia.

 

 

Formularze zgłoszeń dostępne są w:

1.        Inspektoracie Weterynarii w Kutnie,

2.        Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. Nr 28) oraz na stronie www.bedlno.pl

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

 

Załączniki:

« Powrót