Aktualności

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Bedlno - 20 stycznia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Bedlno - 20 stycznia 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00

  Gmina Bedlno – XI Sesja Rady Gminy Bedlno - transmisja na żywo 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

 

1.      Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b)      uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2020 rok;

c)      wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020;

d)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na lata
2020-2023;

e)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 rok;

f)        przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2020 rok;

g)      przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2020 rok;

h)    Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno,

i)        wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiącej odpady komunalne.

j)          wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 

3.      Sprawy różne.


Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

 

« Powrót