Aktualności

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

  Program pn. „ Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych przyjęty został w dniu  27 sierpnia 2013 roku przez Sejmik Województwa Łódzkiego, zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych zarówno przez instytucje samorządu województwa łódzkiego , w tym przez instytucje kultury, edukacji , sportu ,turystyki , zdrowia, jak i    prywatnych partnerów, oraz firmy działające w branży spożywczej, przemysłowej i gastronomicznej.

Kartę mogą otrzymać    rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego ( przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim) , mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Karta wydawana jest bezpłatnie    na okres 36 miesięcy .

Aby móc uzyskać zniżki u partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzka Kartę Rodzin Wielodzietnych, o wydanie której, po złożeniu stosownego wniosku, rodzina winna ubiegać się w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi , ul. Snycerska 8, będącego Koordynatorem Programu.

Wszystkie informacje odnoszące się do Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych , w tym Regulamin, wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i aktualny katalog ulg, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  www.lodzkie.pl  oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  www.rcpslodz.pl

Informacji zasięgnąć można także telefonicznie u pracownika Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod numerem 42/203-48-67 .

« Powrót