Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku

Usuwanie i  unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku

 

Informuję, że zgodnie z Umową nr 43/OZ/D/2019 zawartą dn. 12 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i   unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 38650,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 42945,80 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 139,232 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

« Powrót