Aktualności

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w  XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Głównymi organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i  życia w  gospodarstwach rolnych.
Przy ocenie gospodarstw komisje konkursowe wezmą pod uwagę: organizację obejścia i  podwórza gospodarstwa, ład i  porządek w  obrębie podwórza, zabudowań i  stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i  gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń
i  stosowanych narzędzi, warunki obsługi i  bytowania zwierząt gospodarskich oraz inne elementy pracy rolnika.
Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i  ubezpieczone w  KRUS.

Konkurs przebiegać będzie w  trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i  centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w  Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w  placówkach terenowych Kasy, w  OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i  podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w  nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2018r.

 

* w  załączeniu Regulamin Konkursu i  Zgłoszenie

  Zgłoszenie do konkursu

« Powrót