Aktualności

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 marca 2017 roku godz. 9:00

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Bedlno - 29 marca 2017 roku  godz. 9:00

  Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie    z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Odczytanie Uchwały Nr III/39/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie      opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Bedlno.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:     

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok;

b) zmiany Uchwały nr XIII/117/2016 rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020;

c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków  stanowiących fundusz sołecki;

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

e) zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia  20 maja 2013 roku w sprawie:

1)  określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych,

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

f) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Bedlno i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów;

g) określenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bedlno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

h) uchwalenia  ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2017 roku”; 

j) zmiany Uchwały Nr VII/65/2015  Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bedlno, zwanych ,, Strategią Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015 – 2025”; 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w  art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za 2016 rok. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.

8.  Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Bedlno.

9.  Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad

 

 

 

 

« Powrót