Aktualności

Ogłaszenie na realizację zadania publicznego w zakresie: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego". 03-03-2017

Ogłaszenie na realizację zadania publicznego w zakresie: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego". 03-03-2017

    WÓJT   GMINY   BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r , poz 1817 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XII /109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-                 organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-                 organizację własnych imprez sportowych,

-               opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

( przewidywana kwota dotacji wynosi 20.000,- )

Środki wydatkowane na w/w zadanie w roku 2016 – 50.000,-

 

TERMIN   REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od   03 kwietnia 2017 r   do 31 maja 2017 r

 

OGÓLNE   WARUNKI   REALIZACJI   W/W ZADANIA ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.       W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.       Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz U. z 2016 r, poz 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r )

3.       Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r, poz 1817.z późn.zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN   SKŁADANIA   OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27.03. 2017 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS   NA   ZADANIE   Z   ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

   

WYMOGI   FORMALNE   OFERTY:

 

1.       Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.       Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-           szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-           termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-           kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-           informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-           informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-           deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-           aktualny statut organizacji pozarządowej,

-           aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-           aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-           inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

1.       Oferty   rozpatrzy   komisja   konkursowa w dniu 28 marca 2017 roku o godz 9.00 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-           doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-           przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-           dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-           dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.       Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.       Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 marca 2017 r

   

W ROKU BIEŻĄCYM NIE REALIZOWANO ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU, CO W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.

W ROKU POPRZEDNIM ZREALIZOWANO ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU.

WARTOŚĆ DOTACJI W 2016 ROKU – 50.000,-

 

 

OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ   ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

                                      Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach


 

 

Bedlno, dn. 03 marca 2017 roku

« Powrót