Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU

 

Bedlno, 27.02.2017r.

 

 

Mieszkańcy Gminy Bedlno

 

  Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w 2017 roku można skorzystać z dofinansowania na realizację zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Bedlno.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odbierany będzie również azbest składowany luzem na posesjach, jednak Gmina nie pokrywa wówczas kosztów demontażu.

 

Procedura realizacji zadania:

 1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie od dnia 27 lutego 2017 roku do dnia 7 marca 2017 roku. Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

 2. We wniosku należy podać m.in. ilość azbestu do odebrania wyrażoną w m2. W przypadku gdy azbest należy zdemontować z budynku do wniosku należy załączyć kserokopię zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno-budowlanego zezwalającej na wykonanie prac obejmujących usunięcie wyrobów zawierających azbest, lub wniosek o wydanie takiej decyzji.

 3. Właściwy pracownik Urzędu Gminy w Bedlnie zweryfikuje wniosek.

 4. Wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości) zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

 5. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia).

 6. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

 7. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Bedlno.

 8. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania.

 9. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 10. W budżecie Gminy Bedlno na rok 2017 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w wysokości 7 000, 00 zł (siedem tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków.

 11. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków budżetu Gminy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót