Aktualności

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

      Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe projektu:
1. rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji 90 kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i rozmowy kwalifikacyjne
z Komisją Rekrutacyjną.
2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem
o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 uczestników/czek projektu.
3. przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla
40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu. Przewidywany termin wypłaty dotacji to marzec/kwiecień 2017 roku.
Co zrobić, aby przystąpić do projektu:
1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji
2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny
3. Wydrukować, podpisać i wysłać formularz rekrutacyjny na adres:
Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań
4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

Szczegóły odnośnie rekrutacji i realizacji na stronie http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/.

Znalezione obrazy dla zapytania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

« Powrót