Aktualności

06 listopada miała miejsce uroczysta inauguracja Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.


To ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku w skład którego wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni.
Celem głównym jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji oraz zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia.
W uroczystości brali udział: Wójt Gminy Bedlno- Pan Józef Ignaczewski, Przewodnicząca Rady -Pani Anna Ratajczyk, Dyrektor Szkoły- Pani Beata Kwiatkowska, Radni- Pani Ewa Pilarska, Pan Stanisław Gajewski i Pan Krzysztof Trusiński, Sołtys Pleckiej Dąbrowy -Pani Monika Dzięgielewska, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie.

 

 

 

Data Opublikowania: 15/11/2019

Czytaj więcej

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości  jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z  dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Środki Funduszu przeznaczane są na:

·                pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,

·                pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych 
oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

·                działalność podejmowaną lub powierzoną przez Dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej,
a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą w szczególności na:

·                promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,

·                podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn
i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,

·                pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,

·                podejmowaniu, organizowaniu i zlecaniu badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania,

·                promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,

·                upowszechnianiu wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,

·                działaniu wspierającym rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

Pełny zakres świadczonej pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości został wymieniony w Dz. U. §36–37 i §39
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w  sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

  www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 

 

Data Opublikowania: 12/11/2019

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 12 listopada 2019 roku, (tj. wtorek) o godz. 8:30

  Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 listopada 2019 roku, (tj. wtorek) o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno celem rozpatrzenia skargi z dnia 17 października 2019 roku.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o punktualne  i niezawodne przybycie.

 

 

Przewodniczący

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 

Nowicki Piotr


Data Opublikowania: 06/11/2019

Czytaj więcej