Aktualności

Zaproszenie na spotkanie mieszkańców z terenu naszej Gminy odnośnie możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE w prywatnych domach mieszkańców.

 

 

 

 

Bedlno, 28.02.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE

DLA MIESZKAŃCÓW

Z TERENU GMINY BEDLNO

 

W imieniu Pana Wójta Józefa Ignaczewskiego serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu, na którym będzie przedstawiona prezentacja na temat instalacji OZE w prywatnych domach mieszkańców. Spotkanie prowadzić będzie Pan Remigiusz Balcerzak, który współuczestniczy w naborach wniosków o dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji OZE w ramach poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Bedlno w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców w/w działaniem planuje ubiegać się o dofinasowanie w tym zakresie.    

Spotkanie odbędzie się dn. 9 marca 2020 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie

Z uwagi na istotny temat zachęcam do udziału w spotkaniu.

 

 

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 28/02/2020

Czytaj więcej

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast  e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

 

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

 

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

 

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020.
Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

 

Z poważaniem

 

 

Anna Arkusz

Specjalista

Stanowisko ds. Informacji i Promocji

Łódzki Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź

tel. 42-671-97-25/ 668-613-159

www.arimr.gov.pl

 

Data Opublikowania: 27/02/2020

Czytaj więcej

Zaproszenie na XII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 25 lutego 2020 roku (tj. wtorek) godz. 12:00

 

Gmina Bedlno – XII Sesja Rady Gminy Bedlno - transmisja na żywo     

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:   

      1.          Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.          Podjęcie uchwał w sprawie:

a)          zmiany uchwały Nr XI/115/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

b)          zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”;

c)          zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

d)          wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

e)          zmieniająca uchwałę Nr XI/113/20 Rady Gminy Bedlno w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

 

3.          Interpelacje i zapytania Radnych.

 


Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy dostępny jest do wglądu w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Zaproszenie - *.pdf

Data Opublikowania: 21/02/2020

Czytaj więcej

Ostrzeżenie IMGW-PIB

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13 wydanego o godz. 14:32 dnia 18.02.2020

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

  • Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
  • Obszar województwo łódzkie powiat kutnowski Ważność od godz. 14:40 dnia 18.02.2020 do godz. 18:00 dnia 18.02.2020
  • Przebieg Obserwuje się i przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h i w porywach lokalnie do 90 km/h, z zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90% Uwagi Korekta czasu trwania ostrzeżenia Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska
  • Godzina i data wydania godz. 14:39 dnia 18.02.2020 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 łódzkie/kutnowski od 14:40/18.02 do 18:00/18.02.2020 prędkość do 30 km/h, porywy do 90 km/h, W.

Data Opublikowania: 19/02/2020

Czytaj więcej

Pierwsze w historii Gminy Bedlno porozumienie w związku z włączeniem jednostki OSP Wola Kałkowa do KSRG

W dniu 17 lutego 2020 roku Pan Wójt Józef Ignaczewski wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Myszkowskim i Prezesem OSP Wola Kałkowa Cezarym Jarosem podpisali porozumienie w sprawie włączenia jednostki Wola Kałkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). W Uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Wojciech Frątczak, Przewodnicząca Rady Gminy - Anna Ratajczyk, Sekretarz Gminy Zenon Dąbrowski, Prezes Związku ZOG ZOSP RP Michał Szurabik, Skarbik Jednostki OSP Wola Kałkowa Zdzisław Kochanek, Naczelnik Jednostki OSP Wola Kałkowa Grzegorz Kucharski, członkowie jednostki OSP oraz Sołtys Sołectwa Wola Kałkowa -   Pan Jacek Stasiak.

Data Opublikowania: 18/02/2020

Czytaj więcej