Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 maja 2020 roku

 

W związku z  wejściem w  życie z  dniem 25 maja  2020  Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 16 maja 2020 roku w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i  zakazów w  związku z  wystąpieniem  stanu epidemii  informuję, iż  obecnie w  Urzędzie Gminy Bedlno    dostosowywane są  stanowiska pracy do częściowej bezpośredniej obsługi interesantów   w  sprawach, których nie ma możliwości załatwić w  formie korespondencyjnej lub elektronicznej.

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Bedlnie prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.

W Punkcie Obsługi Interesanta może przebywać jedna osoba zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Bedlno, Interesantów, a także Pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie,   w dalszym ciągu zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w Urzędzie za pośrednictwem usług internetowych, telefonicznie, korespondencyjnie.

 

Wszelkie pisma do Urzędu należy w dalszym ciągu składać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug@bedlno.pl,
  • za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie adres:  /xrr5kv833j/skrytka
  • faksem na numer telefonu: 24  282 17 50,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Bedlno 99-311 Bedlno, Bedlno 24,
  • poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.
  • Kontakt telefoniczny – Sekretariat tel. 24 282-14-20; 282-17-70;

Proszę o dokonywanie wpłat podatków, opłat za wodę i ścieki, czynsz, opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych  za pomocą bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY " Wspólna Praca" Bedlno  

nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

Natomiast wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wpłacać na konto: 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117 

 

Dalsze wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów będą wdrażane niezwłocznie, po zapewnieniu interesantom i  pracownikom Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków, o  których mowa w  ww. Rozporządzeniu.

 

Informacja o  terminie wznowienia dalszej bezpośredniej częściowej obsługi interesantów zostanie podana do publicznej wiadomości,  m.in. na stronie Urzędu Gminy w Bedlnie   www.bedlno.pl.

 

                                Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                                                                                      /-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 23/05/2020

Czytaj więcej

Piętrzenie wody na jazie w m. Orłów Parcel

Pan  Wójt  Gminy  Bedlno

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód  informuje  Pana  Wójta,  iż  w  roku
bieżącym  również  będzie  prowadzona  obsługa  i  utrzymanie  budowli
piętrzącej  -  jazu  w  m.  Orłów  Parcel  na  rzece  Moszczenica  (km  1+102)
na  potrzeby  retencjonowania  wody  i  nawodnień  rolniczych.  Czynności  te
realizowane  będą  przez  Wykonawcę,  wyłonionego  w  ramach
przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego.  Nadmieniamy,  że  zgodnie  z
udzielonym  pozwoleniem  wodnoprawnym  wyłącznie  PGW  Wody  Polskie
uprawnione  są  do  piętrzenia  wód  rzeki  Moszczenicy  i  gospodarowania
wodą  na  wspomnianej  budowli.

Tut.  Nadzór  Wodny  zwraca  się  do  Pana  Wójta  z  uprzejmą  prośbą  o
powiadomienie  swoich  jednostek  terenowych  (sołectw)  o  powyższym  fakcie
i  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  samowolne  manewrowanie  zamknięciami
jazu  przez  osoby  trzecie.  Prowadzenie  tej  czynności  przez  osoby
nieuprawnione  może  doprowadzić  do  uszkodzenia  budowli  piętrzącej  lub
katastrofy  budowlanej.

Z  poważaniem

Radosław  Chwieduk

Kierownik  Nadzoru  Wodnego  Łódź  Wschód

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie

Nadzór  Wodny  Łódź  Wschód
ul.  Północna  27/29
91-420  Łódź

tel.  (42)  616  97  68

e-mail:  nw-lodz2@wody.gov.pl

Data Opublikowania: 19/05/2020

Czytaj więcej