Aktualności

Ostrzeżenie IMGW-PIB

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13 wydanego o godz. 14:32 dnia 18.02.2020

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

  • Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
  • Obszar województwo łódzkie powiat kutnowski Ważność od godz. 14:40 dnia 18.02.2020 do godz. 18:00 dnia 18.02.2020
  • Przebieg Obserwuje się i przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h i w porywach lokalnie do 90 km/h, z zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90% Uwagi Korekta czasu trwania ostrzeżenia Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska
  • Godzina i data wydania godz. 14:39 dnia 18.02.2020 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 łódzkie/kutnowski od 14:40/18.02 do 18:00/18.02.2020 prędkość do 30 km/h, porywy do 90 km/h, W.

Data Opublikowania: 19/02/2020

Czytaj więcej

Pierwsze w historii Gminy Bedlno porozumienie w związku z włączeniem jednostki OSP Wola Kałkowa do KSRG

W dniu 17 lutego 2020 roku Pan Wójt Józef Ignaczewski wspólnie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Myszkowskim i Prezesem OSP Wola Kałkowa Cezarym Jarosem podpisali porozumienie w sprawie włączenia jednostki Wola Kałkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). W Uroczystości wzięli udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Wojciech Frątczak, Przewodnicząca Rady Gminy - Anna Ratajczyk, Sekretarz Gminy Zenon Dąbrowski, Prezes Związku ZOG ZOSP RP Michał Szurabik, Skarbik Jednostki OSP Wola Kałkowa Zdzisław Kochanek, Naczelnik Jednostki OSP Wola Kałkowa Grzegorz Kucharski, członkowie jednostki OSP oraz Sołtys Sołectwa Wola Kałkowa -   Pan Jacek Stasiak.

Data Opublikowania: 18/02/2020

Czytaj więcej

XII edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

 

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w  Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija  31 lipca 2020 r.

 

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.

 

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora  www.fdpa.org.pl  oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail:  j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej  www.fdpa.org.pl/konkurs  oraz na  www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Link do informacji konkursowej na stronie FDPA:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs

 

Z wyrazami szacunku

Jakub Zieliński

Data Opublikowania: 14/02/2020

Czytaj więcej

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej

 

 

I. Spotkanie Lokalne

 

 

Organizatorzy

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk,

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Data

6 luty 2019

Miejsce

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie, Bedlno 24A

 

Notatka ze Spotkania

 

Współpraca wielopodmiotowa na rzecz zwiększenia retencji wody w zlewni rolniczej była tematem spotkania w dniu 6 lutego 2020, w którym uczestniczył Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
i Wójtem Gminy w Bedlnie w ramach realizacji projektu WATERDRIVE.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ze szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, wójtowie gmin Bedlna, Kutna i Zdun, spółek wodnych z Kutna, Strzelec i Zdun przedstawiciele rolników, oraz eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, oraz z biura projektowego Aquaprojekt.

Rozpoczynając spotkanie Członek Zarządu Województwa Łódzkiego   Andrzej Górczyński podkreślił, że przeciwdziałanie skutkom suszy i odbudowanie retencji wody w krajobrazie   jest priorytetem zarządu województwa łódzkiego. Dlatego też tak istotna jest współpraca Urzędu Marszałkowskiego, spółek wodnych i PGW Wody Polskie dla wzmocnienia działań związanych z zapewnieniem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych na terenie regionu łódzkiego w szczególności regionu kutnowskiego.  Podkreślił że w tym roku zaplanowano w budżecie województwa kwotę 2 mln zł na wsparcie dla spółek wodnych.

Przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podkreśli, że Wody Polskie realizują zadania z zakresu przeciwdziałania skutkom suszy zarówno poprzez działania planistyczne, jak i inwestycyjne. Zwrócili również uwagę, na istotną rolę rolników we właściwym planowaniu działań naprawczych na poziomie lokalnym, jako osób posiadających najlepsze rozeznanie potrzeb lokalnych. Pracownicy Wód Polskich zadeklarowali chęć współpracy i zapraszali do zgłaszania swoich uwag m.in. w ramach konsultacji społecznych projektu Planów przeciwdziałania skutkom suszy http://stopsuszy.pl/.

Opracowanie modeli współpracy w gospodarowaniu wodami w zlewni rolniczej, to jeden
z celów projektu międzynarodowego Waterdrive finansowanego z instrumentu Interreg Baltic Sea Region, w ramach którego odbyło się spotkanie. W ramach realizacji projektu ERCE PAN we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Gospodarki Wodnej UMWŁ podjęło się opracowania i przetestowania na terenie gminy Bedlno i obszarach sąsiednich procedur dla efektywnej współpracy w zakresie zwiększania retencji wody poprzez wykorzystaniu urządzeń melioracji wodnych (tzw. retencja korytowa).

W trakcie części warsztatowej spotkania wspólnie zastanawiano się nad wyborem obszaru do pilotażu. Planowane działania pilotażowe mają objąć zarówno cieki będące w posiadaniu Wód Polskich, jak i obszary gdzie zadania swoje realizuje spółka wodna Bedlno. Obecni na spotkaniu rolnicy zgłaszali problemy wiązane ze złym stanem infrastruktury hydrotechnicznej w szczególności jazów i zastawek, które powinny być wykorzystane do retencjonowania wody na wiosnę. Zwrócono uwagę, że konieczne jest opracowanie wytycznych do wspólnych działań ujmujących retencję w skali zlewni, jak również wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących urządzeń melioracji wodnych, czy też wskazanie lokalizacji nowych miejsc piętrzenia wody w tym na gruntach prywatnych. Podkreślano, że efektywne zarządzanie systemem melioracji wymaga współpracy i koordynacji działań ale przede wszystkich zrozumienia i akceptacji właścicieli przyległych gruntów.

Na konieczność podejmowania działań mających na celu gromadzenie wody w krajobrazie rolniczym zwracali uwagę przedstawiciele z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W trakcie warsztatów dyskutowano o możliwościach oraz ograniczeniach we wdrażaniu działań w zakresie kształtowania krajobrazu takich ja odbudowa strefy buforowych i terenów podmokłych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, oraz zalesień. Dyskutowano również o konieczności promocji praktyk rolnych sprzyjających retencji wody w glebie takich jak stosowanie poplonów, głęboszowanie, dobór kierunku siewu. Wśród wypracowanych wniosków przebijała się konieczność podnoszenia świadomości rolników, jak również opracowywania instrumentów finansowych zachęcających rolników do współpracy w obrębie zlewni.

 

Data Opublikowania: 12/02/2020

Czytaj więcej

Komunikat na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz poniższe objawy: 

 
  •   temperatura ciała powyżej 38℃; 
  •   kaszel, duszność 
 
powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych.   
 
Osoby nie spełniające powyższych kryteriów winny być leczone w  warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
           
 

 

Data Opublikowania: 05/02/2020

Czytaj więcej