Aktualności

KOMUNIKAT dla osób ubiegających się o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i azbestu

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, mając na względzie życie i zdrowie mieszkańców gminy Bedlno oraz Wykonawców,  Gmina   Bedlno do odwołania nie będzie realizowała zadań  pn.:

 

 

·    „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno”

·  „Usuwanie   i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest   z terenu gminy Bedlno w 2020 roku”.


Wierzymy, że czas epidemii wkrótce minie i nawiążemy współpracę z podmiotami, które odbiorą folie rolnicze i azbest z terenu gminy Bedlno.

 

 

Bedlno, dn. 27.03.2020r.

 

Wójt Gminy Bedlno

 

/-/ Józef IgnaczewskiData Opublikowania: 27/03/2020

Czytaj więcej

Ważna informacja dotycząca ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów.

   

 

 

 

INFORMACJA

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się koronawirus COVID-19,
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników, mieszkańców
i osób korzystających z naszych usług, wprowadza się od dnia
27 marca br. do odwołania ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

URZĄD GMINY BEDLNO, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEDLNIE, CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, ORAZ URZĄD STANU CYWILNEGO

BĘDĄ ZAMKNIĘTE DLA PETENTÓW. 

W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego złożenia dokumentów
(z podanym telefonem kontaktowym) udostępniona będzie specjalna skrzynka – znajdująca się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w Bedlnie, która otwierana będzie każdego dnia o godzinie 1400 , a sprawy będą rozpatrywane z opóźnieniem wynikającym z zachowania wymogów bezpieczeństwa pracowników.

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie pod numerami telefonów:

24  282 14 20

24  282 17 71

24  282 17 64 (GOPS)

24  282 17 86 (USC)

bądź przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej,   elektronicznej skrzynki podawczej xrr5kv833j

lub drogą mailowa na adres ug@bedlno.pl

Pełen wykaz numerów telefonów poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy w Bedlnie dostępny jest pod adresem:

WYKAZ TELEFONÓW

 

 

W związku z zamknięciem kasy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Gminy Bedlno o numerze:

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

Natomiast pozostałe należności należy dokonać na rachunek bankowy
(np. podatki, woda, opłaty skarbowe, czynsz itp.):

  24 9021 0008 0010 6454 2000 0003    

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ Józef Ignaczewski

 

Data Opublikowania: 27/03/2020

Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Bedlno w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 

\

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020

Wójta Gminy Bedlno
z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Bedlnie w związku
z epidemią zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem.

                      Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. z 2020. Poz. 433)

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Bedlno zwany dalej Urzędem prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w ograniczonym zakresie.

            2. W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów udostępniony zostanie punkt Obsługi Interesantów – Kancelaria znajdująca się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w Bedlnie.

            3. W uzasadnionym pilnym terminie załatwienia sprawy (np. rejestracja aktu zgonu) interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym umówieniu terminu i konieczności wizyty
z pracownikiem merytorycznym.

          4. We wszystkich pozostałych przypadkach należy korzystać z podanych na stronie internetowej kontaktów telefonicznych, internetowych oraz z poczty tradycyjnej.

          5. Zobowiązuje pracowników Urzędu przy podejmowaniu czynności związanych
z bezpośrednim kontaktem z interesantami do ich ograniczenia do spraw o których mowa
w ust. 3.

        6. W związku z ograniczeniem wizyt i zamknięciem kasy w Urzędzie wszelkie opłaty należy wnosić przelewem bankowym .

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji o ewentualnych podejrzeniach wystąpienia objawów chorobowych
u pracownika celem podjęcia stosownych działań, w tym podjęcia decyzji o odsunięciu go od dalszych obowiązków pracowniczych.

§ 3. 1. Pracownicy Urzędu są upoważnieni do odmowy obsługi interesanta w przypadku podejrzenia istnienia symptomów chorobowych.

              2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pracownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego w celu oceny konieczności podjęcia dalszych czynności, w szczególności zawiadomienia służb medycznych i sanitarno-epidemiologicznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski   

 

Data Opublikowania: 26/03/2020

Czytaj więcej

Zainstaluj aplikacje Kwarantanna Domowa - Informacja dotycząca aplikacji przeznaczonej dla osób pozostających w kwarantannie domowej.

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.
Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Infolinia techniczna

tel.  +48 22 165 57 44
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.

Materiały

regulamin aplikacji "Kwarantanna domowa"

 

Data Opublikowania: 25/03/2020

Czytaj więcej