Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na reralizację zadania z zakresu kultury fizycznej. 04-04-2014

OGŁOSZENIE

 

  WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr XXII/183/2013  Rady Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2013 r w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.     dokonał  wyboru  oferty na realizację zadania publicznego

w zakresie „ Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

 

 

1.      Gminny Klub  Sportowy w Bedlnie – kwota dotacji 50.000,-

 

 

  Bedlno dnia 04 kwietnia 2014 r

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż Krzysztof Kołach

 

 

Gerwazego, Protazego, Sylwii