POZOSTAŁE PROJEKTY

PIERWSZA OSA W GMINIE BEDLNO

 

      W Gminie Bedlno powstanie Otwarta Strefa Aktywności (OSA) – wariant rozszerzony   przy Szkole Podstawowej w Bedlnie – Bedlno 31A. W skład strefy                   o powierzchni     949 m² będą wchodzić trzy kompleksy tj:

- siłownia zewnętrzna będzie wyposażona w 6 urządzeń do ćwiczeń,   w tym dla osób niepełnosprawnych.

- sprawnościowy plac zabaw dla dzieci wyposażony w dwa zestawy linowo-drabinkowo-wspinaczkowe oraz piramidę linową.

- strefa relaksu wyposażona w stół do szachów, grę kółko i krzyżyk,  ławki, stojak na rowery oraz nasadzenia.

      Koszt realizacji całego zadania wyniesie 97 318,00 PLN.  Z  Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu pozyskano dofinansowanie 48 600,00 PLN. Pozostała część                    w kwocie 48 718,00 PLN ze środków własnych budżetu Gminy Bedlno w roku 2018.

      Cała inwestycja  powstanie dzięki przychylności i staraniom Pana Wójta Krzysztofa Kołacha, Pani Skarbnik Anety Ciężarek oraz Radnych Gminy Bedlno.

          Utworzenie OSA spowoduje zaciśnięcie więzi wielopokoleniowych. Okolicznym mieszkańcom brakuje takiego miejsca. Obiekt przyczyni się do podwyższenia jakości  życia wiejskiego poprzez promowanie zdrowych nawyków aktywności fizycznej.

        Szczególnie z inwestycji cieszy się społeczność Szkoły Podstawowej w Bedlnie. Obok szkoły powstanie tak zróżnicowany teren rekreacyjny. Jesteśmy wdzięczni Panu Wójtowi Krzysztofowi Kołachowi, że lokalizację OSA wybrał teren przy naszej szkole.

Ewa Kowalska

 

 

TEREN NA KTÓRYM POWSTANIE OSA

 

   

Nasze szkoły w Rządowym programie „Aktywna tablica”

Nasze szkoły w Rządowym programie „Aktywna tablica”

 

19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017- 2019 „Aktywna tablica”. Celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Maksymalna kwota wsparcia finansowego, o który mogły wnioskować szkoły podstawowe wynosiła 14 tys. złotych. Wkład własny  pochodzący z budżetu gminy, który był warunkiem pozyskania tak wysokiej dotacji wynosił 3500,00 zł. Trzy spośród naszych szkół podstawowych złożyły do 31 sierpnia wnioski do organu prowadzącego były to:  Szkoła Podstawowa w Bedlnie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie, Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie. Każda ze szkół wnioskowała o kwotę 14 tys. złotych. Wniosek zbiorczy   przygotowany przez organ prowadzący został złożony do Kuratorium Oświaty w Łodzi. W dniu 26 września uzyskał on akceptację komisji weryfikacyjnej. Wszystkie trzy szkoły pozyskały środki w łącznej kwocie 42 tysiące złotych plus wkład własny gminy 10500 złotych. Każda za szkół planuje zakup 2 tablic interaktywnych, 2 projektorów multimedialnych i 2 zestawów nagłaśniających. Szkoły już zbierają oferty i planują zakupy. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za  poświęcenie wolnego, wakacyjnego czasu na opracowanie wniosków. Gratulujemy i wierzymy, że zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia efektów dydaktycznych szkół.

Środki na realizaję małych projeków sołeckich

Środki na realizaję małych projeków sołeckich

Kolejny sukces!!! Zarząd Województwa Łódzkiego na początku roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Bedlno złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy.

Gmina Bedlno otrzymała dwie dotacje celowe, każda w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie projektów sołeckich.

Pierwsza dotacja celowa obejmuje remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 8.000,00 zł. Druga dotacja obejmuje    utworzenie strefy rozrywki poprzez zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 6.090,00 zł.

 

Wysokość udzielonej dotacji przypadku Dębowej Góry wynosi 62,50% całkowitych kosztów projektu, a w przypadku Wojszyc wynosi 82,10% całkowitych kosztów projektu.

 

Do 10 września zostały zakończone prace  przy projekcie w Wojszycach pn.: „Strefa rozrywki – zakup urządzeń do aktywności fizycznej w celu rozszerzenia oferty sportowo-kulturalnej we wsi Wojszyce”. Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu to wybór i zakup urządzeń tj.: orbitrek, rowerek i biegacz. Wyznaczono także miejsce lokalizacji „strefy rozrywki”. Mieszkańcy wsi Wojszyce jako wkład własny w projekt wykonali następujące prace: wyrównali i utwardzili teren używając do tego własny sprzęt rolniczy, zamontowali zakupiony sprzęt, wykonali zadaszenie nad terenem i zasadzili drzewa iglaste, ustawili ławę i stół piknikowy.

 

 

Ogólnodostępna baza sportowa będzie sprzyjać aktywności ruchowo – rekreacyjnej  ludności wiejskiej. Z urządzeń mogą korzystać mieszkańcy Gminy Bedlno oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, który sąsiaduje z kompleksem.   Mieszkańcy w ramach promocji organizują  zawody sportowe na terenie Strefy Rozrywki.

Informacje o projekcie 

1. Nazwa zadania:

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny

2016/2017

p.n. „Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja

ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie.”

  2. Wartość ogólna zadania:

23.529,00PLN

3.Wysokość i forma dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi   

DOTACJA  20.000,00PLN

4. Zakres działań projektu:

wycieczki i warsztaty wyjazdowe: 

Polski Instytut  Badawczy Permakultury w Gapininie  nad Pilicą- 1-dniowe warsztaty, Instytut  Ogrodnictwa w Skierniewicach –1-dniowe warsztaty dydaktyczne, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie-zajęcia, Tonsmeier Centrum Kutno-zajęcia  w sortowni., Suwary S.A producent opakowań z tworzyw sztucznych  Pabianice koło Łodzi –zajęcia.

warsztaty, konferencje, zajęcia w szkole:

  Warsztaty z recyklingu artystycznego, Kompostownik z bioodpadów szkolnych -zajęcia  w ogrodzie szkolnym z kompostowania, Śmieć, śmieciowi nie równy- zajęcia  z pracownikiem Tonsmeiera (firmy odbierającej śmieci z naszej gminy), Odpady niebezpieczne - prelekcja z Firmy Ekord, Biogazownie szansą dla rolnictwa – zapoznanie z najnowocześniejszą biogazownią w Konopnicy  w woj. łódzkim –prezentacja z warsztatami. 

konkursy:

Recyklingowe czary - konkurs dla uczniów gimnazjum, Konkurs  graficzny dla uczniów gimnazjum na ulotkę o recyklingu, Konkurs „Zrób coś dla innych”  - pomysłowe kosze z odpadów do segregacji śmieci w szkole, Śmieci w szkole-test, Czysto i radośnie w Gminie Bedlno – konkurs na plakat, Szkolna Liga Mistrzów Recyklingu-turniej zdrowo, czysto i sportowo.

inne działania :

 

*Zajęcia lekcyjne  z przedmiotów przyrodniczych,  (biologia, geografia, chemia) oraz zajęć techniczno-artystycznych

*Zajęcia szkolnego koła recyklingu

(prowadzący nauczyciele przedmiotów przyrodniczych)

*Sympozjum – selektywna zbiórka odpadów, bioodpady  w naszej gminie

*Promocja akcji programu „Stań po zielonej stronie mocy”.

*Nakrętkowy szał-zbiórka nakrętek typu PET dla wsparcia  dzieci niepełnosprawnych.

*Akcja -butelkowa ściana zieleni  w ogrodzie szkolnym na Dzień Ziemi.

*„Zielona zakładka” na stronie www naszej szkoły.

*Pomysł na ekotorbę.

*Biodegradacja –warsztaty.

5.     Link do strony  http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

________________________________________________________________

 

FINAŁ KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA 2015”

W roku 2015 w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pod nazwą „Moja wymarzona ekopracownia 2015” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dwie szkoły z terenu naszej gminy otrzymały grant na realizację projektów:

 1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie projekt pod nazwą „Ekopracownia ciekawego badacza w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie” – Łączny koszt zadania 29 650,00 zł

  W tej kwocie dotacja udzielona przez WFOŚiGW  w Łodzi wynosi 28 200,00 zł

  Natomiast wkład własny Gminy Bedlno 1450,00 zł

 2. Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie projekt pod nazwą „Ekodetektywi” Modernizacja sali przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie – Łączny koszt zadania 36 960,00 zł.

  W tej kwocie dotacja udzielona przez WFOŚiGW  w Łodzi wynosi 34 500,00 zł

  Natomiast wkład własny Gminy Bedlno 2 460,00 zł

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pomocy finansowej ze strony organu prowadzącego – Gminy Bedlno oraz Rad rodziców w obu szkołach powstały nowoczesne ekopracownie na miarę potrzeb i aspiracji środowiska. W obu przypadkach zostały zakupione nowe, estetyczne i bezpieczne od kątem użytkowania przez uczniów meble- stoliki i krzesełka, z możliwością regulowania ich wysokości, a tym samym dostosowywania jej do wieku i wzrostu uczniów, szafy na pomoce dydaktyczne, biurka nauczycielskie. Pracownie wyposażono w sprzęt multimedialny- komputer przenośny, projektor, wizualizer, tablicę interaktywną, nowoczesne, zgodne z realizowaną podstawą programową kształcenia ogólnego pomoce dydaktyczne. Uzupełnieniem wyposażenia każdej pracowni są akwaria z ciekawymi okazami ryb, fototapety oraz rolety w oknach.

Dzięki zakupionym pomocom w ekopracowniach zostanie przeprowadzonych wiele ciekawych zajęć z przyrody i edukacji wczesnoszkolnej rozwijających zagadnienia nie tylko przyrodnicze ale również z edukacji ekologicznej. Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwolą na przeprowadzanie eksperymentów ekologiczno – przyrodniczych oraz przyczynią się do rozwijania zainteresowań uczniów z  przedmiotów związanych z ekologią. W wyniku działań pracowni, poza wzrostem świadomości ekologicznej u uczniów, nastąpi wzrost poczucia własnej wartości. Nauka w nowych pracowniach będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

W obu szkołach nastąpiły już uroczyste otwarcia ekopracowni z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz organu prowadzącego. Były części artystyczne, pokazy doświadczeń, prezentacje w wykonaniu dzieci, prezenty i gratulacje składane na ręce dyrektorów szkół oraz poczęstunki, przygotowane na bazie zdrowych produktów żywnościowych.


 

  OTWARCIE EKOPRACOWNI W GIMNAZJUM W BEDLNIE

26 stycznia 2015 roku o godzinie 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni. Swoją obecnością zaszczycili nas proboszcz parafii Bedlno Bolesław Kuśmirek,    licznie przedstawiciele Urzędu Gminy w Bedlnie w osobach Pan Marian Dysierowicz przewodniczący rady gminy, Pani Aneta Ciężarek-skarbnik gminy, Pani  Magdalena Gawrońska kierownik ZEAS, Pani Katarzyna Golis kierownik refaratu administracyjnego, Pan Krzysztof Trusiński przewodniczący Komisji Oświaty,  Pani Jolanta Rosół dyrektor GOK,  były przedstawicielki Miejskiego i Powiatowego Zarządu LOP w Kutnie Pani Henryka Limanowska prezes i Pani Ewa Łompieś sekretarz, Rodzice wraz z przewodniczącą RR Panią Dorotą Piotrowską, uczniowie, pracownicy gimnazjum.

Na początek przywitała wszystkich dyrektor szkoły, następnie młodzież gimnazjalna zaprezentowała  montaż poetycko- muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Beaty Adamiak , oprawa  muzyczna Pani Jadwiga Wasilewska. W dalszej kolejności  wystąpiła Ewa Kowalska, która przedstawiła zebranym  informacje o realizacji projektu  ekopracownia  „Widzę, doświadczam, działam, myślę globalnie”. Projekt  został pozytywnie rozpatrzony przez WFOŚi GW w Łodzi,otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 39195zł. Ogólna kwota realizowanego zadania a wyniosła 41.300zł. Środki, które otrzymaliśmy z funduszu przy wsparciu Urzędu Gminy, pracowników szkoły ,rodziców pozwoliły na urządzenie i wyposażenie nowoczesnej ekopracowni na miarę XXI wieku.

Nasza społeczność  szkolna bardzo się cieszy że, jest to obecnie najnowocześniejsza klasa w szkole, która pozwoli na bardzo wysokim poziomie zdobywać wiedzę i umiejętności  szczególnie te zakresu przyrody i ekologii. Utworzyliśmy pięć stanowisk dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt tj mikroskopy , sprzęt laboratoryjny .szczególnie przydatne w pracy grupowej. Centrum naszej pracowni stanowi zestaw multiumedialny złożony z mobilnej tablicy interaktywnej, laptopa, rzutnika, głośników, mikroskopu projekcyjnego, ekranu sufitowego.

W pracowni odbywają się  głównie zajęcia z przedmiotów przyrodniczych takich jak  biologia, chemia, fizyka, geografia  jak również zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii na których będą realizowane działania zaplanowane z wykorzystaniem ekopracowni tj. zajęcia koła LOP, ekologicznego i turystycznego.  Działania w oparciu o ekopracownięodbywają się na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Dotychczas  przeprowadzono akcję wśród mieszkańców gminy:  ratujmy kasztanowce, zanieczyszczenia środowiska a nowotwory – zostały skierowane ulotki informacyjne, przeprowadzono wywiad z pracownikiem urzędu gminy w sprawie segregacji śmieci, zorganizowano konkurs na znak ekopracowni. Nasi uczniowie  odwiedzili  szkółkę drzew i krzewów ozdobnych.

Marzenie się spełniło mamy ekopracownię, jesteśmy z niej dumni.

Pragnę  podziękować wszystkim, którzy przyczynili się  do  jej powstania.

Szczególnie  ZARZĄDOWI I PRACOWNIKOM  WFOŚ i GW W Łodzi, PANU WÓJTOWI KRZYSZTOFOWI KOŁACHOWI WRAZ PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM OBSŁUGI I ADMINISTRACJI, RODZICOM, UCZNIOM.

Szanownym gościom wręczono certyfikaty super  symapatyków, sympatyków Ekopracowni  Gimnazjum  im Jana Pawła II w Bedlnie.

Zgodnie z przewidzianym ceromaniałem wszyscy goście  przecinali  zieloną wstęgę  umieszczoną w drzwiach ekopracowni. Następnie ksiądz Bolesław Kuśmierk odmówił modlitwę i poświęcił klasopracownię.

Dalej uczniowie zaprezentowali gościom wyposażenie ekopracowni, wykorzystanie zestawu multimedialnego w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (wizualizer, prezentacje multimedialne, mikroskop projekcyjny), hodowlę akwariową oraz pokaz chemiczny.

Gości, uczniów i  pracowników szkoły zaproszono na ekologiczny poczęstunek oraz tort ufundowany przez Radę Rodziców.

Społeczności  szkolnej dedykuję fragment XIX  Kroniki Olsztyńskiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Starym borom damy nowe imię

Nowe ptaki znajdziemy i wody

Posłuchamy, jak bije olbrzymie

zielone serce przyrody

Dwa ostatnie wersy to  przepiękna przenośnia całej przyrody, która jest nieodłączną towarzyszką życia człowieka. Ma ona serce, to znaczy wyznacza pewien regularny rytm i nim się kieruje. Trzeba słuchać serca przyrody, dbać o nią i nie dopuścić do tego, by biło nierówno.

Sadzę, że społeczność szkolna będzie o nią dbać i rozważnie z niej korzystać.

  „EKOPRACOWNIA MŁODEGO BADACZA” W SZKOLE POSTAWOWEJ W ŻERONICACH

Informacja o realizowanym zadaniu

Nazwa zadania:

Utworzenie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach pracowni przyrodniczej „Ekopracownia młodego badacza”

Wartość ogólna zadania: 29.544,00 PLN

Dotacja: 27.544,00 PLN

Zadanie realizowane przy udziale środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

  Opis założeń projektu

Nowo powstałą pracownię, składającą się z pomieszczenia dydaktycznego oraz zaplecza, planujemy wyposażyć w stoliki i krzesła uczniowskie z możliwością regulowania wysokości (dzięki temu będą mogli z niej korzystać również młodsi uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego), szafy bez szyb do przechowywania pomocy dydaktycznych, funkcjonalne biurko dla nauczyciela, bezpieczne szafki pod telewizor i magnetowid oraz akwarium. Znajdujące się obecnie w pomieszczeniu dydaktycznym oszklone szafy zostaną przeniesione do zaplecza, zastąpią tam zużyte regały na pomoce dydaktyczne. Zaplecze zostanie dodatkowo wyposażone w stojaki do przechowywania map i plansz. Tablica interaktywna z projektorem zostanie zamontowana na ścianie głównej pracowni. W pobliżu stać będzie biurko nauczyciela z przenośnym komputerem. Z tablicą zsynchronizowany zostanie wizualizer i mikroskop projekcyjny; pozwoli to nauczycielowi i uczniom na prowadzenie pokazów. Dopełnieniem całości będzie akwarium oraz wystawa hodowli egzotycznych i owadożernych roślin doniczkowych. Tablice ścienne i ścianka moderacyjna zostaną wykorzystane do ekspozycji prac uczniów i materiałów opracowanych w trakcie realizacji projektów edukacyjnych. Rolety w oknach zapewnią prawidłowe korzystanie ze sprzętu audiowizualnego. Użyteczną dekorację ścian stanowić będą nowe plansze dydaktyczne. Podwójne zestawienie stolików uczniowskich utworzy 6 stanowisk roboczych umożliwiających uczniom pracę w grupach oraz przeprowadzanie pokazów i eksperymentów.

      Nowa podstawa programowa z przyrody jak również wymogi kształcenia proekologicznego kładą wyraźny nacisk  na prowadzenie pracy metodami aktywnymi, rozwijanie umiejętności uczniów związanych z prowadzeniem obserwacji i doświadczeń, fizycznym poznawaniem właściwości różnych materiałów i zjawisk, bezpośrednim doświadczaniem świata. Realizację powyższych priorytetów kształcenia znacznie ułatwią zakupione pomoce dydaktyczne (55 szt.), takie jak zestawy doświadczalne, mikroskopy, lornetki, filmy, globusy, modele, stacja pogodowa oraz hodowle (akwarium, rośliny doniczkowe). Sprzęt audiowizualny (kamera, wizualizer, aparat fotograficzny, tablica interaktywna z projektorem, przenośny komputer) poszerzą zakres prowadzonych obserwacji i badań, umożliwią nagrywanie filmów, prowadzenie prezentacji multimedialnych, pokazów. Posłużą między innymi do przeprowadzenia projektów mających na celu poznanie różnorodności przyrodniczej obszaru gminy, walorów krajobrazowych i kulturowych doliny Bzury. Doskonaleniu warsztatu pracy ucznia służyć będą również zakupione przewodniki, atlasy, zeszyty edukacyjne, filmy, edukacyjny program komputerowy.

Wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i audiowizualne pracownia stanowić będzie szkolne centrum edukacji ekologicznej. Odbywać będą się w niej nie tylko zajęcia z przyrody, ale również edukacja przyrodnicza wczesnoszkolna, projekty edukacyjne oddziału przedszkolnego, cykle lekcyjne z języka polskiego, historii, plastyki i techniki. W pracowni swoją działalność prowadzić będzie Koło Przyrodniczo- Ekologiczne dla klas IV-VI, Koło Przyrodnicze dla klas I-III, Szkolne Koło LOP, drużyna harcerska. Realizowane będą w niej projekty edukacyjne, spotkania z rodzicami, zaproszonymi gośćmi, lekcje pokazowe, ekologiczne konkursy i akcje.

Jednym z głównych celów funkcjonowania pracowni będzie poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów jak i miejscowej ludności, integracja działań na rzecz środowiska w oparciu o współpracę z lokalną społecznością i gminnym samorządem, promowanie szkoły jako instytucji dbającej o stan najbliższego otoczenia przyrodniczego. Celowi temu służyć będzie powadzenie badań czystości gleby, wody i powietrza, obserwacje miejscowej flory i fauny, dbałość o czystość pobliskich zagajników i terenu wokół szkoły, prowadzenie ekologicznych akcji (Zielony Tydzień, Dokarmiaj mądrze, Sprzątanie Świata), konkursów (Szukaj zysku w odzysku, Chrońmy Ziemię, Walory turystyczne naszej okolicy), ankiet (Truciciele naszego terenu), spotkań z ciekawymi ludźmi (leśnikiem, pszczelarzem, ornitologiem, myśliwym, pracownikiem Urzędu Gminy), publikacje efektów działalności ekologicznej w lokalnej prasie (Nasza Gmina). Cennym edukacyjnie doświadczeniem będzie realizacja projektów ,,Dolina Bzury najcenniejszym obszarem przyrodniczym naszej gminy’’

  i ,,Drzewostan na terenie dawnych zespołów parkowo-pałacowych na obszarze Gminy Bedlno’’ z wykorzystaniem kamery i aparatu fotograficznego, przedstawieniem prezentacji multimedialnej szerszemu gronu lokalnej społeczności. Celem edukacji ekologicznej jest umożliwienie uczniom bliższego, głębszego poznania najbliższego środowiska, aby mogli

je docenić i uszanować a w przyszłości z otwartym umysłem i bez kompleksów zmieniać otoczenie czując się  za nie odpowiedzialnymi.

  http://zainwestujwekologie.pl


NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA W GIMNAZJUM W BEDLNIE

Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni „Widzę, doświadczam, działam globalnie w Gimnazjum im Jana Pawła II w Bedlnie”.

 

Wartość ogólna zadania: 41.300,00 PLN

Dotacja: 39.195,00 PLN

Zadanie realizowane przy udziale środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Opis założeń projektu

Naszym marzeniem jest, aby nowopowstała pracownia ekologiczna była wyposażona w nowoczesne meble – regały, gabloty ekspozycyjne na okazy przyrodnicze oraz pomoce naukowe. Pragniemy utworzyć 5 stanowisk dydaktycznych (ławki dydaktyczne z krzesłami) wyposażone w odpowiedni sprzęt, tj. w mikroskopy oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny, szczególnie do pracy w grupach uczniowskich, która pozwoli wyzwalać inicjatywy i aktywne postawy uczniowskie.

Centrum pracowni stanowiłoby biurko nauczycielskie z komputerem przenośnym. Podwieszony u sufitu rzutnik do prezentacji i ekran do projekcji stanowić będą całość z tablicą interaktywną mobilną eBem. Istotną pomoc dydaktyczną stanowić będzie wizualizer, który pozwala na makroobserwację przez dużą grupę uczniów prowadzonych doświadczeń i hodowli. Ponadto chcielibyśmy stworzyć mini zaplecze dydaktyczne do przechowywania sprzętu oraz prowadzenia stałych i okresowych hodowli, obserwacji w warunkach szkolnych. Warunki, jakie posiadamy, pozwalają nam na wydzielenie zaplecza poprzez zastosowanie parawanu zieleni (półka z roślinami doniczkowymi). Ważne jest zaopatrzenie pracowni w akwarium i terrarium. Ponadto istotną sprawą jest częściowa wymiana armatury (baterii umywalkowej). Na jednej ze ścian umieścilibyśmy fototapetę przedstawiającą przyrodę wokół szkoły w celu podkreślenia charakteru wnętrza. Pomiędzy oknami zawiesilibyśmy w antyramach obrazy zwierząt, roślin chronionych i fotografie pomników przyrody w celu wizualnego utrwalania pozyskiwanej wiedzy. Panel ekspozycyjny umiejscowiony w północno- zachodniej części pracowni będzie służył do prezentacji prac uczniowskich wykonanych podczas zajęć. Dodatkowe zagospodarowanie przestrzeni stanowić będą zaczepione pod sufitem eksponaty ptaków w locie (jaskółka, wróbel mazurek, wilga, dzięcioł, sowa, pliszka, skowronek, słowik).

W pracowni będą się odbywały głównie zajęcia z przedmiotów przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia,  jak również zajęcia dodatkowe z zakresu ekologii (koło ekologiczne, koło turystyczne i zajęcia Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody), na których będą realizowane działania zaplanowane z wykorzystaniem ekopracowni. Celem naszych działań jest przede wszystkim kształcenie u naszych uczniów postaw proekologicznych poprzez poznawanie przez nich przyrody miejscowości i regionu w którym położona jest szkoła. Zainteresowanie ich stanem przyrody lokalnej , poznania jej walorów. Nasze działania będą się koncentrować wokół dwóch zagadnień: zagadnienie I. „Osobliwości przyrodnicze na terenie Gminy Bedlno” z cyklem zajęć dydaktycznych „Szlakiem pomników przyrody” i „Przyroda wokół naszej szkoły” oraz zagadnienie II. „Ekologiczne zagrożenia okolicy szkoły”, w tym „Niekorzystny wpływ działań człowieka na środowisko przyrodnicze” oraz „Zdrowie człowieka a zanieczyszczenie środowiska”. Szczególnie będziemy kłaść nacisk na prowadzenie obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i wyposażenia. Istotną rolę będą stanowiły prowadzone badania. Ważnym działaniem będzie monitorowanie zanieczyszczeń środowiska okolicy szkoły przy użyciu zakupionego zestawu do badania wody, gleby i powietrza, miernika natężenia dźwięku oraz przyrządów do pobierania materiału badawczego (czerpak do wody i zestaw do próbek glebowych). Zebranie i opracowywanie informacji pozyskanych z obserwacji, badań, doświadczeń będziemy przygotowywać w formie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem laptopa oraz rzutnika.

Będziemy przygotowywać albumy, portfolio oraz sprawozdania z naszych działań. Naszą pracownię wykorzystamy do organizowania spotkań i warsztatów  z przedstawicielami instytucji zajmujących się edukacją przyrodniczą  (Starostwo Powiatowe w Kutnie-inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rejonowy  i Okręgowy Zarząd LOP- prezes, Ośrodek Zdrowia w Bedlnie-pielęgniarka,    Koło Pszczelarzy -pszczelarz, Kutnowski Dom Kultury-instruktor artystyczny,  Urząd Gminy w Bedlnie - inspektor  ds. Ochrony Środowiska) oraz spotkania      z ludźmi o zamiłowaniach przyrodniczych: ornitolog, dendrolog, hydrolog.

 

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „NA WŁASNE KONTO”

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie zostało zakwalifikowane do Programu Edukacji Ekologicznej „Na własne konto”. Program ten jest programem edukacji ekonomicznej, skierowanym do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Nadrzędnym celem Programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej oraz zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. Z naszego Gimnazjum w Programie bierze udział 20 uczniów z klas I-III. Zajęcia będą odbywać się w dwóch etapach.

I etap - okres ferii zimowych (od 27.01.2014r. – 31.01.2014r.) w ilości 30 godzin;

II etap  -  miesiąc maju 2014r. w ilości 20 godzin.

W I etapie zajęcia prowadził będzie student kierunku ekonomicznego wraz z opiekunem grupy – Panią Elżbietą Banasiak. Odwóz uczniów po zajęciach będzie zapewniony autobusem szkolnym.

W ramach Programu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

EKOKLASA – NOWOCZESNA PRACOWNIA PRZYRODNICZA

Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych przystąpiła do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Moja wymarzona ekopracownia” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 18.440,48 zł na modernizację sali przyrodniczej. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej, projektora, laptopa, wizualizera, rolet, krzeseł uczniowskich i akwarium wraz  z wyposażeniem.

Całkowity koszt zadania wyniósł 21.040,48 zł. Swój wkład w jego realizację będzie miała także Rada Rodziców działająca przy Szkole, która przekazała środki na remont podłogi. Właściciele Gospodarstwa Rolno-Ogrodniczego „Mimulus” z Poborza nieodpłatnie przekazali rośliny doniczkowe na ukwiecenie „EKOKLASY”. Wartość tej darowizny to kwota 400,00 zł.www.wfosigw.lodz.pl


OGRÓDEK DYDAKTYCZNY  PRZY GIMNAZJUM

IM. JANA PAWŁA II W BEDLNIE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Nazwa Zadania : „ Malowanie barwami przyrody – ekologia w Gimnazjum w Bedlnie”

Wartość ogólna zadania : 40.100,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  - 37.995,00 zł -dotacja.

www.wfosigw.lodz.pl

Opis zakresu projektu:

 • Zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka,
 • Nasadzenia ( zakup roślin, nasion i ziół wraz z przygotowaniem gruntu oraz posadzeniem roślin), prace pielęgnacyjne związane z istniejącymi drzewami i krzewami,
 • Zakup pomocy dydaktycznych,
 • Inne np. dokumentacja, wykonanie ścieżek, alejek wraz z zakupem materiałów do ich wykonania, budowa lub remont ogrodzenia, tablice informacyjne, wykonanie placu zabaw itp. 

Dofinansowanie do  tego przedsięwzięcia  otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 37. 995,00zł. Nadrzędnym celem realizacji tego zadania jest stworzenie naturalnej bazy dydaktycznej, która umożliwi  poznawanie struktur przyrody oraz będzie  kształtować właściwe postawy wobec przyrody.

Ogródek jest w kształcie kwiatu, którego każdy płatek spełnia określoną funkcję dydaktyczno-wychowawczą i społeczną. „Sercem” ogródka jest zegar słoneczny, który wskazuje nie tylko ten prawdziwy czas słoneczny, ale również odzwierciedla  aktualną  relację Ziemi i Słońca w ciągu dnia i w ciągu roku.  Pozwala na poznanie jednego ze sposobów określania czasu sposobem naturalnym. Uczniowie mają możliwość poznania bezpośredniego sposobu odzwierciedlenia ruchów Ziemi oraz ustawienia zegara względem gwiazd w różnych porach roku.  Nasz zegar słoneczny oprócz funkcji dydaktycznych  pobudza do refleksji filozoficznych.

Zegar otaczają koncentrycznie układające się tarasy różnych roślin kwiatowych. Do zegara słonecznego prowadzi  ścieżka wyłożona  kostką oraz wytyczone   ścieżki wewnętrzne wokół jego obwodu. Dookoła tarasów promieniście rozmieszczone są obszary dydaktyczne w formie płatków kwiatu obsadzonych  bukszpanami, ligustrami bądź obłożone palisadami.

Poszczególne obszary płatków (płatek leśny, płatek różany, płatek kwiatowy, płatek cebulkowy) są zagospodarowane odmienną roślinnością. Jest jeszcze płatek gier dydaktycznych typu światowid z domkami dla owadów, tabliczkami z gatunkami owadów i ptaków chronionych. Ciekawym  elementem zagospodarowania obszaru płatka kwiatowego jest ul dydaktyczny przybliżający biologiczne tajniki życia rodziny pszczelej. Wolne przestrzenie między płatkami wypełnia trawa. Na istniejącej skarpie wyodrębniliśmy obszary, które zagospodarowaliśmy  różnymi gatunkami roślin i ich odmian : róże, hortensje, floksy.

W zachodniej części skalniaka stworzyliśmy  ptasi raj stanowiący naturalne miejsce dla życia ptaków. W obszarze  ptasiego raju będzie środowisko przyjazne dla rozwoju ptaków. Posadziliśmy brzozy, sosnę, jodłę, dąb, buk, olchę, lipę klon, jarzębiny. Wyposażeniem są poidełka – karmniki, a w przyszłości planujemy wyposażyć teren także w budki lęgowe.

Atrakcją ogródka jest wodotrysk w obiegu zamkniętym - fontanna. Osobliwościami   pojedyncze egzemplarze oryginalnych  roślin: cesarskie drzewko, perełkowiec japoński, dawida chińska. W północno-zachodniej części ogrodu wyodrębniono miejsce na dydaktyczne poletko warzywno-owocowe. Część ogrodu stanowi aneks wypoczynkowo – rekreacyjny, w którym są ławki, kosze i stoły wraz z parasolem kokosowym. Ta cześć ogrodu będzie wykorzystywana na zajęcia dydaktyczne: obserwacje, pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi - wykłady, prelekcje, pokazy.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że ogródek będzie stanowił atrakcję zarówno dla uczniów jak i dla mieszkańców.

FUNDACJA ORANGE

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie bierze udział w programie Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem tego programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocja ich wykorzystania tak, aby biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Pozyskane środki zostały przeznaczone na opłatę abonentową za Internet. Z tego tytułu biblioteka zobowiązuje się   do bezpłatnego udostępniania Internetu w swojej placówce.

 

Gerwazego, Protazego, Sylwii