Aktualności

Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu

          WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

  działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz 1536 ), oraz Uchwały Nr XIV/120/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 października 2012 r  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r .
 
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:
-                organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,
-                organizację własnych imprez sportowych,
-                opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.
( przewidywana kwota dotacji wynosi 10.000,-)
TERMIN  REALIZACJI W/W ZADANIA:
Zadanie realizowane w okresie od  01 sierpnia 2013r  do 20 grudnia 2013r
OGÓLNE  WARUNKI  REALIZACJI  W/W ZADANIA
1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.
2.      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania. ( DzU. Nr 6, poz 25 )
3.      Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.
 
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT
 
Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 09.07. 2013 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS  NA  ZADANIE  Z  ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.
 
WYMOGI  FORMALNE  OFERTY:
 
1.      Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.
 
2.      Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
 
 
 
Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:
-          szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-          termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
-          kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,
-          informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,
-          informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
-          deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
Do oferty w formie załączników należy dołączyć:
 
-          aktualny statut organizacji pozarządowej,
-          aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
-          zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,
-          inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
 
TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERTY:
 
1.      Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 10 lipca 2013 roku o godz 8.30 biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność oferty z zadaniem konkursu,
-          doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,
-          przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,
-          dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
-          dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.
2.      Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.
3.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 lipca 2013 r
 
OFERTY  WADLIWE  ALBO  NIEKOMPLETNE  POZOSTAWIA  SIĘ  BEZ  ROZPATRZENIA
 
Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)
 

 

  Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

Data Opublikowania: 24/06/2013

Czytaj więcej

Informacja dla rolników.

W związku ze stratami w uprawach poniesionymi w wyniku ujemnych skutków przezimowania – wymarznięcia w 2012 roku  proszę  o zgłaszanie szkód w Urzędzie Gminy  w  Bedlnie, I piętro, pokój nr 28 do  dnia  10.04.2012 r.

 

Data Opublikowania: 02/04/2012

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii