Aktualności

Data Opublikowania: 20/12/2018

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów – I poł. 2019 rok

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

2019

I

II

III

IV

V

VI

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Odpady Komunalne

2 / 30

27

27

25

22

19

Selektywna - żółte worki

15

12

12

9

7

4

Selektywna - niebieskie worki

 

12

 

 

7

 

Selektywna - zielone worki

 

12

 

9

 

4

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywał się będzie w formie tzw. ”wystawki” 04/03/2019r.

Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 25/04/2019, 22/05/2019, 19/06/2019.

 

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu   przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.

 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka

Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

 

Data Opublikowania: 20/12/2018

Czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU

Gmina Bedlno planuje  złożyć w 2019 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na  dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych  na terenie Gminy Bedlno.

 

W związku z powyższym właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których: zalega azbest składowany luzem  lub planowana jest wymiana pokrycia dachowego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Bedlnie o udzielenie dofinansowania na realizację  przedmiotowego zadania.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie do dnia 25 stycznia 2019r.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące  gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno,  będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców  wyniesie 100% kosztów  demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

                      Procedura realizacji zadania:

1) Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno.   Formularze wniosków dostępne będą  w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

2) Wnioskodawca  zostanie poinformowany    o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

3) Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa  zezwolenia). 

4) Termin  odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

5) Po zakończeniu  prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony  protokół odbioru wykonania zadania.  Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.

6) Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

                      Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

                      Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił  podmiotowi ich demontaż, usuwanie    i unieszkodliwienie.

 

                      Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

Data Opublikowania: 20/12/2018

Czytaj więcej

Informacja

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU

 

24 grudnia   2018 roku  (tj. poniedziałek )

 

URZĄD GMINY

BĘDZIE NIECZYNNY

 

 

Data Opublikowania: 10/12/2018

Czytaj więcej

Ogłoszenie - nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE


Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1260 z późniejszymi  zmianami)

                  Wójt  Gminy    Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

o  g  ł  a   s  z  a

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ  GMINY

Wymiar etatu:  pełny wymiar  czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także  korzystanie z pełni praw publicznych;

2.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  nieposzlakowana opinia;

4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.   Dz. U. z 2018r, poz. 1260 z późniejszymi  zmianami), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

6. umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

7. brak przynależności do partii politycznych;

8. wysoka kultura osobista;

9. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym;

10. wiedza w zakresie finansów i zamówień publicznych;

11. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz poszczególnych ustaw z nim związanych;

2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych

3. komunikatywność;

4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;

5. dobra znajomość specyfiki Gminy Bedlno.

6. prawo jazdy kat. B;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.kierowanie pracą urzędu;

2. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, statutu Gminy oraz projektów zmian w/w dokumentów ;

3. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

4. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w urzędzie i stosownych procedur, w tym ich wdrażanie;

5. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowanie urzędu i obsługą petentów;

6. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

7. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

8. przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

9. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy oraz projektów uchwał rady Gminy;

10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

11. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami;

12. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy;

13. nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych;

14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy);

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o braku  przynależności do partii politycznych;

- oświadczenie o dopełnieniu/bądź nie dopełnieniu* obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1388)  - wg wzoru określonego w załączniku do w/w ustawy;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie – pokój Nr 14  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy”  od poniedziałku do piątku w godzinach  730 do 1500 w terminie do dnia  14 grudnia  2018  roku  do godz. 10ºº

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 282 -14 - 20 ,

osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr- wew. 781.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. 

Otwarcie ofert i przeprowadzenie postępowania dokona komisja konkursowa  powołana przez Wójta Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.

  Otwarcie nastąpi w dniu 14 grudnia 2018  roku o godz. 11 00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.                                                                 

Wójt  Gminy

Józef  Ignaczewski

 

 

 

Data Opublikowania: 04/12/2018

Czytaj więcej

Antoniego, Henryki, Mariana