Aktualności

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie zaprasza mikroprzedsiębiorców na szkolenie w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT.

WTORKI Z JPK

 

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie zaprasza mikroprzedsiębiorców na szkolenie w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu – Kutno, ul. Troczewskiego 12, w każdy wtorek listopada 2017 r. (7.11, 14.11, 21.11 i 28.11) o godz. 11:00.

 

W trakcie szkolenia m.in. pokażemy, jak utworzyć i wysłać prawidłowy JPK_VAT, korzystając z  narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu przed wyznaczonym terminem:

-              pocztą elektroniczną:          us1005@ld.mofnet.gov.pl

-              telefonicznie:                                          24  355 62 10 lub 24  355 61 04, 24  355 62 05, 24  355 62 11

-              osobiście na stanowiskach Sali Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Kutnie.

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

Franciszek Boguszewski

 

Data Opublikowania: 06/11/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Bedlno 30 października 2017 roku ( tj. poniedziałek ) godz. 10:00

 

Sesja    odbędzie    się    w    sali    konferencyjnej    Urzędu    Gminy    w    Bedlnie  z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przedstawienie stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji.

4.     Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bedlno za  I półrocze 2017 roku.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a) dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych      w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok,

b)  zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020,

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego,

d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych,

e) poboru od osób fizycznych podatku rolnego,  podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno, 

g)  przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

h) uchylenia  Uchwały Nr XV/139/2017 Rady Gminy Bedlno w sprawie zmiany Uchwały  Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie:

1) określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych, 

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

i) zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie:

1) określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych,

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych,   

j) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Żeronicach w ośmioletnią szkołę podstawową,

k) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych w ośmioletnią szkołę podstawową,

l) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

ł) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie   w ośmioletnią szkołę podstawową.

6. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Bedlno.

7. Interpelacje i zapytania radnych.       

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.


 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                        Marian Dysierowicz

Data Opublikowania: 26/10/2017

Czytaj więcej

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

1234

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data Opublikowania: 16/10/2017

Czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU

Informuję, że Gmina Bedlno planuje złożyć w 2018 roku wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bedlno.

 

W związku z powyższym właściciele/użytkownicy nieruchomości, na których:

·                zalega azbest składowany luzem,

  lub

·                planowana jest wymiana pokrycia dachowego

mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Bedlnie o udzielenie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie od dnia 16 października 2017r. do dnia 29 grudnia 2017r.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Procedura realizacji zadania:

1.      Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

2.      Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

3.      Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia).

4.      Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

5.      Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu.

6.      Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

 

 

Data Opublikowania: 11/10/2017

Czytaj więcej

Głosowanie - w ramach budżetu obywatelskiego: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583”

 

 

 

 

Bedlno, dnia 27 września 2017r.

URZĄD GMINY BEDLNO

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Pragnę poinformować Państwa, iż Samorząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do realizacji w 2018 roku, w ramach budżetu obywatelskiego, zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych – Bedlno przy DW 583” (KOD ZADANIA - 185).

Zadanie to polegać ma na wykonaniu chodnika z kostki brukowej przy markecie DINO w miejscowości Bedlno po lewej i prawej stronie
w kierunku drogi krajowej nr 92 wraz z przejściem dla pieszych.

 

Jednak realizacja tej inwestycji uzależniona będzie od liczby głosów oddanych na to zadanie w głosowaniu mieszkańców Województwa.

 

Gorąco zachęcam więc wszystkich Państwa do oddawania głosów! Powodzenie realizacji tej inwestycji jest w rękach nas wszystkich i będzie służyć nam wszystkim – Mieszkańcom Gminy Bedlno!

Głosowanie odbywa się w dniach od 1 października 2017r.
do dnia 31 października 2017r. w następujący sposób:

  • Elektronicznie do dnia 31 października 2017r. poprzez stronę internetową  (aktywny link dostępny jest na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl )  

LUB

  • Osobiście do dnia 22 października 2017r poprzez wrzucenie karty do  głosowania do  urny w wyznaczonym punkcie, tj. Starostwo Powiatowe w Kutnie,
    ul. T. Kościuszki 16, górny hol budynku. W punkcie tym będą dostępne również karty do  głosowania.

UWAGA ! Karty do głosowania są dostępne również w Urzędzie Gminy Bedlno, Sekretariat, I piętro, pokój nr 14 lub u Sołtysa.

Zachęcam więc, aby składać wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017r.

LUB

·                Korespondencyjnie do dnia 22 października 2017r. – wysyłając wypełnianą kartę do  głosowania na  adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al.  Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z  dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

UWAGA!

Za  datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do  głosowania do  Urzędu Marszałkowskiego.

WAŻNE:

Głosować można tylko raz i oddać jeden głos!

 

W załączeniu przedstawiam Państwu ulotkę zachęcającą do głosowania, informację o sposobie głosowania oraz wzór karty do głosowania.

 

GORĄCO ZAPRASZAM I ZACHĘCAM
DO GŁOSOWANIA!

 

 

Z poważaniem,

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 03/10/2017

Czytaj więcej

Celiny, Ireneusza, Niny