Aktualności

Data Opublikowania: 10/03/2017

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

 

ZARZĄDZENIE Nr 15 /2017  WÓJTA GMINY BEDLNO
z dnia 08 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany KIERUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY BEDLNO ZWANYCH „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY BEDLNO NA LATA 2015 – 2025”

 

 

Data Opublikowania: 08/03/2017

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 08/03/2017

Czytaj więcej

UWAGA! Badania dla osób w wieku 19-39 i dla seniorów 70+

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BEDLNO,

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA BEZPŁATNE BADANIA

w ramach Programu PL13

  „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

 

W imieniu Powiatu Kutnowskiego zapraszam mieszkańców Gminy Bedlno na bezpłatne badania kardiologiczne wykonywane w ramach projektu PL13 pn.„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”.

Powiat Kutnowski pozyskał pod koniec ubiegłego roku dodatkowe środki, które pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków budżetu państwa. Dzięki tym funduszom zostaną przeprowadzone pogłębione badania kardiologiczne, które stanowią rozszerzenie projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” w ramach Programu PL13.

W ramach rozszerzenia projektu zapraszamy osoby od 19 do 39 lat (zrzeszone w klubach, organizacjach lub drużynach sportowych lub zagrożone otyłością) oraz osoby po 70 roku życia. W ramach projektu gwarantujemy szeroki pakiet badań morfologicznych oraz wizytę u kardiologa, który wykona EKG oraz Echo serca i w przypadku wykrycia nieprawidłowości zleci dalsze specjalistyczne badania oraz wizytę u angiologa bądź neurologa.

UWAGA  !
Badania adresowane są do osób w wieku 19-39 a także osób po 70. roku życia.

 
Udział w projekcie jest podzielony, podobnie jak poprzednio, na kilka etapów. Pierwszy to badania laboratoryjne. Następnie uczestnicy – pacjenci kierowani będą na konsultację kardiologiczną. Na podstawie przekazanych wcześniej wyników badań laboratoryjnych, a także wywiadu medycznego lekarz w razie konieczności będzie mógł zadecydować o dalszym postepowaniu diagnostycznym i skierować na takie badania jak: próba wysiłkowa, Echo serca, czy USG Doppler naczyń (tętnice szyjne lub kończyny dolne). W dalszej kolejności pacjenci będą również mogli skorzystać z konsultacji z innymi specjalistami – neurologiem i angiologiem.

Całość zakończy się konsultacją z kardiologiem.

  W celu uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Deklarację uczestnictwa dla Beneficjentów projektu

„Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie”:

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców spełniających wymienione wcześniej kryteria zapraszamy Urzędu Gminy w Bedlnie (Sekretariat, I piętro, pokój nr 14 w godz. 7:30 – 15:30) w celu wypełnienia deklaracji lub do Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Kościuszki 16 (I piętro, pokój nr 18, w godzinach 8.00-15.00) w terminie do 10 marca 2017r.
Na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie PL13 będą Państwo kwalifikowani do badań.

 

UWAGA! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Wszystkie badania wykonywane są bezpłatnie, szybko i solidnie.

   

Wójt Gminy Bedlno

/-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 07/03/2017

Czytaj więcej

Ogłaszenie na realizację zadania publicznego w zakresie: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego". 03-03-2017

    WÓJT   GMINY   BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r , poz 1817 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XII /109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-                 organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-                 organizację własnych imprez sportowych,

-               opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

( przewidywana kwota dotacji wynosi 20.000,- )

Środki wydatkowane na w/w zadanie w roku 2016 – 50.000,-

 

TERMIN   REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od   03 kwietnia 2017 r   do 31 maja 2017 r

 

OGÓLNE   WARUNKI   REALIZACJI   W/W ZADANIA ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.       W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.       Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz U. z 2016 r, poz 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r )

3.       Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r, poz 1817.z późn.zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN   SKŁADANIA   OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 27.03. 2017 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS   NA   ZADANIE   Z   ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

   

WYMOGI   FORMALNE   OFERTY:

 

1.       Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.       Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-           szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-           termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-           kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-           informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-           informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-           deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-           aktualny statut organizacji pozarządowej,

-           aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-           aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-           inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

1.       Oferty   rozpatrzy   komisja   konkursowa w dniu 28 marca 2017 roku o godz 9.00 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-           doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-           przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-           dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-           dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.       Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.       Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 marca 2017 r

   

W ROKU BIEŻĄCYM NIE REALIZOWANO ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU, CO W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.

W ROKU POPRZEDNIM ZREALIZOWANO ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU.

WARTOŚĆ DOTACJI W 2016 ROKU – 50.000,-

 

 

OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ   ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

                                      Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach


 

 

Bedlno, dn. 03 marca 2017 roku

Data Opublikowania: 03/03/2017

Czytaj więcej

Gabrieli, Marka, Seweryna