Aktualności

OTRZYMALIŚMY ZWROT ZA REMONT CHODNIKA W PNIEWIE

W dniu 11 stycznia b.r do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 81.556,- jako refundacja kosztów remontu chodnika w Pniewie.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

BUDŻET GMINY BEDLNO

Dochody i wydatki Gminy Bedlno wynoszą 14.580.505 zł, wypracowana nadwyżka budżetowa
  z lat ubiegłych  do podziału to 1.800.000,- .
  Podział nadwyżki budżetowej dokonany zostanie na sesji w miesiącu kwietniu.

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

ROBOTY PUBLICZNE W GMINIE BEDLNO

Na wniosek Wójta Gminy Bedlno Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie przyznał 30 miejsc na prace w ramach robót publicznych w 2013 roku .

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Gmina Bedlno podpisała dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na remonty świetlic wiejskich.
Na dofinansowanie zadania „ Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” została podpisana umowa w dniu 4 stycznia 2013 roku. Kwota dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 22.870,02 ogółem środki przewidziane w budżecie : 36.129,40

Data Opublikowania: 28/03/2013

Czytaj więcej

Program Słoneczna Gmina

CEL PROGRAMU

Program „Słoneczna Gmina” działa od 2008 roku i prowadzony jest przez fundację SOL z siedzibą w Poznaniu.

 

Data Opublikowania: 26/01/2013

Czytaj więcej

Alfreny, Rufina, Wincentego