Aktualności

WAŻNE PRZYPOMNIENIE - Informujemy o terminach odbioru odpadów prowadzonych przez TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. z Kutna w 2015 roku.

Przypominamy,  że  do dnia 31 grudnia 2014 roku  należy uiścić  opłaty  za odpady komunalne za m-c listopad i grudzień 2014 roku oraz za zaległe miesiące.
Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nieruchomościach zamieszkałych  można dokonać:  gotówką w  kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie (24 9021 0008 0010 6454 2000 0003) lub u sołtysa.
Właściciele (zarządcy, użytkownicy, inne podmioty władające nieruchomością), którzy do tej pory nie uregulowali należności lub uregulowali należności częściowo, powinni dokonać wpłat jak najszybciej, ponieważ zostaną naliczone odsetki od niezapłaconych należności i doliczone  koszty upomnień.

 

Data Opublikowania: 18/12/2014

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich

Bedlno, dn. 20.08.2014r.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców gminy na spotkanie  ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 03 września 2014r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna, parter) w godz. 10:00 – 14:00. Szczegółowe informacje na temat spotkania, zakresu usług świadczonych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zamieszczone są w załączeniu do niniejszego pisma. Spotkanie to ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Wzór formularza zgłoszenia na konsultacje zamieszczony jest w załączniku do pisma, jest możliwy do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14, I piętro) oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl .

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Bedlnie  (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem www.bedlno.pl .

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania  z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

/-/mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Data Opublikowania: 22/08/2014

Czytaj więcej

Konkurs „Grant na lepszy start”

Centrum OPUS zaprasza młode organizacje pozarządowe (do 18 miesięcy od rejestracji w KRS i budżetem nie przekraczającym 25 tys. rocznie) oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu Miasta Kutno i powiatu kutnowskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Grant na lepszy start” .

Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Tadeusza Kościuszki 16.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną szczegółowe zasady przyznawania mikrodotacji, przedstawiona zostanie dokumentacja (regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie)  niezbędna do ubiegania się o środki finansowe.

Kontakt: 502  570  822 ; aolejniczak@opus.org.pl

 

 

Data Opublikowania: 14/08/2014

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 02/08/2014

Czytaj więcej

ZŁOTE GODY

W dniu 2 lipca 2014 roku o godz.11:00 w sali ślubów Urzędu Gminy Bedlno odbyła się uroczystość wręczenia medali dla par, które wspólnie przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. Dostojni Jubilaci to: Krystyna i Stanisław Morawscy, Janina i Leszek Gandziarkowie, Anna i Witold Ługowscy, Alicja i Maciej Łukaszczykowie, Helena i Jan Rzymscy, Stanisława i Jan Baranowscy, Henryka i Julian Kowalscy, Kazimiera i Eugeniusz Miziołek. Uroczystość, tak jak ponad 50 lat temu rozpoczęto Marszem Mendelsona, po którym Wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach skierował w swoim przemówieniu ciepłe słowa do Jubilatów. Kolejnym elementem spotkania było wręczenie odznaczeń przez Wójta Gminy Bedlno Krzysztofa Kołacha w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po wręczeniu medali i pamiątkowych dyplomów wzniesiono toast lampką szampana i tradycyjnym „sto lat”, po czym wszyscy zasiedli do stołu ze słodkościami. Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli wziąć udział w uroczystości.

 

Gratulujemy parom tak pięknego jubileuszu i życzymy dalszego trwania w związku w pełnym zdrowiu.

 

INFORMACJA Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku co najmniej 50 lat.Pary małżeńskie mieszkające na terenie Gminy Bedlno, które brały ślub poza terenem przynależnym do Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie w celu otrzymania medalu za 50- lecie pożycia małżeńskiego zobowiązane są złożyć do USC w Bedlnie wniosek wraz z aktualnym odpisem aktu małżeństwa z USC, w którym zawarte było małżeństwo.

 

Data Opublikowania: 01/08/2014

Czytaj więcej

Bony, Horacji, Jerzego