Aktualności

OR KRUS w Łodzi informuje:

1.      Umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o  świadczenie usług, do  których  stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od  1  stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w   zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i  domowników możliwość:

·                objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS za okresy przypadające przed dniem 1  stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z  tego ubezpieczenia w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w  ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

·                dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, w  okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w  ZUS z  tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do  rady nadzorczej.

Warunkiem objęcia u.s.r. z okresem wstecznym lub też dalszego podlegania u.s.r. jest:

·              podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy

·                nie przekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z w/w tytułów, odpowiadającego połowie minimalnego wynagrodzenia za prace,

·                złożenie wniosku o objęcie u.s.r. w okresie wykonywania umowy zlecenia i innych w/w umów w jednostce KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r. 

2.      Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie

Rolnikom przypominamy, że:

·                każda osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik, małżonek rolnika, domownik), który podlega ubezpieczeniu w ZUS lub posiada ustalone prawo do renty lub emerytury może być objęta w KRUS dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, co pozwoli na ewentualne nabycie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; w związku z dużą liczbą zagrożeń występujących w pracy rolnika oraz dużą liczbą wypadków, którym ulegają rolnicy, zachęcamy do składania wniosków o objęcie takim ubezpieczeniem. Składka kwartalna na ubezpieczenie wypadkowe to w chwili obecnej 42 zł od jednej osoby;

·                każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o  powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej ma obowiązek ustawowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu; rolnicy do ubezpieczenia społecznego rolników powinni zgłaszać się niezwłocznie po spełnieniu powyższych warunków – pozwoli to na uniknięcie obowiązku płacenia odsetek od należności składkowych za okresy wstecznego ubezpieczenia oraz osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do nabycia uprawnień do świadczeń m.in. emerytalno-rentowych z KRUS.

 

3.      Bezpłatna rehabilitacja w Centrach KRUS

 

KRUS zachęca rolników i domowników do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7 Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawą skierowania na  rehabilitację stanowić może wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z  kompletem badań (druk wniosku dostępny jest u lekarzy leczących, w  Placówkach Terenowych KRUS i  na stronie www.krus.gov.pl). Koszty związane z 21-dniowym pobytem i    przejazdem do  Centrum Rehabilitacji Rolników ponosi KRUS

Data Opublikowania: 13/04/2015

Czytaj więcej

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE OD 1 MAJA 2015r.

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:

  •   Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny6,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc;
  •   Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 9,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc.

Najbliższe terminy wpłaty:

  •   Za marzec i kwiecień – w terminie do 15 maja 2015r. – „stare stawki” (5,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 8,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane  w sposób nieselektywny);
  •   Za maj, czerwiec, lipiec, sierpień – w terminie do 15 września 2015r. – „nowe stawki” (6,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny  oraz 9,00 zł za jednego mieszkańca, za jeden miesiąc, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny).

 

Data Opublikowania: 03/04/2015

Czytaj więcej

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Od 1 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia w Urzędzie Gminy w Bedlnie można składać wnioski do Wójta Gminy Bedlno, które będą dawały możliwość skorzystania z dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wszelkie informacje na ten temat oraz formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) oraz na stronie internetowej.

.

Data Opublikowania: 02/04/2015

Czytaj więcej

ZADBAJMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK NA SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy: Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.
Apelujemy do mieszkańców, aby właściwie wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji i pozbywali się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie poboczy dróg, rowów, lasów, zadrzewień, przystanków, placów i tworzenie dzikich wysypisk śmieci. Informujemy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi:
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...

W przypadku stwierdzenia obecności bądź śladów gryzoni należy natychmiast przeprowadzić deratyzację, a dodatkowo w pomieszczeniach dezynfekcję.

Data Opublikowania: 02/04/2015

Czytaj więcej

INFORMACJA - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W związku problemami dotyczącymi dostarczania przesyłek przez doręczyciela – Firmę InPost zwracam się z prośbą do wszystkich Państwa – Mieszkańców Gminy Bedlno o dopełnienie obowiązków każdego właściciela nieruchomości zabudowanej tj. :
1.      Zgodnie z przepisem Art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 193, poz. 1287 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów
  i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczania
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Ponadto, w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu – stosownie do art. 47b ust.4 ww. ustawy. Jednocześnie przepis art. 47b ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, iż na ww. tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
Ponadto, Art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 46 poz. 275 z późn. zm.) stanowi,
że: „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy
lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
2. Art. 40.1. ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe  (Dz. U. z 2012r. poz. 1529)  mówi o obowiązku posiadania skrzynek oraz opłat za brak skrzynki.
Oto fragmenty ustawy dotyczące obowiązku posiadania skrzynek oraz opłat za brak skrzynki pocztowej:
Art. 40. 1. Właściciel lub współwłaściciele:
1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku
  lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

Art. 127. 1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40.
2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków,
o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze
pod uwagę stopień szkodliwości czynu.
4. Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
Art. 128. 1. Kary pieniężne wymierza Prezes UKE, w drodze decyzji.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania, a szczególnie umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z właściwym numerem nieruchomości, właściwą nazwą miejscowości oraz zamontowanie skrzynek pocztowych pozwolą zapobiec problemom związanym z doręczaniem przesyłek przez firmę InPost,
  ale także przez innych dostawców oraz kurierów.  
 


Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego

Katarzyna Golis

Data Opublikowania: 02/04/2015

Czytaj więcej

Emila, Neleny, Romy