Aktualności

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Kutno, 14 maja 2015 roku

 

Szanowni Państwo

 

Starostwo Powiatowe w Kutnie w dniach od 14 maja 2015 r. do dnia   29 maja 2015   r.  zaprasza organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu kutnowskiego
do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uprzejmie informujemy, że  Projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu kutnowskiego oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.kutno.pl/dokumenty/5765 oraz na tablicy ogłoszeń ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

Propozycje zmian wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać w terminie do dnia 29 maja
2015 roku na druku formularza konsultacyjnego
pocztą lub elektronicznie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kutnie, 99 – 300 Kutno ul. Kościuszki 16; oswiata@powiatkutno.eu.

Mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy osobiście będą chcieli wypowiedzieć się o projekcie uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 29 maja 2015 roku o godz. 1630 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

W ramach spotkania konsultacyjnego postaramy się również przybliżyć planowane do wdrożenia nowe instrumenty współpracy Powiatu Kutnowskiego   z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kutnowskiego oraz z mieszkańcami naszego powiatu.
O inicjatywie lokalnej, „małych dotacjach” a także o regrantingu rozmawiać z Państwem będą eksperci w zakresie wdrożeń projektu: Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych, realizowanym w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, panowie: Pan Jan Bereza oraz  Pan Tomasz Kucharski, z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 

Data Opublikowania: 21/05/2015

Czytaj więcej

Wybory do Izb Rolniczych 2015 - OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 14

w Bedlnie

z dnia 11 maja  2015 r.

 

Na podstawie art. 27, ust. 5 ustawy o izbach rolniczych    i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych      z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do  wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień    31 maja 2015r. w  dwumandatowym    okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy   Bedlno zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

     

1.      Górczyński Andrzej Robert

  wiek  - 40 lat, wykształcenie – wyższe, zawód -  rolnik, ekonomista,

miejsce zamieszkania - Wola Kałkowa 16 99-311 Bedlno

     

2.      Olejniczak Konrad Eugeniusz

wiek - 44 lata, wykształcenie -  średnie, zawód - rolnik,

miejsce zamieszkania  - Józefów 7  99-311 Bedlno

             

             


  Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Anna Łąpieś

Data Opublikowania: 13/05/2015

Czytaj więcej

Informacja o funduszach europejskich

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców Gminy na spotkanie   ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich organizowane w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkanie zaplanowane jest na dzień 22 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie (sala konferencyjna, parter) w godz. 10:00 – 13:00.   Dodatkowe informacje na temat spotkania zamieszczone są w załączeniu do niniejszego pisma. Spotkanie to ma odbywać się na zasadzie indywidualnych konsultacji. Formularz zgłoszenia na konsultacje zamieszczony jest w załączniku do pisma, jest także możliwy do pobrania w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 14, I piętro) oraz na stronie internetowej gminy pod adresem www.bedlno.pl .

Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy w Bedlnie   (sekretariat, pokój nr 14, I piętro), na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie oraz na stronie internetowej gminy, pod adresem www.bedlno.pl .

 

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do skorzystania z konsultacji i pozyskania interesujących Państwa informacji dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 

WÓJT GMINY BEDLNO

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Data Opublikowania: 15/04/2015

Czytaj więcej

OR KRUS w Łodzi informuje:

1.      Umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o  świadczenie usług, do  których  stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od  1  stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w   zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i  domowników możliwość:

·                objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS za okresy przypadające przed dniem 1  stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z  tego ubezpieczenia w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w  ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

·                dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, w  okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w  ZUS z  tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do  rady nadzorczej.

Warunkiem objęcia u.s.r. z okresem wstecznym lub też dalszego podlegania u.s.r. jest:

·              podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy

·                nie przekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z w/w tytułów, odpowiadającego połowie minimalnego wynagrodzenia za prace,

·                złożenie wniosku o objęcie u.s.r. w okresie wykonywania umowy zlecenia i innych w/w umów w jednostce KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r. 

2.      Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie

Rolnikom przypominamy, że:

·                każda osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik, małżonek rolnika, domownik), który podlega ubezpieczeniu w ZUS lub posiada ustalone prawo do renty lub emerytury może być objęta w KRUS dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, co pozwoli na ewentualne nabycie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; w związku z dużą liczbą zagrożeń występujących w pracy rolnika oraz dużą liczbą wypadków, którym ulegają rolnicy, zachęcamy do składania wniosków o objęcie takim ubezpieczeniem. Składka kwartalna na ubezpieczenie wypadkowe to w chwili obecnej 42 zł od jednej osoby;

·                każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o  powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej ma obowiązek ustawowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu; rolnicy do ubezpieczenia społecznego rolników powinni zgłaszać się niezwłocznie po spełnieniu powyższych warunków – pozwoli to na uniknięcie obowiązku płacenia odsetek od należności składkowych za okresy wstecznego ubezpieczenia oraz osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do nabycia uprawnień do świadczeń m.in. emerytalno-rentowych z KRUS.

 

3.      Bezpłatna rehabilitacja w Centrach KRUS

 

KRUS zachęca rolników i domowników do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7 Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawą skierowania na  rehabilitację stanowić może wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z  kompletem badań (druk wniosku dostępny jest u lekarzy leczących, w  Placówkach Terenowych KRUS i  na stronie www.krus.gov.pl). Koszty związane z 21-dniowym pobytem i    przejazdem do  Centrum Rehabilitacji Rolników ponosi KRUS

Data Opublikowania: 13/04/2015

Czytaj więcej

Bony, Horacji, Jerzego