Aktualności

Program „ Na Własne Konto” - realizowany w Gimnazjum w Bedlnie

Urząd Gminy Bedlno informuje że od dnia 27.01.2014 r. w Gimnazjum w Bedlnie realizowany jest Program „ Na Własne Konto”.

„ Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów  z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą  jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  W ramach programu  21 uczniów uczestniczy w dodatkowych  zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych  tj. od 27 stycznia    do 31 stycznia 2014 r. uczestnicy  programu poznają  podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu  umożliwiają im lepszy start  w dorosłe życie.

  Podczas  II semestru  uczniowie wykorzystują  zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową  -  młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej  oraz mini biznes  plan jej wydania.

  Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

 
Celem programu „ Na Własne Konto   jest :

  • poszerzenie  wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki życiowej,
  • zmniejszenie dysproporcji   w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program  „ Na Własne Konto” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi  „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

 

Data Opublikowania: 27/01/2014

Czytaj więcej

1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego.

 

. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2014 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

 

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

 

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

 

Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje od 13 stycznia do 11 lutego 2014 roku.

 

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 100%. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 150  000 złotych.

 

W związku z ogłoszonym konkursem Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania
o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się 17 stycznia br.
o godz. 12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8.

 

W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć. 

 

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne  dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

Data Opublikowania: 15/01/2014

Czytaj więcej

INFORMACJA O ODPADACH KOMUNALNYCH - HARMONOGRAM NA 2014 ROK

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywał się będzie z wyznaczonych punktów uzgodnionych z Urzędem Gminy w dniu 19/09/2014

Data Opublikowania: 09/01/2014

Czytaj więcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Gminie Bedlno.

 

Temat Finału: „Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej Seniorów”

Przy Gimnazjum w Bedlnie został utworzony sztab: numer sztabu 003112 

Data Opublikowania: 08/01/2014

Czytaj więcej

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

W Urzędzie Gminy Bedlno odbyło się spotkanie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Data Opublikowania: 16/12/2013

Czytaj więcej

Antoniego, Henryki, Mariana