Aktualności

Ewidencja Działalności Gospodarczej - UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przedsiębiorcy, którzy figurują w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bedlno, których wpis dokonany został przed dniem 1 stycznia 2008 r. i nie został po tym czasie zmieniony - proszeni są o zaktualizowanie swoich wpisów w ewidencji zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności tj. (PKD 2007).

Data Opublikowania: 08/07/2011

Czytaj więcej

Dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2017 roku”

 

 

 

 

  Informujemy, że w związku z Umową nr 243/OZ/D/2017 zawartą dn. 16 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Bedlno, Gmina Bedlno otrzyma dotację na dofinansowanie zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2017 roku” do kwoty 63.243,00 zł (nie więcej niż 80% wartości kosztu całkowitego zadania, w tym: dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 35.574,00 zł, dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 27.669,00 zł).

Całkowity koszt zadania: 79.054,55 zł.


W wyniku realizowanego zadania planowane

jest unieszkodliwienie 174,144

Mg wyrobów zawierających azbest

w postaci płyt azbesto-cementowych.


 

Strony internetowe instytucji dotujących zadanie:

http://nfosigw.gov.pl/

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Data Opublikowania: 29/08/2017

Czytaj więcej

Informacja dla rolników.

W związku ze stratami w uprawach poniesionymi w wyniku ujemnych skutków przezimowania – wymarznięcia w 2012 roku  proszę  o zgłaszanie szkód w Urzędzie Gminy  w  Bedlnie, I piętro, pokój nr 28 do  dnia  10.04.2012 r.

 

Data Opublikowania: 02/04/2012

Czytaj więcej

Antonii, Ignacego, Wiktora