Aktualności

XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 26 czerwca 2019 roku.

Spotkanie ma na celu prezentację oraz popularyzację, w ramach zasady nauka-praktyce, badań prowadzonych w Zakładach Naukowych Instytutu Ogrodnictwa. Podczas pokazów i  demonstracji doświadczeń uczestnikom zostaną przedstawione nowości technologiczne, odmianowe, nowoczesne metody efektywnej produkcji oraz inne przydatne praktyce wyniki projektów badawczych z zakresu sadownictwa i  warzywnictwa, w tym Programów Wieloletnich MRiRW. Dzień Otwartych Drzwi będzie okazją do wymiany poglądów pomiędzy sadownikami, producentami warzyw, pracownikami z  różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicielami służb doradczych i firm pracujących na potrzeby ogrodnictwa (szczegóły na stronie  www.inhort.pl).

W tym roku podczas Dnia Otwartych Drzwi odbędzie się również konferencja „Problemy nawadniania i  fertygacji  w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód” zainicjowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konferencja ta jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu realizowanego przez Fundację jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu ”Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W programie tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi przewidujemy również:

-                zwiedzanie doświadczeń w grupach tematycznych w Sadzie Doświadczalnym IO w  Dąbrowicach oraz na polach doświadczalnych upraw warzywniczych w  Skierniewicach;

-                przegląd kwater gatunkowych;

-                poradnictwo prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa;

-        panoramę firm oferujących sprzęt, środki produkcji i usługi:

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Michał Czapnik

Zakład Upowszechniania i Promocji

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 

46 834 52 48 | 500 095 978

michal.czapnik@inhort.pl

 

Data Opublikowania: 06/06/2019

Czytaj więcej

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2019.

Łódź, 3 czerwca 2019 r.

                  BW-III.0230.2.2019

 

Panie i Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast oraz Starostowie

z województwa łódzkiego

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z kolejną, XVI edycją Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do Konkursu w następujących kategoriach:

- Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,

- Mikro i małe przedsiębiorstwo,

- Gospodarstwo rolne,

- Innowacyjność.

 

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za ich wkład w  unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu. Nagroda sprzyja także prezentacji i promocji działań prowadzących do sukcesów gospodarczych jej uczestników.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Nagroda ma charakter honorowy. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2019. Wybrany i wypełniony wniosek (wnioski w załączeniu) należy przesłać do dnia 15 lipca 2019 roku w formie  elektronicznej na poniższy adres:

ngwl@lodz.uw.gov.pl

Będę także zobowiązany za rozpowszechnienie informacji o Konkursie zainteresowanym podmiotom z terenu Państwa regionów.

W razie pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody:

Maja Wasilewska, tel. (42) 664-15-60; email: maja.wasilewska@lodz.uw.gov.pl,

Ewa Grabowicz,      tel. (42) 664-15-00; email: ewa.grabowicz@lodz.uw.gov.pl

Marcin Binasiak,    tel. (42) 664-20-19; email: marcin.binasiak@lodz.uw.gov.pl

 

 

z wyrazami szacunku

 

DYREKTOR BIURA WOJEWODY

Tobiasz Bocheński

 

Data Opublikowania: 06/06/2019

Czytaj więcej

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

 

 

 

 

RG.0001.1.2019                                                                                                                                              Bedlno, dn. 05 czerwca 2019 r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

 

W sposób zwyczajowo przyjęty informuję o rozpoczęciu procedury naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Gminy w Bedlnie   z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Kutnie 2 ławników w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach
  z zakresu prawa pracy,

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

  Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 28 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Urzędzie Gminy Bedlno   pokój nr 14, w godzinach 7:30 – 15:30.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy–
www.bedlno.pl
oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Kinga Włodarczyk - tel. 282-17-71.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    Anna Ratajczyk

 

Data Opublikowania: 06/06/2019

Czytaj więcej

Gerwazego, Protazego, Sylwii