Aktualności

ZMIANA PRAWA W ZWIĄZKU Z PTASIĄ GRYPĄ

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. weszło  w życie  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), które uchyliło poprzednie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczące  ptasiej grypy. Nowe rozporządzenie  wprowadza zmiany w zakazach i nakazach obowiązujących hodowców drobiu i  inne osoby utrzymujące ptaki.

 

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem :

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1)  zwiększonej śmiertelności;

2)  znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3)  objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4)  duszności;

5)  sinicy i wybroczyn;

6)  biegunki;

7)  nagłego spadku nieśności.


   

Od  dnia    6 kwietnia 2017r. zniesiony został  nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych oraz zakaz organizowania targów wystaw i pokazów z udziałem ptaków oraz ich sprzedaży na targowiskach.

 

Zgłoszenia  utrzymywania drobiu lub innych ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych) należy dokonać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno.

Druki zgłoszenia można pobrać ze stron: www.piw.kutno.pl lub www.bedlno.pl albo w siedzibie  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii w Kutnie lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28).

 

 

Data Opublikowania: 11/04/2017

Czytaj więcej

DARMOWA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

WÓJT GMINY BEDLNO SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY DO SKORZYSTANIA ZE SPRZĘTU ROWEROWEGO WYPOŻYCZONEGO W RAMACH CENTRUM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIAŁAJĄCEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY  W BEDLNIE

 

 

Wypożyczalnia rowerów czynna jest
od 01 kwietnia do 31 października 
od poniedziałku do  piątku
w godz. 7:30 - 19:00
Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie
Bedlno 28 A
tel. 24 282 10 36

Data Opublikowania: 07/04/2017

Czytaj więcej

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok - wersja *.pdf

Data Opublikowania: 31/03/2017

Czytaj więcej

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Kutnie w dniu 1 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie,

w imieniu własnym i pracowników, serdecznie zaprasza na "Dzień Otwarty", który zostanie zorganizowany w sobotę, 01 kwietnia w godzinach od 900 do 1300.Pełniący dyżur pracownicy urzędu będą służyć pomocą i informacją

w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań podatkowych za 2016r.

W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne w  tradycyjnej formie lub wysłać e-PITa przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem systemu e-deklaracje lub usługi wstępnie wypełnionego zeznania (PFR), złożyć elektroniczny wniosek o  sporządzenie zeznania PIT-WZ.

W dniu 01 kwietnia kasa urzędu będzie czynna w godzinach 900-1300.


 

Serdecznie zapraszamy


 

 

Data Opublikowania: 28/03/2017

Czytaj więcej

Balladyny, Lilli, Mariana