Aktualności

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

INFORMACJA

  Gmina Bedlno informuje, że zapisy do

Szkoły Podstawowej w Bedlnie

do klas I- VII i oddziału przedszkolnego

odbędą się   w dniach   1. 03. - 31. 03. 2017 r.

w godzinach 8:00- 16:00.

Zapisu dziecka ( wypełnienia karty zgłoszenia) można dokonać w:

1.    Sekretariacie Gimnazjum w Bedlnie – I piętro, pokój nr 14 - sekretarz Teresa Wawer;

2.  Urzędzie Gminy Bedlno – I piętro pokój nr 24 – kierownik Magdalena Gawrońska  /w godzinach 11:00- 15:30/

 

Data Opublikowania: 28/02/2017

Czytaj więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW SPRAWIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU

 

Bedlno, 27.02.2017r.

 

 

Mieszkańcy Gminy Bedlno

 

  Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w 2017 roku można skorzystać z dofinansowania na realizację zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Bedlno.

 

Do korzystania z dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty (osoby fizyczne wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), posiadające nieruchomości na terenie gminy Bedlno, będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości bądź posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy w Bedlnie dn. 10 października 2014r. „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” dofinansowanie dla mieszkańców wyniesie 100% kosztów demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, przy udziale pozyskanych przez Gminę środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odbierany będzie również azbest składowany luzem na posesjach, jednak Gmina nie pokrywa wówczas kosztów demontażu.

 

Procedura realizacji zadania:

 1. Planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z pisemnym wnioskiem do Wójta Gminy Bedlno. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Bedlnie od dnia 27 lutego 2017 roku do dnia 7 marca 2017 roku. Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. nr 28) i na stronie internetowej pod adresem www.ugbedlno.bip.org.pl i www.bedlno.pl. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez te osoby.

 2. We wniosku należy podać m.in. ilość azbestu do odebrania wyrażoną w m2. W przypadku gdy azbest należy zdemontować z budynku do wniosku należy załączyć kserokopię zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno-budowlanego zezwalającej na wykonanie prac obejmujących usunięcie wyrobów zawierających azbest, lub wniosek o wydanie takiej decyzji.

 3. Właściwy pracownik Urzędu Gminy w Bedlnie zweryfikuje wniosek.

 4. Wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości) zostanie poinformowany o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji.

 5. Po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Bedlno zleci Wykonawcy wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (Wykonawca wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia).

 6. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem nieruchomości, z zachowaniem granicznych terminów określonych przez Gminę Bedlno.

 7. Odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Bedlno.

 8. Po zakończeniu prac na danej nieruchomości, zostanie sporządzony protokół odbioru wykonania zadania.

 9. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

 10. W budżecie Gminy Bedlno na rok 2017 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w wysokości 7 000, 00 zł (siedem tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków.

 11. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków budżetu Gminy, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości).

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. 28, tel. 24 2821761.

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Opublikowania: 27/02/2017

Czytaj więcej

Siłownia w Gminnym Osrodku Kultury w Bedlnie - terminarz na miesiąc marzec 2017 roku

SIŁOWNIA NIECZYNNA W DNIACH

 • 3 MARCA
 • 23 MARCA
 • 24 MARCA

 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

 

Dyrektor Gminnego  Ośrodka w Bedlnie

mgr Jolanta Rosół

Data Opublikowania: 27/02/2017

Czytaj więcej

Bezpieczny i Aktywny Senior w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych włączył się do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior", organizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie w tej sprawie z Elżbietą Rafalską minister rodziny pracy i polityki społecznej.

- To porozumienie jest ważne nie tylko dla resortu rodziny, ale dla wszystkich osób starszych. Polityka senioralna rządu jest związana z działaniami, które poprawią jakość życia osób starszych. Sprawią, że będą dłużej aktywne, poczują się bezpieczne, potrzebne, doceniane
i szanowane. Do jej realizacji szukamy ważnych partnerów
- mówiła na uroczystości podpisania porozumienia minister Elżbieta Rafalska i dodała: - Podpisanie dzisiejszego porozumienia nie jest przypadkiem. ZUS zawsze był sojusznikiem w zakresie polityki senioralnej.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wspierał i wspiera politykę senioralną państwa. My na co dzień mamy kontakt z dziesiątkami tysięcy seniorów, bo to ZUS dba o ich bezpieczeństwo finansowe, wypłacając zawsze na czas należne im świadczenie - podkreślała prof. Gertruda Uścińska, wskazując dodatkowo: - Podejmujemy też szereg działań, do których prawo nas nie obliguje, ale które służą naszym klientom w podeszłym wieku. Prowadzimy edukację w zakresie obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego
i rentowego, organizujemy Dni Seniora, systematycznie ograniczamy wszelkie bariery architektoniczne na naszych salach obsługi i tworzymy miejsca przyjazne seniorom.

Celem realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Bezpieczny Senior w woj. łódzkim

Każdy z oddziałów ZUS na terenie województwa łódzkiego  także dokłada swoją cegiełkę w zakresie dbania o bezpieczeństwo seniorów. Za każdym razem kiedy do Oddziałów dociera informacja o osobach podszywających się pod pracowników ZUS nachodzących emerytów w domu, alarmujemy o tym media i przestrzegamy by nie wpuszczać tych osób do domu. Podejmujemy także działania profilaktyczne wspólnie
z Policją.

W ramach Dni Seniora, Dni Osób z Niepełnosprawnością organizowanych
w I Oddziale ZUS w Łodzi, często goszczą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji
z Wydziału Ruchu Drogowego. Prowadzą prelekcje, ostrzegają przed tym jak unikać niebezpiecznych sytuacji np. podczas wyciągania pieniędzy z bankomatu czy też udzielają informacji co do przepisów, które obowiązują w ruchu drogowym.

  II Oddział ZUS w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli podpisał w 2013 r.
z
Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli porozumienie o   współpracy w  zakresie wykrywania, zapobiegania przestępstwom, naruszeniom prawa godzącym (…)
w uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Instytucje wymieniają się informacjami i ostrzegają wspólnie świadczeniobiorców przed zagrożeniami.

Ciekawym przedsięwzięciem wykazał się także Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, który we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz członkami Uniwersytetu III wieku w Tomaszowie Mazowieckim przygotował dla lokalnej telewizji program ostrzegający emerytów przed wpuszczaniem nieznajomych podszywających się pod pracowników ZUS do domu. Widowisko przygotowane wspólnie z Seniorami być może bardziej potrafiło przemówić emerytom do rozsądku, kiedy zobaczyli w jakich sytuacjach znaleźli się ich rówieśnicy i jakie sposoby wymyślają oszuści by wzbogacić się kosztem emerytów. Pracownicy ZUS czuwali nad merytoryczną częścią przedsięwzięcia wskazując
np., że pracownicy ZUS nie chodzą po domach i nie proponują płatnego złożenia wniosku
o emeryturę, dodatek do niej czy korzystnego przeliczenia świadczenia.

Drugim obszarem priorytetowym kampanii jest szeroko rozumiana aktywność - zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się okresu samodzielności osób starszych.

 

Obok ZUSu do kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior" przystąpiła Poczta Polska, której prezes Przemysław Sypniewski również podpisał z MRPiPS porozumienie o współpracy.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

woj. łódzkiego

 

Data Opublikowania: 09/02/2017

Czytaj więcej

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Bedlno - 10 lutego 2017 roku godz. 10:00

Sesja  odbędzie  się  w  sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym  proponowanym  porządkiem obrad:

 

Data Opublikowania: 08/02/2017

Czytaj więcej

Gabrieli, Marka, Seweryna