Aktualności

02 maja 2019 roku (tj. czwartek) - URZĄD GMINY BĘDZIE NIECZYNNY

INFORMACJA 

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU 

02 maja 2019 roku (tj. czwartek) 

URZĄD GMINY

BĘDZIE NIECZYNNY.

   

Wójt Gminy

Józef Ignaczewski

 

Data Opublikowania: 29/04/2019

Czytaj więcej

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem  https://pacient.qov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.

Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Funduszy Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej.
To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Internetowe Konto Pacjenta  to internetowa aplikacja, dzięki której w  łatwy, szybki i  bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o  swoich danych medycznych. Dzięki IKP w  jednym miejscu znajdziesz:

  • informacje o receptach i  skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,
  • informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w  ramach NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta  daje Ci szereg nowych możliwości:

  • otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
  • otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i  po  konsultacji telemedycznej, na odległość.
  • upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o  stanie Twojego zdrowia.

… a już wkrótce w łatwy sposób sprawdzisz i  pobierzesz swoją pełną dokumentację medyczną

Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta w  3  prostych krokach?

  1. Załóż Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadasz
  2. Zaloguj się do  Internetowego Konta Pacjenta  za pomocą  Profilu Zaufanego
  3. Masz już dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta

Pamiętaj, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany, gwarantuje  pełne bezpieczeństwo Twoich danych.

Co oznacza termin „e-zdrowie”?

E-zdrowie to wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w  celu wspomagania działań w  dziedzinie ochrony zdrowia. Aktualnie w  Polsce funkcjonuje wiele systemów e-zdrowia, które oferują niepełny i  wyrywkowy dostęp do ważnych dla pacjenta informacji.

Celem wdrażanych rozwiązań w  ramach e-zdrowia jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do historii i  przebiegu ich leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ograniczenie biurokracji z tym związanej.  Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta, rozproszone dotychczas dane medyczne, będą dostępne w  jednym miejscu.

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Targi Rolne AGROTECHNIKA 2019

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza na organizowane przez nasz ośrodek XXVII Targi Rolne AGROTECHNIKA 2019 w terminie 27 i 28 kwietnia 2019 roku.

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Informacja dla rolników zajmujących się produkcją pierwotną

 

 

 

 

 

 

 

Bedlno, dn. 23.04.2019 r.

RiOŚ.8031.1.2019 


 

Rolnicy z terenu gminy Bedlno

 

 

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Kutnie znak PPIS/HŻ/BA/079/886/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. w załączeniu przedkładam informację dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw oraz wymagania dla podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach tej produkcji.

Przypominam, że rolnicy zajmujący się produkcją pierwotną, którzy nie zarejestrowali się dotychczas w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Kutnie, powinni złożyć właściwy wniosek w przedmiotowym Inspektoracie. Zgodnie z art. 61 i  art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz.1541 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (obejmującą produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie na pasze i jako materiał siewny)  obowiązane są  złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  organów Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej. W związku z powyższym do złożenia wniosku zobowiązani są rolnicy produkujący np. burak cukrowy, zboża przeznaczone na mąkę lub inne produkty spożywcze, rzepak przeznaczony na olej jadalny, warzywa, owoce.

Wzór wniosku znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających Urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej – załącznik nr 2 (Dz. U. z dnia  15 czerwca 2007 r. Nr 106, poz. 730). Do  wniosku dołącza się: kopię dokumentu nadania NIP -u oraz kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych z ARiMR. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 14 99-300 Kutno.

Zgodnie z art. 103 i 104 cytowanej ustawy, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców i warzyw, Główny Inspektor Sanitarny przypomina:

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych. Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów. Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:

– ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;

– zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;

– stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;

– egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;

– zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;

– bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;

– zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;

– opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;

– przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym;

Ponadto, należy pamiętać, że każdy pomiot działający na rynku spożywczym musi potrafić zidentyfikować odbiorcę swoich produktów, a także dostawcę, od którego otrzymał środek spożywczy. Istotne jest zachowanie dokumentów, na podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz.

Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa

Data Opublikowania: 24/04/2019

Czytaj więcej

Emila, Neleny, Romy