Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku

 

Informuję, że zgodnie z Umową nr 43/OZ/D/2019 zawartą dn. 12 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i   unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 38650,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 42945,80 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 139,232 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 19/06/2019

Czytaj więcej

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021

  Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

 

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i  kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Data Opublikowania: 17/06/2019

Czytaj więcej

Informacja o świadczeniu DOBRY START – 300+

  Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1.  Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

  1. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu  Emp@tia  https://empatia.mpips.gov.pl/(od 1 lipca 2019 r. )

 

Terminy składania wniosków:

  1. w formie elektronicznej – już od 1 lipca 2019 r.
  2. w formie tradycyjnej (papierowej) – dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Ważne! Termin składania wniosków mija  30 listopada 2019 r.  .

Data Opublikowania: 17/06/2019

Czytaj więcej

W dniu 03 lipca 2019 roku, w godzinach od 15:30 do 17:30 planowane są utrudnienia na drogach i skrzyżowaniach na terenie Gminy Bedlno, przez które biegnie trasa Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ,,Solidarności” i Olimpijczyków

  Bedlno, dnia 14 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

W związku z informacją od organizatorów o planowanym przejeździe przez teren Gminy Bedlno, wyścigu kolarskiego w ramach organizowanego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ,,Solidarności” i Olimpijczyków w dniu 03 lipca 2019 roku, w godzinach od 1530   do 1730 planowane są utrudnienia na drogach i skrzyżowaniach na terenie Gminy Bedlno, przez które biegnie trasa wyścigu.

Wyścig na naszym terenie będzie przebiegał drogą powiatową nr 2112 E od miejscowości Szewce Owsiane do miejscowości Bedlno i drogą krajową nr 92, a następnie drogą wojewódzką nr 583 do miejscowości Dobrzelin.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu kolarzy, oraz z góry dziękujemy za wyrozumiałość i okazanie pomocy na rzecz bezpieczeństwa imprezy.

Wójt Gminy Bedlno

 

/-/ Józef Ignaczewski

 

Data Opublikowania: 14/06/2019

Czytaj więcej

Kamila, Karoliny, Roberta