Aktualności

AKTUALIZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BEDLNO

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz firm posiadających stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Bedlno:

  • Paweł Lewandowski Wojszyce 52A 99-311 Bedlno tel. 697 445 502,

  • ASAPOL” Sp. z o.o. ul. Jabłonkowa 16 99-319 Dobrzelin tel. 24 285 11 01,

  • MIG-MA Sp. z o.o.  ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin tel. 24 285 11 97,

  • EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne Barbara Zabłocka ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno tel. 503 830 119,

  • FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów tel. 609 738 954,

  • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno tel. 24 254 29 87.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców gm. Bedlno o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków  i dostarczenie do Sołtysa lub Urzędu Gminy w Bedlnie (pok. Nr 28) w terminie do dn. 29 marca 2019r. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. Nr 28), u sołtysów oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl

W przypadku nie złożenia zgłoszenia tut. organ będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji celem ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dokumentów (umów, faktur) potwierdzających odbiór nieczystości ciekłych.


 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski


 
 

Data Opublikowania: 06/03/2019

Czytaj więcej

Program POPC budowa szybkiej sieci światłowodowej Nexera - Gmina Bedlno

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Bedlno położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych
i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:

Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, na terenie Gminy Bedlno pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci : Annetów, Bedlno, Bedlno Wieś, Bedlno Żbiwiec, Bedlno Kamieniec, Franciszków Nowy, Gosławice, Janów, Klotyldów, Kręcieszki, Orłów Kolonia, Orłów Parcel, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Pniewo Małe, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Tarnów, Tomaszew, Wojszyce, Wola Kałkowa, Wydmuch, Żeronice, Zosinów.   

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Data Opublikowania: 04/03/2019

Czytaj więcej

Dorabiałeś do renty lub emerytury? Rozlicz się z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Do końca lutego masz czas na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Emeryci i renciści powinni powiadomić ZUS o przychodach, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe. Chodzi więc między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia, przychody z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej czy z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą. Do końca lutego wcześniejsi emeryci i renciści muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenia o swoich przychodach z 2018 roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak przychód wpływa na emeryturę/rentę?

Rozliczenie jest konieczne, ponieważ rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego. Gdy dodatkowe zarobki nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli natomiast przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu wcześniejsza emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

Kto nie musi się rozliczać z ZUS?

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni). Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2018 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają: rentę dla inwalidy wojennego, rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną przysługującą po uprawnionych do tych świadczeń.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

 

Data Opublikowania: 04/03/2019

Czytaj więcej

Feliksa, Konrada, Zbysławy