Aktualności

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet we wrześniu - Bedlno

  Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ.

Czy urodziłaś się w latach 1950-1969?

 

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

LUX MED po raz kolejny   zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Bedlno –   23 września 2019 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Bedlno 24A

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58  666 24 44 lub na  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Pozdrawiam,

Anna Niemirska

Specjalista ds. Marketingu i PR

LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a,  81-454 Gdynia

 

m: 607 931 133 eanna.niemirska@luxmed.pl

Data Opublikowania: 26/08/2019

Czytaj więcej

Nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie!

Działasz w  organizacji pozarządowej w  miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z  różnych źródeł na  swoją działalność? Współpracujesz z  wieloma partnerami w  swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na  inicjatywy obywatelskie i  otrzymać do 15 tys. zł rocznie na  organizację lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie", w  którym poszukujemy kandydatów na  Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

W ramach Programu wsparcie otrzymują społeczności z  terenów wiejskich i  małych miast. Mieszkańcy wspólnie realizują projekty obywatelskie, które odpowiadają na  ich lokalne potrzeby, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i  poprawie jakości życia, a  w rezultacie przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

„Działaj Lokalnie" jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w  którym granty przyznawane są na  poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj* Lokalnie  http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-  lokalnie/.  Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz  fundacje, z  miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na  obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w  otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z  71 organizacji, w  tym 10 Afiliowanych ODL i  obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z  innymi organizacjami pozarządowymi, a  także lokalnymi władzami i  przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i  nieformalne grupy obywatelskie, w  imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz  instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w  miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Do konkursu na  Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz  fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

• mają siedzibę w  miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,

• są gotowe, w  oparciu o  zasoby, doświadczenia i  dokumenty programu „Działaj Lokalnie" z  własnych środków przyznawać dotacje w  lokalnych konkursach na  inicjatywy obywatelskie na  obszarze od 4 do kilkunastu gmin z  wyłączeniem obszarów, na  których działają ODL już biorące udział w  Programie:  http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu).

• mają doświadczenie w  realizacji projektów społecznych i  działają na  rzecz rozwoju lokalnego, a  ich misja jest zbieżna z  celami i  wartościami „Działaj Lokalnie",

• posiadają doświadczenie i  odnoszą sukcesy w  pozyskiwaniu środków z  różnych źródeł,

• współpracują z  wieloma partnerami lokalnymi,

• chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i  korzystać z  jej zasobów, a  także otrzymać „seed granty" w  wysokości do 15 tys. zł rocznie na  organizację lokalnych konkursów grantowych.

Dołączając do sieci ODL, Afiliowane ODL:

• korzystają z  rozpoznawalnej marki „Działaj Lokalnie",

• otrzymują wsparcie finansowe na  organizację lokalnych konkursów grantowych w  wysokości do 15 tys. zł,

·                mają możliwość współpracy i  wymiany doświadczeń z  innymi ODL,

o      biorą udział w  licznych bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz  corocznych ogólnopolskich zjazdach sieci ODL,

o      otrzymują dostęp do rozmaitych rozwiązań i  narzędzi wykorzystywanych w  zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i  animowaniu społeczności lokalnych,

o      otrzymują dostęp do elektronicznego generatora, który pozwala w  trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe,

o      mogą otrzymać dofinansowanie na  organizację spotkań regionalnych ODL oraz  na wizyty studyjne służące dzieleniu się dobrymi praktykami,

o      mogą korzystać z  dostępnych w  Programie funduszy (np. funduszu medialnego), brać udział w  konkursach (np. na  nagrodę za dobre praktyki ODL),

·                otrzymują wsparcie ekspertów oraz  bieżące wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.

Zainteresowanie organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 września 2019 roku.

Więcej o  naborze w  regulaminie (PDF, 0,6MB).

Szczegółowych informacji o  naborze udziela Paweł Zań, koordynator programu „Działaj Lokalnie",

tel. 22 622 02 09 wew. 15 oraz  via e-mail  p.zan@filantropia.org.pl

„Działaj Lokalnie" jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię

Rozwoju Filantropii w  Polsce.

 

 

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Data Opublikowania: 21/08/2019

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii