Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku

 

Informuję, że zgodnie z Umową nr 43/OZ/D/2019 zawartą dn. 12 czerwca 2019r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi a Gminą Bedlno, zadanie pn. „Usuwanie i   unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2019 roku”  dofinansowano w formie dotacji: ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 38650,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu kwalifikowanego całego zadania.

Całkowity koszt zadania: 42945,80 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

 

W wyniku realizowanego zadania planowane jest unieszkodliwienie 139,232 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbesto-cementowych.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie:

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Data Opublikowania: 19/06/2019

Czytaj więcej

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021

  Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

 

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i  kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Data Opublikowania: 17/06/2019

Czytaj więcej

Informacja o świadczeniu DOBRY START – 300+

  Program „Dobry Start”  to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1.  Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 1. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu  Emp@tia  https://empatia.mpips.gov.pl/(od 1 lipca 2019 r. )

 

Terminy składania wniosków:

 1. w formie elektronicznej – już od 1 lipca 2019 r.
 2. w formie tradycyjnej (papierowej) – dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Ważne! Termin składania wniosków mija  30 listopada 2019 r.  .

Data Opublikowania: 17/06/2019

Czytaj więcej

W dniu 03 lipca 2019 roku, w godzinach od 15:30 do 17:30 planowane są utrudnienia na drogach i skrzyżowaniach na terenie Gminy Bedlno, przez które biegnie trasa Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ,,Solidarności” i Olimpijczyków

  Bedlno, dnia 14 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

W związku z informacją od organizatorów o planowanym przejeździe przez teren Gminy Bedlno, wyścigu kolarskiego w ramach organizowanego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ,,Solidarności” i Olimpijczyków w dniu 03 lipca 2019 roku, w godzinach od 1530   do 1730 planowane są utrudnienia na drogach i skrzyżowaniach na terenie Gminy Bedlno, przez które biegnie trasa wyścigu.

Wyścig na naszym terenie będzie przebiegał drogą powiatową nr 2112 E od miejscowości Szewce Owsiane do miejscowości Bedlno i drogą krajową nr 92, a następnie drogą wojewódzką nr 583 do miejscowości Dobrzelin.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności podczas przejazdu kolarzy, oraz z góry dziękujemy za wyrozumiałość i okazanie pomocy na rzecz bezpieczeństwa imprezy.

Wójt Gminy Bedlno

 

/-/ Józef Ignaczewski

 

Data Opublikowania: 14/06/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenia meteorologicznego II stopnia i ALERTU RCB

  Intensywne burze, miejscami z gradem oraz towarzyszący im wiatr, w porywach do 110-115 km/h – z takim scenariuszem, wg prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możemy mieć do czynienia we wschodniej połowie kraju. Niebezpieczne zjawiska są przewidywane w pasie od północno-wschodnich, wschodnich, centralnych do południowo-wschodnich województw. W związku z tym, że prawdopodobieństwo ich wystąpienia IMGW ocenił wysoko – 80-85%, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomił Alert RCB.

Alert RCB –  to nowy SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Wiadomości tekstowe (SMS) są wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy zagrożone jest bezpośrednio życie i zdrowie. W zależności od zaistniałych okoliczności. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty będą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Treść Alertu RCB wydanego w dniu 13.06.2019 r.:

Uwaga! Po południu i w nocy (13/06) silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

Przewidywane porywy wiatru to 110- 115 km/h i stanowią zagrożenie, dlatego:

 • należy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
 • przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej był zaparkowany pod drzewami;
 • zamknąć okna i drzwi;
 • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe.

Należy pamiętać, że burza jest niebezpiecznym zjawiskiem dlatego należy:

 • unikać przebywania pod drzewami,
 • unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
 • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem;
 • pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) – samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,
 • rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów, jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie – chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.

Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należny się przygotować na przerwy w dostawie prądu.

O przypadkach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa należy informować straż pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

 

 

 

Pozdrawiam

 

Adrianna Grzelak

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starostwa Powiatowego w Kutnie

Tel./fax (24) 355-47-31; (24) 355-47-65 

 

Data Opublikowania: 13/06/2019

Czytaj więcej

Ostrzeżenie - powiat kutnowski

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

Data Opublikowania: 13/06/2019

Czytaj więcej

Apel do Mieszkańców Gminy Bedlno dotyczący poboru wody z gminnych studni głębinowych

 

 

 

 

Bedlno, 13.06.2019r.

 

 

Apel do Mieszkańców

Gminy Bedlno

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że w związku z utrzymującą się suszą pobór wody z gminnych studni głębinowych jest obecnie trzy-czterokrotnie większy od średniego dobowego poboru wody w innych porach roku. Dalsze utrzymanie się takiego stanu grozi  uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerwy pod pełnym obciążeniem. Zwiększenie poboru wody spowodowało znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. Mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców  apeluję o używanie wody wyłącznie do:

-            celów sanitarnych i żywieniowych  ludzi,

-            na potrzeby zwierząt.

Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

-  podlewania i zraszania trawników, ogródków przydomowych,

-  podlewania upraw  rolnych, warzywniczych  i sadowniczych.

 

Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do zaleceń, ponieważ oszczędne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy Bedlno.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Data Opublikowania: 13/06/2019

Czytaj więcej

Rolniku zaproś osoby, które zbiorą owoce dla… siebie - bezpłatne ogłoszenia na myzbieramy.pl

 

Truskawki, maliny, borówki, czereśnie, brzoskwinie, jabłka, winogrona - m.in. na zbiór takich owoców rolnicy będą mogli zaprosić rodziny i osoby indywidualne na  Myzbieramy.pl.  Portal ma sprawić, aby rzadkością były sytuacje, gdy rolnikowi nie opłaca się zbierać albo brakuje pracowników i owoce, warzywa zostają na polu.         

Portal  www.myzbieramy.pl  - pierwszy tego typu w Polsce, rozpoczął właśnie przyjmowanie ogłoszeń na sezon 2019.  Zaproszenia są publikowane darmowo, rolnik może w dowolnym momencie poprawić wpis, dodać nowe zdjęcia czy zmienić cenę.   

- Dzięki portalowi rolnicy łatwo nawiązują kontakt z osobami, które chcą dla SIEBIE pozbierać owoce, warzywa. Wówczas obie strony zyskują, bo gospodarz dostaje za płody rolne więcej niż w sprzedaży hurtowej, a osoba zbierająca płaci za nie taniej niż w sklepie. Takie rozwiązania sprawdzają się od lat w gospodarstwach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA - podkreśla Mirosław Biedroń, pomysłodawca portalu. 

Hasło portalu brzmi: "Poczuj radość zbierania", ponieważ jego celem jest powrót do natury, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Propozycja skierowana jest zwłaszcza do rodzin z małymi dziećmi, które mogą przekonać się na czym polega uprawa, a wspólna wyprawa wzmocni relacje. Z kolei dla osób starszych będzie to sentymentalna podróż - przypomnienie czasów, gdy w młodości zrywały owoce czy pomagały w polu.

Portal wspiera lokalnych rolników, bo zapłata następuje od razu w gospodarstwie w ramach sprzedaży bezpośredniej. 

Partnerami portalu są Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza,   Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Magazyn Rolniczy Agro Profil, Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Kurier Dąbrowski.

 

Więcej informacji

Mirosław Biedroń, pomysłodawca MyZbieramy, 507 127 311

 

 

Data Opublikowania: 12/06/2019

Czytaj więcej

Ireneusza, Konstantego, Marii